پیامدهای تشکیل هیات مستقل بین‌المللی حقیقت‌یاب برای ایران از منظر حقوق بین‌الملل کیفری

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 استاد حقوق بین‌الملل، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

پس از اتفاقات رخ داده در ۲۶ شهریور ۱۴۰۱ در ساختمان پلیس امنیت اخلاقی، در ایران اعتراضاتی آغاز شد. این حوادث از شهرهای سقز و تهران شروع شد و چندین ماه در شهرهای مختلف ایران و جهان ادامه داشت. از آن پس بود که واکنش‌های بسیاری در سطح ایران و جهان ایجاد شد. در پی این اعتراضات، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه A/HRC/S-35/L.1 اقدام به تشکیل «هیات مستقل بین‌المللی حقیقت‌یاب» نمود. تاسیس هیات حقیقت‌یاب یکی از مهم‌ترین سازکارهای شورای حقوق بشر در حفاظت از حقوق بشر، از طریق تحقیق درخصوص موارد نقض حقوق بشر در هر یک از دول عضو ملل متحد در زمانی است که وضعیت رعایت حقوق بشر در آن کشور، نگران کننده بوده و سازمان در جستجوی مقابله با این وضعیت و جلوگیری از بی‌کیفرمانی باشد. روش بررسی این پژوهش، تحلیلی–توصیفی می‌باشد و شیوه‌ی گردآوری اطلاعات، کتابخانه‌ای است. سوال اصلی این پژوهش آن است که در پرتو بررسی فعالیت هیات‌های مشابه، آثار و پیامدهای کیفری گزارش‌های این هیات برای ایران چه خواهد بود؟ فرضیه نگارندگان آن است که صلاحیت جهانی برخی محاکم عمدتاً اروپایی برای تعقیب ناقضان شدید حقوق بشر ممکن است فعال گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Legal Consequences of the Establishment of the Independent International Fact-Finding Mission on the Islamic Republic of Iran from the Perspective of International Criminal Law

نویسندگان [English]

 • Sattar Azizi 1
 • Kian Biglarbeigi 2
1 Professor of International Law, Department of Law, Faculty of Humanities, Bu-Ali Sina University , Hamedan. Iran.
2 Master student of International Law, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

