تفاوت های حکمرانی مطلوب با حکمرانی معیوب

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسنده

استاد دانشگاه جامع امام حسین (ع)

چکیده

پرسش اصلی این مقاله ایناست که حکمرانی مطلوب چیست و چه تفاوتهایی با حکمرانی معیوب دارد؟ این مقاله بر پایه منابع و مطالعه کتابخانهای، تدوین و با استفاده از بررسی اسناد و بحث های کارشناسی انجام شده است. در تبیین مقاله از روش شناسی توصیفی- تحلیلی با رویکرد کیفی - اکتشافی و شیوه گردآوری اطلاعات کتابخانهای استفاده شده است. یافته‌ها و نتیجه‌گیری نشان می‌دهد که مهمترین علت توسعه و پیشرفت و نیز عقب ماندگیهای هر ملتی، ریشه در حوزه حکمرانی دارد. کیفیت و کارکرد حکمرانی است که مطلوب بودن و یا معیوب بودن حکمرانی را مشخص میکند. حکمرانی مطلوب نیازمند بکارگیری مجموعهای از سیاست ها و راهبردهاست تا موجب افزایش کارایی و عملکرد دولت در جلب رضایت مردم و نیز بالارفتن رقابت در حوزههای سیاسی و اقتصادی و همچنین پاسخگویی بیشتر دولت و کارآمدی و روزآمدی حاکمیت شود. حکمرانی معیوب نیز که با فشار به مردم و تحمیل امیال حکمرانان بر اقشار مختلف بوجود میآید، موجب کاهش رضایت ملی و نزول عملکرد دولت در مقایسه با سایر کشورهای رقیب و نیز ناکارآمدی میگردد. در حکمرانی معیوب کسانی که اهلیت و شایستگی حرفه‌ای بیشتری دارند، کنار گذاشته شده و آن‌هایی که صلاحیت کمتری دارند، اداره امور مملکت را بهدست میگیرند. نتایج حاصله از این مقاله قادر خواهد بود در قالب توصیه‌نگاری و بسته سیاستی، طیف وسیعی از اقدامات مورد نیاز در حوزه حکمرانی را مورد ارزیابی، رهنمون و یا اصلاح قرار دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Differences between Good Governance and Defective Governance

نویسنده [English]

 • Hossein Alaei
Professor at Imam Hossein University.
چکیده [English]

