ظرفیت شرکت‌های فراملی در بهبود اقتصاد و روابط بین‌المللی کشورها مطابق اصول حقوق بشری

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستخرج از رساله

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه حقوق عمومی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران،

2 گروه حقوق بین الملل، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران.

3 گروه الهیات و معارف، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران،

چکیده

این مقاله به نقش شرکت‌های فراملی در توسعه اقتصادی و بهبود روابط بین‌المللی کشورها بر اساس حقوق بشر می‌پردازد. امروزه،افزایش نقش شرکت‌های فراملی و قدرت اقتصادی آنها باعث شده است که این شرکت‌ها فعالیت‌های خود را در سراسر جهان گسترش دهند و به یکی از مهم‌ترین نگرانی ها در سطح ملی و بین‌المللی تبدیل شوند. در سال‌های اخیر، جهان شاهد نوع جدید و روبه رشد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ناشی از کشورهای درحال توسعه بوده است. با ورود به عرصه بین‌الملل، فعالیت شرکت‌های فراملی لزوماً به توسعه در جهان، به ویژه کشورهای درحال توسعه منجر نمی شود اما روابط آنها با کشورهای پیشرفته و تاثیر تعامل آنها با شرکت‌های فراملی، زمینه را برای روند توسعه در چنین کشورهایی فراهم می‌سازد. با توجه به این ویژگی‌ها و ضمن تبیین این مفاهیم، این سوال اساسی مطرح می شود که تأثیر فعالیت شرکت های فراملی در جهت بهبود روابط بین‌الملل و توسعه اقتصادی کشورها چیست و چه چالش‌هایی پیش‌رو دارد؟ در این مقاله، با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، نقش شرکت‌های فراملی در پیشبرد توسعه اقتصادی و حقوقی در روابط دوجانبه و چندجانبه بین کشورها و تأثیرات آن در کشورهای درحال توسعه با توجه به استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر بررسی می‌شود. هدف این مقاله درک موقعیت بنیادی شرکت‌های فراملی در سطح ملی و بین‌المللی و بررسی تأثیرات آنها است. به نظر می‌رسد کشورهای درحال توسعه برای دستیابی به جدیدترین فناوری‌ها و بهبود وضعیت اقتصادی، نیاز به تعامل با شرکت‌های فراملی دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Capacity of Transnational Corporations to Improve the Economies and International Relations of Countries in Accordance with Human Rights Principles

نویسندگان [English]

 • Mina Ghodrati rad 1
 • Ali Porghassab Amiri 2
 • Ahmadreza Behniafar 3
1 PhD Student, Department of Public Law, Damghan Branch, Islamic Azad University, Damghan, Iran,
2 Corresponding Author, Department of International Law, Damghan Branch, Islamic Azad University, Damghan, Iran,
3 , Department of Theology and Education, Damghan Branch, Islamic Azad University, Damghan, Iran,
چکیده [English]