After the events that happened on 17 September 2022 in Moral Security Police building, protests started in Iran. These incidents started in the cities of Saqqez and Tehran and continued for several months in different cities of Iran and the world. After that, there were many reactions in Iran and other parts of the world. Following these protests, the United Nations Human Rights Council, by issuing Resolution A/HRC/S-35/L.1, established an "Independent International Fact-Finding Mission". The establishment of the fact-finding commission is one of the most important mechanisms of the Human Rights Council for protecting human rights through the investigation of violations in United Nation’s Member States when observing human rights in that country is worrying and the Council should confront with this situation and prevent from impunity. The research method of this article is analytical-descriptive and the method of collecting information is library method. The main question of this research is what will be the effects and legal consequences of the reports of this commission for Iran in the light of examining similar commissions’ activities? The hypothesis of the authors is that the universal jurisdiction of some mainly European courts to prosecute serious human rights violators may be activated.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Human Rights Council
 • Independent International Fact-Finding Mission
 • Universal Jurisdiction
 • International Criminal Law
 • Human Rights
 1. میرعباسی، سید باقر، و میرعباسی، رضی. (1396). نظام جهانی ارزیابی و حمایت از حقوق بشر، تهران: انتشارات جنگل.
 2. میرمحمدصادقی، حسین، و رحمتی، علی. (1397). دلایل و مبانی حقوقی تشکیل دادگاه های کیفری ترکیبی (بین‌المللی) از دیدگاه ملی و بین‌المللی، فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، 7(25)، 329-299.
 3. طهماسبی، جواد. (1395). صلاحیت دیوان کیفری بین المللی، تهران: انتشارات میزان.
 4. تسنیم (1401). ایران هیچ همکاری با «کمیته حقیقت یاب» نخواهد داشت/ رویکرد دولت آلمان یک دورویی آشکار است، 7 آذر، در: https://www.tasnimnews.com/fa/news/1401/09/07/2813195
 5. ذاکرحسین، محمدهادی. (1401). جستاری در مقابله با بی‌کیفرمانی مرتکبان جرایم بین‌المللی، تهران: انتشارات شرکت سهامی انتشار.
 6. ضیایی، سیدیاسر، و حکیمی‌ها، سعید. (1395). شرایط حقوقی اعمال صلاحیت جهانی در حقوق بین الملل، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، 18(53)، 97-122.
 7. قلندری، مرضیه. (1395). بحران میانمار در آیینه شورای حقوق بشر، پژوهش‌های حقوقی، 15(30)، 252-217.
 8. قراچورلو، محمدتقی، عبدالله‌زاده سنگرودی، حسن، و طلایی، هانی. (1396). جایگاه حقوق بشر از دیدگاه شورای حقوق بشر، فصلنامه مطالعاتی صیانت از حقوق زنان، 2(7)، 39-57.
 9. رنجبران، امیرحسین. (1381). قانون 1999-1993 بلژیک، رأی 14 فوریه 2002 دیوان بین‌المللی دادگستری صلاحیت کیفری در بوته آزمون، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، 15(58)، 127-166.
 10. جام‌جم (1401). ایران قطعنامه شورای حقوق بشر را مردود خواند، 4 آذر، در: https://jamejamonline.ir/fa/news/1388081
 11. Atlantic Council. (2022). Germany has sentenced a Syrian colonel to life for crimes against humanity. Will others face the same fate?, January 14, at: https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/germany-has-sentenced-a-syrian-colonel-to-life-for-crimes-against-humanity-will-others-face-the-same-fate/#:~:text=A%20onetime%20colonel%20in%20Syrian,for%20atrocities%20during%20that%20war
 12. Baker, R.B. (2009). Universal Jurisdiction and the Case of Belgium: A Critical Assessment. ILSA Journal of International and Comparative Law, 16(1), 141-167, at: https://ssrn.com/abstract=1424212
 13. Bassiouni, M. Cherif. (1987). A Draft International Criminal Code and Draft Statute on International Criminal Tribunal, Massachusetts: Martinus Nijhoff publishers.
 14. CNN. (2022). How Iran’s security forces use rape to quell proteste. November 21, at: https://edition.cnn.com/interactive/2022/11/middleeast/iran-protests-sexual-assault/index.html
 15. Dicker, R. (2012). A Flawed Court in Need of Credibility. May 1, New York Times, at: https://www.nytimes.com/2012/05/22/opinion/a-flawed-court-in-need-of-credibility.html
 16. Drumble, M. (2011). The Crime of Genocide. Research Handbook on International Criminal Law, Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
 17. Europran Center for Constituational and Human Rights. (2023). Universal Jurisdiction, February 3, at: https://www.ecchr.eu/en/glossary/universal-jurisdiction/
 18. Human Rights Council. (2022 A). 35 th special session of the Human Rights Council on the deteriorating situation of human rights in the Islamic Republic of Iran, especially with respect to women and children. November 24, at: https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/special-sessions/session35/35-special-session
 19. Human Rights Council. (2017). Burundi: Commission of inquiry calls on the International Criminal Court to investigate possible crimes against humanity, September 4, at: https://www.ohchr.org/en/press-releases/2017/08/burundi-commission-inquiry-calls-international-criminal-court-investigate?LangID=E&NewsID=22016
 20. Human Rights Council. (2018 A). Commission on Human Rights Urges South Sudan to make peace and justice a reality, September 17, at: https://www.ohchr.org/en/press-releases/2018/09/commission-human-rights-urges-south-sudan-make-peace-and-justice-reality?LangID=E&NewsID=23576
 21. Human Rights Council. (2022 B). Human Rights Council-mandated Investigative Bodies. December 10, at: https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/list-hrc-mandat
 22. Human Rights Council. (2023 A). Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab. March 4, at: https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/iici-syria/biographies
 23. Human Rights Council. (2022 A). Independent International Fact-Finding Mission on Myanmar. December 20, at: https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/myanmar-ffm/index
 24. Human Rights Council. (2023 B). International Commissions of Inquiry, Commissions on Human Rights, Fact-Finding missions and other Investigations, January 15, at: https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/co-is
 25. Human Rights Council. (2022 C). Letter dated 11 November 2022 from the Permanent Representatives of Germany and Iceland to the United Nations Office at Geneva addressed to the President of the Human Rights Council. November 11, at: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G22/589/41/PDF/G2258941.pdf?OpenElement
