تاثیر هویت بر روابط جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپا (2003-2019)

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستخرج از رساله

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روابط بین‌الملل، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استاد گروه روابط بین الملل، دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه

3 مدیر گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه گیلان

4 استادیار گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

پس از پیروزی انقلاب در ایران گفتمان انقلاب اسلامی و نظام بر آمده از آن، تحت تاثیر مولفه‌های فرهنگی، ارزشی، هویتی و هنجاری، عملکرد سیاست داخلی و خارجی ایران را دگرگون کرد. گفتمان انقلاب اسلامی بر اساس هویت انقلابی-اسلامی در تقابل و تضاد با نگرش غرب‌محور،‌ لیبرال-سکولار‌غربی ‌قرار‌گرفت. اهمیت بالای جایگاه ایران به دلیل موقعیت ژئواستراتژیک و ژئوپلیتیک در طول تاریخ همواره مورد توجه غرب به‌ویژه قدرت‌های اروپایی بوده است. روابط جمهوری ‌اسلامی و اتحادیه اروپا متاثر از هویت‌‌های متفاوت طرفین و دیدگاه‌های مختلف به مسائل، دستخوش فراز و نشیب‌های فراوانی بوده و تعارض و شکاف‌های هویتی منجر به گسل در روابط و در پی‌آن چالش‌هایی در مناسبات دو طرف گردیده و طی ادوار مختلف گفتمان انقلاب ‌اسلامی باعث واگرایی در روابط جمهوری اسلامی و اتحادیه اروپا شده است. در این پژوهش نویسنده در صدد پاسخ به این سوال است که هویت چه تاثیری بر مناسبات ایران و اتحادیه اروپا داشته است؟ یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که ایدئولوژی گفتمان انقلاب اسلامی مبتنی بر ارزش‌‌های مذهبی و احیای تمدن اسلامی در تقابل و تضاد با هویت لیبرال-سکولار اتحادیه اروپا باعث نگرش‌های متفاوت و متعارض به موضوعاتی چون حقوق بشر، تروریسم و سایر مسائل، زمینه‌های واگرایی را ایجاد کرده است. براین‌اساس واکاوی هویت دو طرف در چارچوب نظریه گفتمان لاکلا و موف بر مبنای روش کتابخانه‌ای و اینترنتی قابل تبیین و تحلیل است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Impact of Identity on The Relations between the Islamic Republic of Iran and the European Union (2003-2019)

نویسندگان [English]

  • Farzaneh Rahmati 1
  • Mohammadreza Dehshiri 2
  • Reza Simbar 3
  • Garineh Keshishyan Siraki 4
1 PhD Student of International Relations, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Professor of Department of International Relations, Faculty of International Relations of the Ministry of Foreign Affairs (SIR)
3 Head of Department of Poltical Science of Gilan University
4 Assistant Prof. at Department of Political Science and International Relations, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

After the victory of the Revolution in Iran, the discourse of the Islamic Revolution and the system that emerged from it, under the influence of cultural, value, identity and normative components, changed the performance of Iran's domestic and foreign policy. The discourse of the Islamic Revolution was based on the Iran identity in opposition to the western-oriented, liberal-secular-western attitude. The high importance of Iran's position due to its geostrategic and geopolitical position throughout history has always been considered by the West, especially the European powers. The relations between the Islamic Republic and the European Union are affected by the different identities of the parties and different views on the issues, and they are subject to many ups and downs, and the conflicts and identity gaps lead to faults in the relations and consequently challenges in the relations. It has become two-sided and has caused divergence in the relations between the Islamic Republic and the European Union during different periods of the Islamic Revolution. In this study, the author seeks to answer the question of what effect identity has had on Iran-EU relations? The ideology of the Islamic Revolution discourse based on religious values and the revival of Islamic civilization in opposition to the liberal-secular identity of the European Union causes different and conflicting views on issues such as human rights, terrorism and Other issues have created grounds for divergence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • identity
  • European Union
  • Islamic Revolution
  • Discourse Analysis
  • secularism