This article deals with the role of transnational corporations (TNCs) in economic development and improving the international relations of countries based on human rights. Today, the increasing role of transnational corporations and their economic power has caused these corporations to expand their activities around the world and become one of the major concerns at the national and international levels. In recent years, the world has witnessed a new and growing type of foreign direct investment originating from developing countries. By entering the international arena, transnational corporations' activities do not necessarily lead to development in the world, especially developed and developing countries, but their interactions and relationships with developed countries and the way they interact with transnational corporations, provide the ground for the process of development taking place in such countries. Given these characteristics and while explaining these concepts, the key question arises that what are the effects of the activities of transnational companies in order to improve international relations and economic development of countries and what are the challenges ahead? In this article using descriptive-analytical method, the role of transnational corporations in furthering the economic and legal development in the bilateral and multilateral relations among countries and its effects in developing countries are examined in the light of international human rights standards. The purpose of this article is to understand the fundamental position of transnational companies at the national and international levels and to study their effects. It seems that developing countries need to interact with transnational corporations to access the latest technologies and improve the economic situation.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Transnational Corporations
 • Economic Development
 • Human Rights
 • Globalization
 • Foreign Investment
 1. Agha Hosseini, A. (2016). The need to respect Human Rights by Multinational corporations. International Law Quarterly. 9-10. (In Persian)
 2. Akhavi, A. (1994). Real exchange rate indicators. Journal of Business Reviews. (84).51. (In Persian)
 3. Ansari, H. (2016). Thesis The role of transnational corporations in shaping international trade law. Islamic Azad University Tehran Branch. (In Persian)
 4. Axtaun, R. (1996). Liberal Democracy into Twenty-First Century. Manchester university press.
 5. Baghban, R. (2015). International Trade Law Liability of Multinational Companies. First Edition. Majd Publications. (In Persian)
 6. Beck, U. (2000). What is Globalization? Translated by Patrick Camiller, United Kingdom and United States of America, Polity Press.
 7. Behkish, M. (2016). Iran's economy in the context of globalization. sixth edition. Ney Publishing. (In Persian)
 8. Blumberg, P. (2002)."Asserting Human Rights Against Multinational Corporations Under United States Law: Conceptual and Procedural Problems". Faculty Articles and Papers. At: https://opencommons.uconn.edu/law_papers/387
 9. Corporations under United States Law. (2002). Conceptual and Procedural Problems".50 American Journal of Comparative Law –Supplement.
 10. Dordari, N. (1996). Japanese Management. Tehran. Rasa. Third Edition.(In Persian)
 11. Espinoza, S. (2014). Should International Human Rights Law Be Extended to Apply to Multinational Corporations And Othrt Business Entities.University College London (UCL)Department of Political Science.
 12. Leone, C. (1993). The psychology of attitudes. A.H. Eagly & S. Chaiken. Fort Worth. TX: Harcourt. Brace & Janovich.University of North Florida.pp794.
 13. T. (1995). Fairness in International Law and Institutions. Oxford.Clarendon Press.
 14. Gatto, A. (2011). Multinational Enterprises and Human Rights: Obligations under EU Law and International Law. Cheltenham. Edward Elgar.
 15. Ghasemi, S. (2004). Methods of financing and foreign investment of the project. Investment and Economic and Technical Assistance Organization of Iran. 1_2. (In Persian)
 16. Hagen, E. (1986). The economics of Development. Islam Abad: Book Founndation.
 17. Hatami, A., Karimian. I. (2015). Investment Law in the Light of Law and Investment Contracts. Tisa Publishing Second Edition. 18.(In Persian)
 18. Hejazi, M. (2012). Government support for shareholders' legal entities and their partners against foreign aggression. Mizan Publishing.18. (In Persian)
 19. Held, D. (2003). Taming Globalization: Frontiers of Governance Mathias Koenig-Archibugi (Editors). United Kingdom and United States of America. Polity Press in association with Blackwell Publishers.