 26. Human Rights Council. (2019 A). Myanmar’s Rohingya Persecuted, Living under Threat of Genocide, UN Experts Say. September 16, at: https://www.ohchr.org/en/press-releases/2019/09/myanmars-rohingya-persecuted-living-under-threat-genocide-un-experts-say?LangID=E&NewsID=24991
 27. Human Rights Council. (2018 B). Myanmar: UN Fact-Finding Mission releases its full account of massive violations by military in Rakhine, Kachin and Shan States, September 18, at: https://www.ohchr.org/en/press-releases/2018/09/myanmar-un-fact-finding-mission-releases-its-full-account-massive-violations?LangID=E&NewsID=23575
 28. Human Rights Council. (2023 C). Nicaragua: Crimes against humanity being committed against civilians for political reasons, investigation says. March 2, at: https://www.ohchr.org/en/press-releases/2023/03/nicaragua-crimes-against-humanity-being-committed-against-civilians
 29. Human Rights Council. (2014). North Korea: UN Commission documents wide-ranging and ongoing crimes against humanity, urges referral to ICC, 17 February. at: https://www.ohchr.org/en/press-releases/2014/02/north-korea-un-commission-documents-wide-ranging-and-ongoing-crimes-against?LangID=E&NewsID=14255
 30. Human Rights Council. (2019 B). Report of the independent international fact-finding mission on Myanmar. August 8, at: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G19/236/74/PDF/G1923674.pdf?OpenElement
 31. Human Rights Council. (2019 C). South Sudanese individuals can be prosecuted for war crimes and crimes against humanity even in other countries, say UN human rights experts. March 12, at: https://www.ohchr.org/en/news/2019/03/south-sudanese-individuals-can-be-prosecuted-war-crimes-and-crimes-against-humanity?LangID=E&NewsID=24312
 32. Human Rights Council. (2022 D). UN experts warn of potential for further atrocities amid resumption of conflict in Ethiopia. at: https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/09/un-experts-warn-potential-further-atrocities-amid-resumption-conflict
 33. Human Rights Council. (2023 D). UN Fact Finding Mission on the Gaza conflict. March 28, at: https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/special-sessions/session9/fact-finding-mission
 34. Human Rights Council. (2020 A). UN Group of Eminent International and Regional Experts on Yemen Briefs the UN Security Council Urging an end to impunity, an expansion of sanctions, and the referral by the UN Security Council of the situation in Yemen to the International Criminal Court, December 3, at: https://www.ohchr.org/en/press-releases/2020/12/un-group-eminent-international-and-regional-experts-yemen-briefs-un-security?LangID=E&NewsID=26563
 35. Human Rights Council. (2016). UN Inquiry finds crimes against humanity in Eritrea. 8 June. at: https://www.ohchr.org/en/press-releases/2016/06/un-inquiry-finds-crimes-against-humanity-eritrea?LangID=E&NewsID=20067
 36. Human Rights Council. (2020 B). Venezuela: UN report urges accountability for crimes against humanity, 16 September at: https://www.ohchr.org/en/press-releases/2020/09/venezuela-un-report-urges-accountability-crimes-against-humanity?LangID=E&NewsID=26247
 37. Human Rights Council. (2015). Zeid urges creation of hybrid special court in Sri Lanka as UN report confirms patterns of grave violations, 16 September. at: https://www.ohchr.org/en/press-releases/2015/09/zeid-urges-creation-hybrid-special-court-sri-lanka-un-report-confirms?LangID=E&NewsID=16432
 38. International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia. (1997) Appeals Chamber, The Prosecutor v. Druzen Erdemovic, Separate and Dissenting Opinion of Judge Cassese, I.A. 4, at: https://www.icty.org/x/cases/erdemovic/acjug/en/erd-adojcas971007e.pdf
 39. International Court of Justice. (2023). Arrest Warrant of 11 April 2000 (Democratic Republic of the Congo v. Belgium), 14 January, at: https://www.icj-cij.org/en/case/121
 40. International Court of Justice. (2020). Request for the indivation of provisional measures, Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Gambia v. Myanmar). January 23, at: https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/178/178-20200123-ORD-01-00-EN.pdf
 41. International Court of Justice. (2002). The Judgment of Arrest Warrant of 11 April 2000 (Democratic Republic of the Congo v. Belgium), para. 58. at: https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/121/121-20020214-JUD-01-00-EN.pdf
 42. Kittrie, O. F. (2016). Law as a Weapon of War: Lawfare, Oxford: Oxford University Press.
 43. Nouwen, S. (2006). Hybrid courts’ the hybrid category of a new type of International crimes courts. Utrecht Law Review, 2(2), 190-214.
 44. Raub, L. (2009). Positioning Hybrid Tribunals in International Criminal Justice, N. Y. U Journal of International Law and Politics, 5(18), 1013-1059, at: https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/nyuilp41&div=59&id=&page=
 45. Reliefweb. (2022). UN panel welcomes landmark guilty verdict in Germany’s prosecution of former Syrian intelligence officer for crimes against humanity. January 13, at: https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/un-panel-welcomes-landmark-guilty-verdict-germany-s-prosecution-former
 46. Robinson, P. (2011). Staffing crisis hindering efforts to complete work of UN criminal tribunals, Delivering theHague-based court's annual report, November 11, at: https://news.un.org/en/story/2011/11/394742
 47. Secretary General of the United Nations. (2014). Statement attributable to the Spokesperson for the Secretary-General on the commission of inquiry on human rights in the Democratic People's Republic of Korea. February 18, at: https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2014-02-18/statement-attributable-spokesperson-secretary-general-commission
 48. United Nations Security Council. (2005). Resolution 1593. March 31, at: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/292/73/PDF/N0529273.pdf?OpenElement
 49. Zappalà, Salvatore. (2001). Do Heads of State in Office Enjoy Immunity from Jurisdiction for International Crimes? The Ghaddafi Case Before the French Cour de Cassation. European Journal of International Law, 12(3), 595-612.