بی‌طرفی دولت‌ها و تحریم: مطالعه مورد سوئیس

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستخرج از رساله

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روابط بین‌الملل، دانشکده الهیات، حقوق و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشیار عضو هیات علمی گروه روابط بین‌الملل، دانشکده الهیات، حقوق و علوم سیاسی،واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران،

3 گروه روابط بین الملل؛ دانشکده الهیات، حقوق و علوم سیاسی؛ واحد علوم و تحقیقات؛ دانشگاه آزاد اسلامی؛ تهران؛ ایران.

4 گروه روابط بین الملل؛ دانشکده الهیات، حقوق و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی؛ تهران؛ ایران.

چکیده

در مخاصمه میان دو یا چند کشور، برخی از دولت‌ها اعلام بی‌طرفی می‌نمایند. اتخاذ این رویکرد دولت بی‌طرف را از یک‌سری حقوقی برخوردار و در مقابل، تکالیفی را نیز متوجه آن می‌سازد. با توجه به افزایش کاربرد تحریم و تأثیر آن بر حقوق بشر مردم کشورهدف، این مقاله به دنبال یافتن پاسخ به این سؤال است که آیا دولت بی‌طرف به‌لحاظ حقوق بین‌الملل مجاز به اعمال تحریم علیه یکی از کشورهای متخاصم می‌باشد؟ و اساساً ارتباط میان رویکرد بی‌طرفی و تحریم چگونه تفسیر می‌شود؟ نوشتار حاضر با مطالعۀ موردیِ سوئیس به‌عنوان کشوری برخوردار از بی‌طرفی دائمی، با استفاده از روش توصیفی_تحلیلی این فرضیه را به‌آزمون می‌گذارد که در عصر حاضر، پارادایم بی‌طرفی مشابه بسیاری از مفاهیم و رویکردهای بین‌المللی عمدتاً متأثر از اقتضائات و منافع سیاسی، امنیتی و اقتصادی کشورها، تفسیر می‌شود و منافع مزبور ابعاد حقوقی بی‌طرفی ‌را به موضوعی ثانویه تقلیل می‌دهد. مضافاً این‌که فشارهای بین‌المللی و منطقه‌ای، حتی کشورهای بی‌طرف دائم را نیز ناگزیر از مشارکت در تحریم‌ها می‌نماید. نتیجه اینکه، با ادامۀ چنین روندی انتظار می‌رود رویکرد بی‌طرفی در آینده از مفهوم سنتی فاصله گرفته و دامنه‌اش از قابلیت تفسیر بیشتری برخوردار گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

State Neutrality and Sanctions: A Case Study of Switzerland

نویسندگان [English]

  • Mansoureh Sharifisadr 1
  • Mehdi Zakerian 2
  • Mohammadali Abdollahzadeh 3
  • Davood Hermidas Bavand 4
1 PhD. Student, Department of International Relations-Faculty of Theology-Laws and Political Sciences-Branch of Research and Sciences-Islamic Azad University
2 Associate Professor, Department of International Relations, Faculty of Theology, Law and Political Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Iran, Tehran and, Associate Member, Center for Iranian Studies, SOAS,
3 Assistant Professor, Department of International Relations, Faculty of Theology, Laws and Political Sciences, Branch of Research and Sciences, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
4 Professor, Department of International Relations, Faculty of Theology, Laws and Political Sciences, Branch of Research and Sciences, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Some states declare neutrality in conflicts of two or more countries. States that take a neutral position are entitled to some rights on the one hand, and obligated to some duties on the other. Given the increased use of sanctions and their effects on the human rights of the people of the target country, this study sought to answer whether a neutral state is legally allowed, based on international law, to impose sanctions against a belligerent country. Accordingly, the main question of this study was how neutrality can be explained in relation with sanctions against a belligerent side in a conflict. This descriptive-analytical study focused on Switzerland, a state with permanent neutrality, as a case study to examine the hypothesis that in the current era, the neutrality paradigm is mostly influenced by political, security, and economic necessities and interests of states, reducing the legal aspects of neutrality to a topic of secondary concern. Furthermore, international and regional pressures inevitably force even permanently neutral states to participate in enforcing sanctions. Therefore, with the continuation of this trend, neutrality can be expected to distance itself from its traditional description in the future, arriving at a more extensive domain of definition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Neutrality of States؛ Sanction
  • Switzerland
  • Permanent Neutrality