تبیین ژئوپلیتیکی همگرایی اقتصادی هند با ایران

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 دانشیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران.

2 دکتری جغرافیای سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.

3 دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران.

چکیده

همگرایی اقتصادی و سیاسی در سطح منطقه و همسایگان را می‌توان ماهیت جدیدی از روابط بین کشورها، پس از جنگ سرد دانست. به این دلیل که برخی کشورها دیگر میل و رغبتی برای ادامه وضعیت وابستگی به بلوک غرب یا شرق را نداشته و در پی تجربه جدید در همکاری و نزدیکی با یکدیگر بودند. ایران و هند نیز از این قائله مستثنی نبودند. موقعیت ژئوپلیتیکی هند و شرایط عدم همگرایی سیاسی و اقتصادی با برخی همسایگان نزدیک این کشور را می‌توان به نحوی موقعیتی مناسب برای استفاده کشورهای دیگری همچون ایران دانست. از این رو این پژوهش با روش تحلیلی توصیفی و با استفاده از منابع معتبر کتابخانه‌ای و اینترنتی در پی جواب این سؤال است که از منظر ژئوپلیتیکی کشور هند چه نقشی می‌تواند در همگرایی اقتصادی با کشور ایران داشته باشد؟ نتایج تحقیق حاکی از آن است که سه عامل باعث شکل‌گیری همگرایی اقتصادی ایران و هند شده، که عبارت‌اند از: واگرایی هند با چین (اختلافات مرزی و دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای تسلیحاتی)، واگرایی هند با پاکستان (درگیری کشمیر، مسئله آب رودخانه‌ها، درگیری کارگیل و نزاع در سیاجن) و موقعیت خاص ایران و بندر چابهار و عدم مداخله ایالات متحده آمریکا.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Geopolitical Explanation of India's Economic Convergence with Iran

نویسندگان [English]

  • Afshin Mottaghi 1
  • Reyhane Salehabadi 2
  • Hamed Rahmani 3
1 Associate Professor at Political Geography, Kharazmi University, Tehran.
2 PhD. in Political Geography, Tarbiat Modares University, Tehran.
3 PhD. Student of Political Geography, Kharazmi University, Tehran.
چکیده [English]

Economic and political convergence at the level of the region and neighbors can be seen as a new nature of relations between countries after the Cold War. This is because some countries no longer have the desire to continue being dependent on the Western or Eastern bloc and were looking for a new experience in cooperation and closeness with each other. Iran and India were not exempt from this view. India's geopolitical position and the lack of political and economic convergence with some of its close neighbors can be seen as a suitable situation for other countries such as Iran. Therefore, this research with a descriptive analytical method and using reliable library and internet sources seeks to answer the question, what role can India play in economic convergence with Iran from a geopolitical perspective? The results of the research indicate that three factors have caused the economic convergence of Iran and India, which are: India's divergence with China (border disputes and access to nuclear weapons), India's divergence with Pakistan (Kashmir conflict, river water issue, conflict Kargil and the conflict in Siyajn) and the special situation of Iran and Chabahar port and the non-intervention of the United States of America.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Divergence
  • economic convergence
  • geopolitical situation
  • India
  • Iran