اسلام در سوئد؛ موضوعی اجتماعی، سیاسی یا امنیتی؟

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسنده

استادیار روابط بین الملل، عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

چکیده

با ورود گروه‌های بزرگ‌تر مسلمان ها به سوئد در دهه‌های 1960 و 1970، به‌تدریج جامعه و سیاست-گذاری سوئدی با مسئله جدیدی مواجه شد و آن‌ها «مسئله اسلام» بوده است. با این حال، این مسئله در دهه-های نخست و تا دهه 2000، مسئله‌ای اجتماعی و مربوط به فضای عادی زیست شهروند سوئدی بود. از سال‌های ابتدایی هزاره جدید، اسلام در سوئد، موضوعی سیاسی و به‌تدریج «مسئله‌ای امنیتی» شده است. سوالی که مطرح است این است که چرا اسلام در سوئد از پدیده اجتماعی تبدیل به «مسئله‌ای سیاسی و امنیتی» شده است؟ در پاسخ به این سوال به دلایلی از جمله چسبندگی‌های ایدئولوژیک، امواج راست‌گرایی، قطبش در جامعه سوئدی، تأثیرات فضای بین المللی (چه تأثیرات دولت‌های و چه تأثیرات گروه‌های اسلامی) و ... به‌عنوان دلایل امنیتی‌شدن اسلام اشاره خواهد شد. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ روش، توصیفی-تحلیلی و به لحاظ نحوه گردآوری داده‌ها از نوع کتابخانه ای است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Islam in Sweden: A Social, Political, or Security Issue?

نویسنده [English]

  • Reza Rahmati
Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran
چکیده [English]

As more Muslims immigrated to Sweden in the 1960s and 1970s, a new issue known as the “question of Islam” gradually emerged for Sweden’s society and policymakers. However, up until the early 2000s, this issue was a social one that pertained to Swedish residents’ everyday lives. Islam in Sweden has evolved into a political issue and, over time, a “security issue” since the turn of the millennium. Why has Islam in Sweden evolved from a social issue to a “political and security issue” is the obvious question that arises. In order to address this question, it will be assumed that the following factors contributed to Islam’s rise as a security concern: the rise in the number of Muslims in Sweden, ideological adherences, the rise of populist and right-wing waves, polarization in Swedish society, changes to “Islam” and their effects on Swedish society, the impact of the international atmosphere (both the impact of states and Islamic groups), glaring contradictions and unidentified visions, an increase in anti-Islamic sentiment in the social atmosphere, and media propaganda are all factors. This applied descriptive-analytical research collected data in a desk study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sweden
  • Islam
  • Securitization
  • Radical Right
  • Immigration