ضرورت بازنگری اصل عدم مداخله در پرتو هنجارهای نوظهور در حقوق بشر

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستخرج از رساله

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی حقوق بین الملل عمومی،گروه حقوق بین الملل، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی ، زنجان، ایران.

2 استادیار گروه علوم سیاسی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی ، زنجان، ایران.

3 استادیار گروه روابط بین الملل، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی ،زنجان، ایران.

چکیده

تفوق اصل عدم‌مداخله به عنوان یکی از اصول تثبیت شده در حقوق بین‌الملل و به طور خاص منشور سازمان ملل، اگرچه تا سال‌های آغازین قرن بیست و یکم نیز ادامه یافت، با این وجود به نظر می‌رسد در پرتو تحولات پرشتاب حقوق بشر در عصر جدید، چنین اقتداری با چالش‌ها و محدودیت‌های اساسی مواجه شده باشد. تحولاتی که اینبار به جای توسل به مکانیسم‌های حکومتی حقوق بشر، در اقدامی بی‌سابقه و به عنوان نقطه‌عطفی در روند توسعه حقوق بشر، با دور زدن حاکمیت ملی، ارکان اساسی آن را نشانه رفته و عملاَ به حاشیه رانده است. در واقع این پرسش اصلی قابل طرح است که در چارچوب گسترش هنجارهای حقوق بشر معاصر، اصل عدم‌مداخله چه تحولات هنجاری و ساختاری را شاهد بوده و این تحولات با چه چالش‌هایی روبه‌رو بوده است؟ در پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی به بررسی این تحولات و چگونگی تأثیرگذاری آن بر ماهیت و گستره اصل عدم مداخله از زاویه‌ای متفاوت پرداخته شده است. برآیند کلی این تحقیق حاکی از این واقعیت است که تبدیل حاکمیت به مسئولیت و شکل گیری تئوری مسئولیت حمایت، تحریم‌های اقتصادی هدفمند و مداخله نظامی به قصد مبارزه با تروریسم نمونه‌هایی از این دست هستند که علاوه بر تعارض تئوریک با مطلق گرایی اصل عدم مداخله، در عمل نیز، قدرت بلامنازع دولت‌ها را به‌ویژه در عرصه حقوق بشر به نحو چشمگیری تنزل داده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Necessity of Reviewing the Principle of Non-intervention in the Light of Emerging Human Rights Norms

نویسندگان [English]

 • Seyed Saeed Ahmadi 1
 • Abolfazl Lotfizadeh 2
 • Seyed Farshid Jafari Pabandi 3
1 PhD. Student in Public International Law, International Law Department, Zanjan Branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran.
2 Assistant Professor Department Of Political Science Zanjan, Zanjan Branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran.
3 Assistant Professor Department of International Relations Zanjan, Zanjan Branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran.
چکیده [English]

The non-intervention rule is one of the established principles of international law, particularly the United Nations Charter, Although that has endured Until the early years of the twenty-first century, However given the rapid evolution of human rights in the modern era, it appears that such a principle faces numerous challenges and constraints. Instead of resorting to sovereignty mechanisms of human rights, such changes, in an unprecedented movement and a turning point in the development of human rights, have targeted its fundamental principles and pushed them to the margins by circumventing national sovereignty. In fact, the main question that arises is, within the context of expanding contemporary human rights norms, what normative and structural developments has the non-intervention rule seen, and what challenges have these changes faced? This descriptive-analytical study examined such changes and how they affect the nature and score of the non-intervention rule from a different perspective. The finding showed that transforming sovereignty into responsibility, as well as the establishment of Responsibility to Protect (R2P), purposive sanctions, and military intervention under the guise of fighting terrorism, are examples that not only have theoretical contradictions with the non-intervention rule's absolutism, but have also significantly weakened states' undisputed power in terms of human rights.

کلیدواژه‌ها [English]

