دوره و شماره: دوره 18، شماره 2 - شماره پیاپی 70، مهر 1400، صفحه 7-243 

مقاله علمی- پژوهشی مستخرج از رساله

بررسی عوامل و زمینه‌های مؤثر بر امکان ظهوردوباره داعش در عراق

صفحه 101-119

10.22034/isj.2021.235284.1146

محمدرضا شفاعت؛ سید جواد امام جمعه زاده؛ حسین مسعودنیا