دوره و شماره: دوره 18، شماره 3 - شماره پیاپی 71، دی 1400، صفحه 7-267 

مقاله علمی- پژوهشی مستخرج از رساله

تاثیر هویت بر روابط جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپا (2003-2019)

صفحه 77-94

10.22034/isj.2021.269758.1358

فرزانه رحمتی؛ محمدرضا دهشیری؛ رضا سیمبر؛ گارینه کشیشیان سیرکی


مقابله با افراطی‌گری دینی در حقوق بین‌الملل؛ تأملی بر چالش‌ها و موانع

صفحه 121-142

10.22034/isj.2022.288630.1506

محمد امین لسانی سنگاچین؛ شهرام زرنشان؛ محسن محبی؛ سید قاسم زمانی