جایگاه اقتصادی ایران در خاورمیانه از منظر آینده سیاست خارجی جمهوری اسلامی با تأکید بر افق 1404

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستخرج از رساله

نویسندگان

1 گروه علوم سیاسی، سیاستگذاری عمومی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 گروه روابط بین‌الملل، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

یکی از ملزومات توسعه، اقتصاد است. شاخص‌های توسعه اقتصادی مشخص می‌کنند که کشورها در چه جایگاهی قرار دارند. اما آنچه که نقش تأثیرگذاری در توسعه اقتصادی کشورها دارد جهت‌گیری‌های سیاست خارجی دولت‌ها و اهدافی است که دولت‌ها در سیاست خارجی دنبال می‌کنند. مقاله حاضر درصدد پاسخ به این پرسش است که آینده سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران چه تأثیری بر وضعیت اقتصادی کشور در ناحیه خاورمیانه با توجه به سند چشم‌انداز دارد؟ در پاسخ می‌توان فرض کرد آینده سیاست خارجی ج.ا.ا. تأثیر مستقیمی بر جایگاه اقتصادی کشور در ناحیه دارد. به همین منظور سه شاخص کلان اقتصادی مانند رُشد اقتصادی، نرخ تورم و میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی مورد بررسی قرار گرفت؛ یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد وضعیت اقتصادی ایران با توجه به سه شاخص مهم ذکرشده در مقایسه با سایر کشورهای خاورمیانه در طی سال‌های گذشته بهبودی نداشته و در چهار سال باقی‌مانده تا اجرای کامل این سند فاصله زیادی با اهداف پیش‌بینی‌شده در ناحیه دارد. این پژوهش باهدف شناسایی جایگاه اقتصادی ایران در خاورمیانه بر آن است تا با بهره‌گیری از روش مقایسه‌ای – تحلیلی و از رهگذر مقایسه تطبیقی به برنامه‌های توسعه اقتصادی ایران با توجه به سند چشم‌انداز 1404 نسبت به دیگر کشورهای خاورمیانه در سه شاخص ذکرشده بپردازد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Iran's Economic Position in the Middle East from the Perspective of the Future Foreign Policy of the Islamic Republic with Emphasis on the Outlook 1404

نویسندگان [English]

 • Erfan Zandi 1
 • Amir Sajedi 2
1 Political Science, Public Policy, Department, Tehran Central Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Assistant Prof. at International Relations, Tehran Central Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

One of the requirements of development is the economy. Indicators of economic development are determining by the position of countries. Foreign policy pursues the orientations and the goals of governments. The present article seeks to answer the question of what are effects of the future of the foreign policy of the Islamic Republic of Iran on the economic situation of the country in the Middle East, with regards to the outlook document of 1404. In response, it can be assumed that the future of foreign policy of the Islamic Republic of Iran has a direct impact on the Iranian economic position in the region. For this purpose, three macroeconomic indicators such as economic growth, inflation rate and foreign investment attraction were examined in this research. Findings of the research show that Iran's economic situation has not been improved as compared to other Middle East states in recent years and is far away from its full implementation. The aim of this study is to identify Iran's economic position in the Middle East by using a comparative-analytical method and through comparative comparison to Iran's economic development plans according to the outlook 1404 document compared to other countries of the region.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Outlook Document
 • Economic Development
 • Foreign Policy
 • Economic Indicators
 • Political Economy
 1. Aboutalebi, H. (2008). The Role of Basic Concepts in Developmental Foreign Policy. Collection of development-oriented foreign policy articles, Tehran: Center for Strategic Research. First Edition. (In Persian)
 2. Akhavankazemi, B. (2006). A look at the 20-year vision document and its political components, Islamic Government Quarterly,10 (4),80-107. (In Persian)
 3. Alikhani, M. (2020). The Steady Trump's strategy of maximum pressure on Iran from the perspective of coercive power, International studiesJournal, 17(1), 63-86. (In Persian)
 4. Amiri, S. (2017). Strategies for the Developmental Government and the Prosperity of the Singapore Economy (2000-2015), Quarterly Journal of Political Studies, 9(36), 161-184. (In Persian)
 5. Baghchi, A. K. (2000). The Past and the Future of the Developmental State, Journal of world systems research. Vol. 6(2) 398-442.
 6. Daheshyar, H., Heidari, M. (2020).Comparative Study of the Sources of Political Competition between Iran and Turkey in the Middle East, Quarterly Journal of Political Studies,12 (48), 22-1. (In Persian)
 7. Golmohammadi, V., Atanejad, H., Naghib Sharbabaki, H. (2015). Foreign Policy Strategies towards Economic Development; Comparative Study of the Republic of Turkey and the Islamic Republic of Iran (2004-2013), Mediterranean Journal of Social Sciences, 6(3), 711-719.
 8. IMF. (2020). Economic Growth Report, at:https://www.IMF.org/en/countries/irn.