 • The Non-intervention Rule
 • UN Charter
 • Human Rights
 • National Sovereignty
 • Terrorism
 1. ابراهیم‌گل، ا. (1392). مسئولیت بین‌المللی دولت. تهران: موسسه مطالعات و تحقیقات حقوقی شهرداری، چاپ ششم.
 2. جکسون، ر.،  سورنسن،  ج. (1396). درآمدی بر روابط بین‌الملل. ترجمه مهدی ذاکریان، احمدی تقی‌زاده، حسن سعید‌کلاهی، تهران: میزان، چاپ هفتم.
 3. جلالی، م.، زبیب، ر. (1396). ارزیابی‌دفاع مشروع پیشگیرانه علیه تروریسم. فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی قضایی، 23(82)، 82-53.
 4. جاوید، ا. (1392). مشروعیت اعمال تحریم‌های اقتصادی ‌ در حقوق بین الملل؛ ضامن اجرای حقوق بین الملل یا ابزار سیاست ملی؟. فصلنامه حقوق و سیاست، 10(22)،  148-105.
 5. خدابخشی، ل. (1399). بررسی بحران های نظامی و سیاسی سوریه و راهکارهای برون رفت از این بحران (ابعاد و رویکردها). فصلنامه مطالعات بین‌المللی، 1(69)، 62-45.
 6. دهشیری، م.، نقشبندی، ا.، کشیشیان، س.، قائدی، م. (1398). پیامدهای سیاسی و اقتصادی خروج آمریکا از برجام برای ایران در دوره ترامپ و آغاز ریاست جمهوری بایدن. فصلنامه مطالعات بین‌المللی،  3(67)،  176-157.
 7. ذاکریان، م. (1377). جایگاه ایالات‌متحده و اسرائیل در کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشر. فصلنامه مطالعات منطقه‌ای، (1)، 35-21.
 8. ذاکریان، م. (1399).  درآمدی بر حقوق بشر در اسلام. تهران: انتشارات جهان سیاست.
 9. زمانی، ق.،  غریب‌آبادی،  ک. (1393). بررسی قانونی بودن و مشروعیت تحریم های اقتصادی یک‌جانبه بر اساس حقوق بین‌الملل. فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی قضایی، 20(72)، 129-93.
 10. زیما، ب. (1393). منشور سازمان ملل متحد. ترجمه هئیبت‌الله نژندی‌منش، تهران: خرسندی.
 11. طالبی ‌آرانی، ر. (1394). هژمونی و استفاده از زور. تهران: انتشارات مخاطب.
 12. قلی‌پور، ا.، حشمتی‌نژاد، ه. (1396). حضور نیروهای مسلح ایران در عراق و سوریه از منظر حقوق بین‌الملل. تهران: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران.
 13. محبی، م. (1394). حقوق بین‌الملل در جهان معاصر. تهران: خرسندی.
 14. موسی زاده، ر. (1397). مختصر حقوق بین‌الملل عمومی. تهران: میزان، چاپ بیست‌وهشتم.
 15. میرفخرائی، ح. (1393). بررسی اصل عدم‌مداخله و توسل به‌زور در پرتو تحولات جهانی. فصلنامه مطالعات سیاسی،  7(27)،  46-23.
 16. نواده‌توپچی، ح. (1392). قانون جنگ و درگیری‌های مسلحانه. تهران: خرسندی.
 17. Ahmed, K. (2006). The Domestic Jurisdiction Clausse in the United Nations Charter: A Historical View. Singapore Year Book of International Law and Contributors, (10), 175–197.
 18. Balanche, F. (2018). Sectarianism in Syria’s Civil War.  The Washington Institute for Near East Policy, January 1, at: https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01702640/document.
 19. Bannelier, K. (2016). Military Interventions against ISIL in Iraq Syria and Libya and Legal Basis of Consent. Leiden Journal of International Law, 1(03), 1-33. Doi: 10.1017/S0922156516000303
 20. Byers, M. (2002). Terrorism the Use of Force and International Law after 11 September. International & Comparative Law Quarterly, 51(2), 401-414.
 21. Cleveland, S. (2001).   Norm Internalization and US. Economic Sanctions. Yale Journal of International Law, 26(1), 1-102.
 22. Maccormick, N. (2001). Questioning sovereignty Law state and nation in the European Commonwealth. United Kingdom: Oxford University Press.
 23. NATO (2009). NATO Publishes New Policy to Combat Weapons of Mass Destruction Proliferation, at: http://www.nato.int/cps/en/SID-34852433-30729564/natolive/news_57234.htm?selectedLocale=en
 24. Ngwa, N. (2017). The Rise and Decline of Humanitarian Intervention and Responsibility to Protect. Journal of International Social Research, 10(49), 121-128.  DOI: 10.17719/jisr.2017.1563
 25. Oluwaseyi, E., Felix, Ch. (2020). International Law and Humanitarian Intervention in the Syrian Civil War the Role of the United States. Sage Journals, (10)2, 1-11. DOI: 10.1177/2158244020919533
 26. Regilme, S. (2020). Human Rights and Humanitarian Interventions in the International Arena. The SAGE Handbook of Political Scienc, 1462-1479. DOI: 10.4135/9781529714333.n89.
 27. Samuel Kern, A. (2009). Economic Sanctions Law and Public Policy. London: Palgrave Macmillan, DOI:10.1057/9780230227286
 28. Zelin, A. (2015). Foreign Fighter Motivations. Washington Institute for Near Policy. 7, 59-64, August, at: http://www.Washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/the-rise-of-isil-counterterrorism-lectures-2015