 20. Jackson, R., Sorensen. G. (2015). Introduction to International Relations: Theories and Approaches. Translated by Zakerian, M., Khyaban, H.S., Taghizadeh, A., Tehran: Mizan Press.
 21. Jose, G., Sison. A. (2018). Virtue Ethics and NATURAL Law Responses to Human Rights Quandaries in Business. Business and Human Rights Journal. (3).
 22. Joseph, S. (1999). Taming the Leviathans: Multinational Enterprises and Human Rights.46 Netherlands International Law Review.
 23. Kamminga, M., Zarifi. Z. (2000). Saman. Liability of Multinational Corporations Under International Law: An Introduction Kluwer Law International. (7). (In Persian)
 24. Kaviani, K., Ghasemi Moghadam, S. (2017). Liability of the parent company against the debts of bankrupt subsidiaries. Private Law Research. (27_50). (In Presian)
 25. Khalkhali, M.H. (2016). Collection of applied documents for international freight transport. Majd Publications.first edition. (In Presian)
 26. Kirkeb, T., Langford, M. (2018). The Commitment Curve: Global Regulation of Business and Human Rights. Business and Human Rights Journal, (3)2.
 27. Korah, V. (2000). An Introductory Guide to EC Competition Law and Practices.Oxford and Portland.Hart.
 28. Larison, T., Skidmore, D. (1993), Fortworth. International political Economy.Harcourt Brace.
 29. Law of the Sixth Five-Year Plan for Economic Social and Cultural Development of the Islamic Republic of Iran.
 30. Losin, Z. (2006). Reflections on the human rights obligations of transnational corporations and international human rights. International Studies Journal (ISJ), (12)1. (In Presian)
 31. Mason, H. (1995). Modern Organization Theory Hardcover. New York: Willy & Sons.
 32. Mirzakhani, R. (2015), Jurisprudential study of stock-based Murabaha bonds for financing holding companies. Report of the Research and Development Center for Islamic Studies.Stock Exchange and Securities Organization. (In Presian)
 33. Moein, M. (2006). Pocket Persian Culture.Collected by Azizalah Alizadeh. Tehran: The Way to Growth.Third Edition. (In Presian)
 34. Mongelard, E. (2006). Corporate civil liability for violations of international humanitarian law. International Review of The Red Cross, (88).
 35. Najarnahavandi, M. (1994). Borrowing and Development. Political-Economic Information Quarterly, 18. (In Presian)
 36. Baran, P. (1980). The Political Economy of Growth.1st Edition,292-256.
 37. Prokopieva, V. (2003-2004). Parent Company Liability in Case of Subsidiary Insolvency -Time to Rethink Liability of Corporate Shareholders?.Supervisor: Prof. Dr. iur. Peter Behrens, College of Europe, Bruges Campus.Law Department. for the Degree of Master of European Studies.European Company Law Academic.
 38. Rezaei, A. (2017). Parent company liability to subsidiary. Comparative Law Studies. (In Presian)
 39. Riedel, E., Martin. V. (1999). Human Rights Clauses in External Agreements of the EC in P. Alston et al (eds).the EU and Human rights.Oxford University Press.
 40. Rodriguez, C. (2001). International Management. Sadat Zahedi. S. Danaeifar. , Tehran. Saffar and Ishraqi.First Edition.52.
 41. H., Naser. M., Zarie. H. (2019). Challenges of FineTech Lending: Policies and Solutions The World Bank.the International Monetary Fund and the EU legal system.International Studies Journal.(3)(63).1.(In Presian)
 42. Salehi Mazandarani. M. Zakerinia. H. (2013). Legal Personality of Multinational Companies and Its Effects. (1)(97).145_155. (In Presian)
 43. M., (2007). Non-State Actors and Economic.Social and Cultural Rights Economic Social and Cultural Rights in Action.Oxford: OUP.
 44. J., Zargar. A., Keyhanlou. F., Mahmoody. A. (2020). The English School and the Position of international law in the international Society. International Studies Journal (ISJ), (17)4. (In Presian)
 45. Weissbrodt, D., Kruger. M. (2003). Norms on the Responsibilities of Transnational Corporations and Other Business Enterprises with Regard to Human Rights. American Journal of International Law. (97).
 46. Werhane, P. (2017). Corporate Moral Agency and the Responsibility to Respect Human Rights in the UN Guiding Principles: Do Corporations Have Moral Rights.Business and Human Rights Journal, (2).
 47. Wettstein, F. (2011). Corporate Responsibility in the Collective Age: Toward a Conception of collaborative Responsibility.Business and Society Review, 117(2).
 48. Zakerian, M. (2013). All Human Rights for All. Tehran: Mizan. (In Presian)
 49. Zamani, Q. (2019). International Economic Law. Shahr-e-Danesh Publishing, Ninth Edition. (In Presian)
 50. Zehi, N., Alipour, A., et.al. (2007). Investment and Methods of Financing Foreign Financing. 1st Edition. (In Presian)