تأثیر خیزش راست افراطی بر آینده سیاسی فرانسه

نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی مستخرج از پایان‌نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روابط بین الملل، دانشکده علوم سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران .

2 استاد گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، دانشکده علوم سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران .

چکیده

تأثیر خیزش راست افراطی بر آینده سیاسی فرانسه

چکیده

سیاست در اروپا در حال حاضر روز به روز شاهد ظهور فزاینده احزاب سیاسی است که به عنوان راست افراطی،یا راست رادیکال درنظر گرفته می‌شوند.مسائل اجتماعی و اقتصادی همراه با افزایش نارضایتی های اجتماعی منجر به افزایش محبوبیت جنبش های راست افراطی شده است.اخیرا ظهور راست افراطی در اروپا در زمینه های مختلف آشکار شده است که چالش های اساسی برای حفظ صلح و ثبات در اروپا ایجاد می‌کند.در اینجا در قلب اروپای غربی یعنی فرانسه جبهه ملی سابق را نشان می‌دهد.فرانسه به دلیل داشتن بحران بدهی اروپا و همچنین داشتن تعداد زیادی پناهجو و روبه رو شدن با پدیده یورو اسپکتیسیم،گفتمان راست افراطی از جذابیت زیادی در این کشور برخوردار است.هدف از انجام این پژوهش بررسی شناخت ویژگی های راست افراطی و این که چرا این ایدئولوژی های افراطی به طور فزاینده ای صلح و ثبات در فرانسه را با چالشی جدی مواجه کرده است.بر این اساس سؤال اساسی پژوهش حاضر این است که تأثیر خیزش راست افراطی بر فضای سیاسی فرانسه چه می‌باشد؟روش تحقیق در این پژوهش تحلیلی-توصیفی و گردآوری اطلاعات آن کتابخانه ای و بر اساس بررسی اسناد و مدارک،آراء و نظرات مشورتی و تفسیری،کتب،مقالات،دکترین های موجود و بررسی مقررات می‌باشد.یافته های پژوهش نشان می‌دهدکه تقویت نقش و جایگاه راست افراطی در نظام آتی سیاسی و تصمیم‌گیری فرانسه می‌تواند به معنای فاصله گرفتن فرانسه از اتحادیه اروپا، استقلال از دیگر سازمان‌های بین‌المللی و تضعیف روند همگرایی در این اتحادیه باشد

واژگان کلیدی:راست افراطی،پوپولیسم،فرانسه،بحران،احزاب

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Rise of the Extreme Right: Implications for the Political Future of France

نویسندگان [English]

  • Shahriyar Rahimli 1
  • Reza Jalali 2
1 PhD Student in International Relations, Faculty of Political Science, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Professor, Department of Political Science and International Relations, Faculty of Political Science, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Far-right or radical right political parties are on the rise across Europe. The popularity of these parties can be attributed to the socio-economic issues and the increased social discontent. The rise of these parties in Europe has manifested itself in various areas, posing fundamental challenges to the maintenance of peace and stability in this continent. Far right was already identified as the National Front in France, the heart of Western Europe. Its discourse is very popular in France because of the European debt crisis, the large number of asylum seekers in this country, and the phenomenon of Euroscepticism. This study aimed to identify the features of the far right and why these extremist ideologies have been increasingly posing a serious challenge to peace and stability in France. Accordingly, the main research question is: "How will the rise of the far right affect the political climate of France?" A descriptive-analytical research method was used in this study, and the required data were collected by using the desk method and analyzing the documents, consultative and interpretive views, books, articles, doctrines, and regulations.  Findings suggest that strengthening the role and position of the far right in the future political and decision-making system of France could mean this country's distancing from the EU, its independence from other international organizations, and the undermined integration process in the EU.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Far right
  • Populism
  • France
  • Crisis
  • Parties