تأثیر جایگاه روسیه در ساختار قدرت جهانی بر مسأله‌ ‌هسته‌ای ایران (از 2003 تا 2023)

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستخرج از رساله

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روابط بین الملل، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

2 استادیار گروه علوم سیاسی، واحد ایلام، دانشگاه آزاد اسلامی، ایلام، ایران

3 دانشیار گروه علوم سیاسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

4 استادیار گروه علوم سیاسی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

چکیده

تراژدی از دست رفتن عظمت دوره‌ی تزاری و ابرقدرتی شوروی را می‌توان یکی از معدود نقاط اشتراک طیف‌‌های فعال در روند‌های سیاسی و اجتماعی در فدراسیون روسیه دانست. این احساس در قالب آرمان تبدیل روسیه به یک قدرت بزرگ، نمود مشهودی داشته است و خصوصاً در گفتمان متأخر سیاست خارجی روسیه که به نام اوراسیاگرایی پوتین شناخته می‌شود و به صورت ویژه در دوره دوم ریاست جمهوری پوتین و از سال 2012 تا کنون دنبال می‌شود، شدت بیشتری گرفته است. بر این اساس، جایگاه ایران در دکترین اوراسیاگرایی پوتین ارتقا یافته و به دنبال آن حمایت‌ها و همکاری‌‌های ‌هسته‌ای روسیه با جمهوری اسلامی ایران فزونی یافته است، هر چند رفتار روسیه در این موضوع دارای تعارض و پارادوکسیکال بوده است. این پژوهش به دنبال آزمون این دیدگاه، بر اساس این سوأل است که جایگاه روسیه در ساختار قدرت جهانی، چه تأثیری بر مسأله‌ی ‌هسته‌ای ایران داشته است؟ یافته‌های این پژوهش که به روش کار توصیفی - تحلیلی و با رویکردی تاریخی صورت گرفته، نشان می‌دهد که تأثیر روسیه در این خصوص بر اساس گفتمان‌‌های سیاست خارجی‌اش، از طیف غرب‌گرایی به طیف اوراسیاگرایی پوتین میل پیدا نموده و به تبع آن تأثیرات جایگاه روسیه بر مسأله ‌هسته‌ای ایران، نمود بیشتری پیدا نموده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Russia's Position in World Power Structure on Iran's Nuclear Issue from 2003 to 2023

نویسندگان [English]

  • Mehrbod Moradi 1
  • Jahanbakhsh Moradi 2
  • Hossein Karimifard 3
  • Majid Rohi Dehboneh 4
1 PhD. Student of International Relations, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.
2 Faculty Member of the Department of Political Science, Ilam Branch, Islamic Azad University, Ilam, Iran
3 Department of Political Science, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.
4 Department of Political Science, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht,, Iran
چکیده [English]

The tragic nature of the death of the mighty tsarist and Soviet Union eras is one of the few points of commonality among active political spectrum and social trends in the Russian Federation. This feeling emerged as a desire to turn Russia into a great power, particularly in the current discourse of Russia's foreign policy, known as Putin's Eurasianism, and has been followed and intensified, especially in the second term of Putin's presidency, since 2012. Accordingly, Iran's place in Putin's Eurasianism has been promoted, manifested by growing Russia's nuclear support and cooperation with the Islamic Republic of Iran. However, Russia's behavior in this matter remains contradictory and paradoxical. Therefore, this research aimed to find the effect of Russia's position in the world power structure on Iran's nuclear issue. This analytical-descriptive research showed that Russia’s foreign policy shifted its doctrine from Westernism to Putin's Eurasianism. Accordingly, Russia's position has a more significant effect on Iran's nuclear issue.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran's Nuclear Issue
  • Russia
  • World Power Structure
  • Nuclear Energy