دوره و شماره: دوره 18، شماره 1 - شماره پیاپی 69، تیر 1400، صفحه 7-200 

مقاله علمی- پژوهشی مستخرج از رساله

بررسی رویکرد چین و روسیه به نظم منطقه‌ای در اوراسیا

صفحه 83-102

10.22034/isj.2021.259549.1305

فرزانه صفری؛ حمید احمدی؛ کیهان برزگر


مقاله علمی-پژوهشی مستخرج از پایان‌نامه

جنبش‌های اجتماعی جدید آمریکای لاتین و تاثیر آن ها بر مسایل سیاسی این منطقه

صفحه 181-200

10.22034/isj.2021.274702.1402

مهدی فاخری؛ پریسا رضایی فدشکویه