9.IMF. (2021). Economic Growth Report, at: https://www.IMF.org/en/countries/irn.

 1. IMF. (2020). Inflation Rate Report, at: https:// www.IMF.org/en/ countries/irn.
 2. Khandoozi, E. (2004). The flow of economic thought in Iran today, Strategy Quarterly, (12) 2, 163-202. (In Persian)
 3. Kazerooni, A., Feshari, M. (2008). Article 44 of the Constitution and the Challenges Facing Private Banking in Iran, Quarterly Journal of Political-Economic Ettelaat, 22(9,10), 222-233. (In Persian)
 4. Landsberg, C. (2005). Toward A DevelopmentalForeign Policy? Challenges for South Africa's Diplomacy in the Second Decade of Liberation, Social Research, 72(3),723-756, Published by: The Johns Hopkins University Press.
 5. Leftwich, A. (2006). Developmental governments on the importance of politics in development, translated by JavadAfsharKohan.Mashhad: Marandiz. first Edition, (In Persian)
 6. Lahoutian, A. (2016). Developmental Government and Its Future in the Process of Globalization, Science and Technology Policy, 6(4), 65-76. (In Persian)
 7. MousaviShafaei, M. (2009). Collection of Developmental Foreign Policy Articles, International Quarterly Journal of Foreign Relations,1(1), 257-270. (In Persian).
 8. Mosalinejad, A., Sheikhzadeh, H. (2014). The Role of Oil in Iran's Economic Development, Politics Quarterly, 43(4), 40-63. (In Persian)
 9. Nasrollahi, Z., Mir Hosseini, M., Kargarian, S., Forouzandeh, A. (2012). Study of the level of development of different regions of the country based on Islamic indicators, Islamic Economics and Banking Quarterly,1(1), 9-21. (In Persian)
 10. Naghshbandi. A., Dehshiri, M., Keshishyan, G., Ghaedi, M. (2021). Political and economic consequences of the US withdrawal from the JCPOA for Iran in the Trump era and the beginning of the Biden's presidency, International studies Journal, 17(3),157-176. (In Persian)
20. OPEC Annual Statistical Bulletin. (2019). Opec Share of World Crude Oil Reserves, at:https://www.opec.org/opec_web/en/data_graphs/330.htm
 1. Sajedi, A. (2017). The Slowdown of the Middle East Development.Qom: NasimKowsar. First Edition. (In Persian)
 2. Sariolghalam, M. (2011). The Concept of Power and Foreign Policy Performance: A Comparison of China and Iran, Foreign Relations Quarterly,3(1),74-49. (In Persian)
 3. Shirzadi, R., Sakhaei, E. (2011). Globalization and Development Planning in Iran (1989-2011), Quarterly Journal of Political Studies, 3(12), 198-175. (In Persian)
 4. Spoher, A., Silva, A. (2017). Foreign Policy’s Role in Promoting Development: The Brazilian and Turkish cases, Jan/Apr 2017. at: https://www.scielo.br/j/cint/a/hkFfrLFspg8DqrkynMct9GL/?lang=en

25.Todaro, M. (2012). Economic Development in the Third World, translated by Gholam Ali Farjadi. Tehran: Koohsar.Nineteenth Edition. (In Persian)

 1. Deutsche Welle Persian. (2020). The Financial Action Task Force(FATF) put Iran on its blacklist. February 21.at: https://www.dw.com/fa-ir/a-52463524. (In Persian)
27. US Energy Information Administration Report. (2019). Country Analysis Executive Summary: Iran, January 7, at: https://www.eia.gov/international/content/analysis/countries_long/Iran/archive/pdf/iran_2019.pdf
28. UNCTAD. (2018). FDI and External Financlal Resources, at:

: https://unctadstat.unctad.org/CountryProfile/GeneralProfile/en-GB/364/index.html

 1. UNCTAD. (2019). FDI and External Financlal Resources, at: https://unctadstat.unctad.org/CountryProfile/GeneralProfile/en-GB/364/index.html
 2. Zaranejad, M., Khodapnah, M., Kamranpour, S. (2019). Study of Iran's economy in the form of a macroeconomic model from the perspective of Islamic economics with emphasis on economic growth, Islamic Economics, 19(73), 5-30. (In Persian)