The main question of this article is what is good governance and what are its differences with bad governance? This article was compiled based on sources and library study in the field of governance . In the explanation of the article, descriptive-analytical methodology with the aim of examining two categories of defective governance and optimal governance. The findings and conclusions show that the development and progress as well as the backwardness of any nation is rooted in the country's governance. It is the quality and function of governance that determines whether governance is desirable or defective. Good governance requires the use of a set of policies and strategies in order to increase the efficiency and performance of the government in satisfying the people, also increasing the competition in the political and economic fields, as well as making the government more responsive and efficient and modern. Defective governance, which occurs by putting pressure on the people and imposing the desires of the rulers on different strata, causes a decrease in national satisfaction and a decrease in the performance as well as inefficiency of the government compared to other competing countries. In defective governance, those who have more qualifications and professional competence are left aside and those who have less competence take over the administration of the country's affairs. The results of this article will be able to evaluate, guide or modify a wide range of actions needed in the field of governance in the form of recommendations and policy packages.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Good Governance
 • Efficiency
 • Defective Governance
 • Satisfaction
 • Human Rights
 1. ابی‌طالب، علی(ع). (1393). نهج‌البلاغه، به اهتمام سید رضی، ترجمه فتح‌الله کاشانی، تهران: بنیاد نهج‌البلاغه.
 2. امام خمینی، روح‌الله. (1378). صحیفه امام، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
 3. امامزاده‌فرد، پرویز. (1390). جایگاه و نقش حقوق بشر در حکمرانی مطلوب، دوفصلنامه حقوق بشر، 6(1)، 31-44.
 4. آمدی، ابوالفتح. (1386). غُرَرُ الحِکَم و دُرَرُ الکَلِم، قم: دارالکتاب الاسلامیه.
 5. برادران شرکاء حمیدرضا و سعید ملک الساداتی، (1386)، حکمرانی خوب؛ کلید توسعه آسیای جنوب غربی. فصلنامه راهبرد، 15(4)، 359-384.
 6. بیور، مارک. (1389). حکمرانی؛ درآمدی بسیار کوتاه. ترجمه غلامرضا سلیمی وداود کریمی پور، تهران: انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی.
 7. جمالی، سید جواد. (1401). به سوی هویت ملی، روزنامه دنیای اقتصاد، 10 آذر، شماره 5610، 1.
 8. داودی، سعید، و رستم‌نژاد، مهدی. (1388). عاشورا: ریشه‏‌ها، انگیزه‌ها، رویدادها، پیامدها، قم: انتشارات امام علی ابن ابی طالب.
 9. شیرژیان، جلال‌الدین و همکاران. (1401). لیبرالیسم، حقوق بین­الملل و حکمرانی مطلوب. فصلنامه مطالعات بین‌المللی، 19(2)، 97-120.
 10. عیوضی، محمدرحیم، مرزبان، نازنین، و صالحی، معصومه. (1396). از بررسی حکمرانی خوب تا الگوی حکمرانی پایدار. فصلنامه راهبرد، 26(4)، 55-85.
 11. قرآن مجید
 12. قلی‌پور، رحمت‌الله. (1387). حکمرانی خوب و الگوی مناسب دولت، تهران: مرکز تحقیقات استراتژیک و دانشگاه آزاد اسلامی.
 13. کردنائیج، اسدالله، باباشاهی، جبار، دانایی‌فرد، حسن، و آذر، عادل. (1391). تحول در رفاه ملی: آیا حکمرانی خوب نقش مهمی ایفا می کند؟. فصلنامهپژوهش‌های مدیریت در ایران، 16(4)، 45-62.
 14. کریمی، امیرهوشنگ. (1400). کنکاشی در مناسبات ملت-دولت‌های مدرن. دیپلماسی ایرانی، 31 شهریور، در: http://irdiplomacy.ir/fa/news/2006190
 15. مطهری، مرتضی. (1377)، حماسه حسینی، جلد اول، تهران: انتشارات صدرا.
 16. مقدری، مهدی. (1400). حکمرانی خوب و توسعه، تهران: انتشارات نگاه معاصر.
 17. مولانا، جلال‌الدین محمد، (1401)، مثنوی معنوی، تهران: انتشارات دوستان.
 18. نقیبی‌منفرد، حسام. (1389). حکمرانی مطلوب در پرتو جهانی شدن حقوق بشر، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش.
 19. هداوند، مهدی. (1384). حکمرانی خوب، توسعه و حقوق بشر. فصلنامه حقوق اساسی، 2(4)، 51-85.
 20. Acemoglu, D. (2008). Interactions Between Governance and Growth. In: World Bank. Governance Growth and Development Decision-making, at: https://drodrik.scholar.harvard.edu/files/dani-rodrik/files/thinking-about-governance.pdf
 21. Bevir, M. (2011). The SAGE handbook of governance. Thousand oaks: SAGE. Encyclopedia of Governance. California: SAGE Publicati
 22. Buchanan, A. (2013). The heart of human rights. Oxford: Oxford University Press.
 23. Graham, J., Amos, B., & Plumptre T. (2003). Principle for Good Governance in the 21 Century. The Fifth World Parks Congress Durban, South Africa; at: https://www.montana.edu/extension/localgov/resourcesandhandouts/referencedocuments/Principles%20of%20Good%20Governance.pdf
 24. Hilpold, P. (2002). EU Development at a Crossroad. The Cotonou Agreement and the Principles of Good Governance. European Foreign Review, 7(3), 53-72
 25. Kaufman, D. (2003). Rethinking Governance: Empirical Lessons Challenge Metaphor. SSRN, March 11, at: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=386904
 26. Langbein, L., & Knack, S. (2009). The worldwide governance indicators: Six, one, or none. The Journal of Development Studies, 52(11), 350-370.
 27. Meiser, J.W. (2018). Introducing Liberalism in International Relations Theory. International Relations, February 18, at: https://www.e-ir.info/2018/02/18/introducing-liberalism-in-international-relations-theory/
 28. Ottv, J.C. (2010). Good governance and happiness in nations: Technical quality precedes democracy and quality Beats Size. Journal of Happiness Studies, 11, 353-368.
 29. Riggs Fred, W. (2010). Development Administration Cite in Development Administration in Asia. Edited by Edward W. Weidner, Durham: Duke University Press.
 30. Rowntree, J. (2009). The Good Governance standard for public services, London: OPM and CIPFA.
 31. Shah, A., & Huther, J., (1998). Applying a Simple Measure of Good Governance to the Debate on Fiscal Decentralization. World Bank, 1-28. at: https://elibrary.worldbank.org/doi/abs/10.1596/1813-9450-1894
 32. (2002). What is Good Governance?, at: https://www.unescap.org/sites/default/files/good-governance.pdf