چالش های اساسی حکمرانی جهانی در نبود دولت جهانی حق‌بنیاد

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستخرج از رساله

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای حقوق عمومی ، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.

2 استادیار گروه حقوق عمومی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاداسلامی، اصفهان، ایران.

3 استادیار گروه حقوق، دانشگاه اصفهان.

4 استادیار گروه حقوق عمومی ، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.

چکیده

چالش‌های فراملی عصر حاضر اعم از مسائل صلح و امنیت، توسعه و رفاه، حقوق بشر، محیط‌زیست، مهاجرت، تروریسم، سلامت و.. غالبا به دلیل مشکلات ساختاری و هنجاری نظام حکمرانی جهانی حل نشده باقیمانده و با مصادیقی مانند تکثر و تعدد نهادها ، همکاری ضعیف و عملکرد ناهماهنگ آنها، ناکافی بودن ترتیبات سنتی برای مدیریت مسائل در عرصه فراملی، ناپایداری در توازن قوا، نبود جامعیت در کارگزاری حکمرانی جهانی، غایت آنارشیک، سوگیری لیبرال، تضادهای هنجاری در حوزه اجرای حقوق بشر، مشروعیت و نقص دمکراتیک،انطباق و بازماندگی از تحولات جهانی و.. مورد شناسایی قرار گرفته است که دولت جهانی حق بنیاد به دلیل خصیصه های منحصر به فرد خود، توانایی انسجام بخشی، مدیریت هماهنگ و ایجاد سیستم همکاری سلسله مراتبی در بین بازیگران این حوزه را داشته و جامعیت و وحدت ساختار و رویه ها را ایجاد و بر همین اساس توانایی مدیریت و حل چالش های فوق را داراست. در مقاله پیش‌رو پرسش اصلی آن است که حکمرانی جهانی در وضعیت فعلی و در نبود دولت جهانی حق بنیاد دچار چه چالش‌های اساسی شده است؟ در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی با هدف شناسایی ابعاد حکمرانی نامطلوب جهانی لزوم استقرار دولت جهانی حق بنیاد برای رفع چالش های اساسی این حکمرانی مورد بحث قرار می‌گیرد. نتیجه پژوهش،گویای چالشهای ساختاری،هنجاری و.. حکمرانی جهانی است که استقرار یک دولت فراگیر را برای رفع این چالش‌های اساسی اجتناب‌ناپذیر می کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Basic Challenges of Global Governance in the Absence of Rights-Based Global Government

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Emamzadehi 1
  • Mohammad Sharif Shahi 2
  • Amir Maghami 3
  • Seied Mohamadsadegh Ahmadi 4
1 PhD Student in Public Law, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan,Iran.
2 Assistant Professor of Public Law Department, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan,Iran.
3 Assistant Professor, Department of Law, Isfahan University.
4 Assistant Professor, Public Law Department, Isfahan (Khorasgan) Branch, Isfahan Islamic Azad University, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Peace and security, development and welfare, human rights, environment, migration, terrorism, and health are now among the transnational challenges that have remained unchecked due to structural and normative problems of the world government system. These challenges have been identified as various cases (e.g., multiplicity of institutions, their poor collaboration and uncoordinated performance, insufficiency of conventional arrangements for transnational management of problems, instability of equilibrium in power, lack of integrity in administration of global governance, anarchic extremity, liberal bias, normative contradictions in execution of human rights, democratic legitimacy and violation, and adaptation to or negligence of global transformations). Due to its unique characteristics, the rights-based world government can integrate, coordinately manage, and develop a hierarchical collaboration system between the relevant activists in order to achieve integrity and unity in structures and procedures. Accordingly, this government is able to manage and tackle the foregoing challenges. This study aims to address a serious question: what major challenges does the global governance face now in the absence of the rights-based world government? Bibliographical references are used in this paper through a descriptive-analytical approach to identify the dimensions of unfavorable global governance and determine the necessity of establishing the rights-based world government to tackle the major challenges to this type of governance.  The research results indicated structural and normative challenges to global governance, something which necessitates the establishment of a universal state to solve these major challenges.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Global Governance
  • Global Government
  • Global Society
  • United Nations
  • International Organizations