منابع حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری؛ تفوق قوانین داخلی

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 دانشجوی مقطع دکتری حقوق بین الملل، گروه حقوق بین الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران.

2 استادیار، گروه حقوق، دانشگاه پیام نور، البرز، ایران.

چکیده

حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری به عنوان یک نظام حقوقی، از نظام های فرعی یا تخصصی حقوق بین‌الملل عمومی شناخته می‌شود. فارغ از ماهیت این نظام حقوقی، هنجارها و قواعد آن برای سالیان متمادی نسبت به دولت‌ها و سرمایه‌گذاران ( اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) اعمال گشته است. در خصوص منابع این نظام هنوز در میان علمای حقوق اجماع به وجود نیامده است؛ برخی در پرتو منابع مقرر در ماده (38) اساسنامه دیوان، منابع حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری را تعریف می‌نمایند و گروهی با تفاوت‌هایی، نظم دیگری را برای منابع این نظام حقوقی ترسیم نمودهاند. به هر روی، کماکان منابع این حوزه به نحوی مستدل و مستند تبیین نشده است. در جهت اثبات چنین درکی، این مقاله بدنبال ارائه پاسخ به این سوال است که «منابع حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری کدام است و هرکدام از این منابع چه نقشی در تکامل قواعد حقوق بینالملل سرمایه‌گذاری داشته‌اند؟». از این‌رو با روش توصیفی-تحلیلی و با جمع‌آوری اطلاعات به شیوه کتابخانه‌ای، در راستای اثبات این فرضیه قدم برداشته شده که قوانین داخلی کشورها، معاهدات، حقوق بین‌الملل عرفی و اصول کلی حقوقی از منابع اصلی این حوزه محسوب میشود و منابع فرعی آن نیز شامل تصمیمات قضائی و آموزه‌های مولفین میباشد. در همین راستا پس از بیان مقدمه، پیشینه پژوهش، مبانی نظری و تاریخچه مبحث، به آزمون فرضیه مقاله پرداخته شده و در پایان این نتیجه حاصل شده که قوانین داخلی همچنان مهمترین منبع حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری است و دیگر منابع اصلی و فرعی در حقیقت نقش تکمیلی برای قوانین داخلی کشورها را ایفاء می‌نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Sources of International Investment Law; the Primacy of National Legislations

نویسندگان [English]

 • Mohammad Akefi Ghaziani 1
 • Moosa Akefi Ghaziani 2
1 Ph.D. Student in International Law, Department of International Law, Faculty of Law, University of Qom, Qom, Iran
2 Assistant professor, Department of Law, Payame Noor University, Alborz, Iran.
چکیده [English]

International Investment Law is generally recognized as a law system among the subsystems or the specialized systems of Public International Law. Regardless of this system’s nature, its norms and rules have been applied to the governments and the investors (incl. individuals and corporations) for many years. However, there is still no consensus among the scholars regarding the sources of this system; some define these sources in light of the established sources under Article 38 of the Statute of ICJ, and others draw a different set, albeit with some variations. However, the sources of this system have not yet been reasonably and scientifically explained. To achieve such an apprehension, this article attempts to answer the question “What are the sources of international investment law, and how they have contributed to the evolution of the rules of the system?”. Therefore, through a descriptive-analytical method and in qualitative research nature, this article pursues the assumption that the national legislations, treaties, international customary law, and the general principles of law are the primary sources in this field; subsidiary sources are namely judicial decisions and legal teachings. In this regard, the present article examines its assumption after providing an introduction, research background, theoretical foundations, and a brief history of the concept; Eventually, it is concluded that the national legislations are by far the most important source of international investment law, and we can safely say that other primary and subsidiary sources indeed play an important, though a supplementary role for these legislations.

کلیدواژه‌ها [English]

 • National legislations
 • Treaties
 • International Regulations
 • Customary Law
 • General principles of law
 • Judicial decisions "
 1. Akinsanya, A. A. (1984). Multinationals in a Changing Environment: A Study of Business-government Relations in the Third World. New York: Praeger.
 2. Barzegarzadeh, A. (2020). Functioning and Status of Judicial Decisions in the Jurisprudence of the International Court of Justice. International Studies Journal (ISJ), 17(2), 27-51, doi: https://dx.doi.org/10.22034/isj.2020.118191 (In Persian)
 3. Bigdeli, M. R. Z. (2014). Public International Law. 47th Tehran: Gang-e-Danesh Publications. (In Persian)
 4. Binder, C., Kriebaum, U., Reinisch, A. and Wittich, S. (2009). International Investment Law for the 21st Century; Essays in Honour of Christoph Schreuer. Oxford, Oxford University Press.
 5. Brabandere, E. D. (2012). Arbitral Decisions As a Source of International Investment Law. In International Investment Law: The Sources of Rights and Obligations. Editted by Tarcisio Gazzini and Eric De Brabandere, 245-288. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers.
 6. I. (2018). Subsequent Practice and Treaty Modification. In Conceptual and Contextual Perspectives on the Modern Law of Treaties. Edited by Michael J. Bowman and Dino Kritsiotis, 363-391. UK: Cambridge University Press.
 7. Calamita, N. J. (2013). International human rights and the interpretation of international investment treaties: Constitutional considerations. In Investment Law within International Law- Integrationist Perspectives. Edited by Freya Baetens, 164-184. UK: Cambridge University Press.
 8. Cai, L. (2012). Where does China Stand: the Evolving National Treatment Standard in BITs?. The Journal of World Investment and Tarde. 13(3), 373-389, doi: https://doi.org/10.1163/221190012X637736
 9. Dolzer, R., Schreuer, C. (2012). Principles of International Investment Law. 2nd Oxford: Oxford University Press.
 10. Fakheri, M. (2020). The USA and the Challenge of the WTO Dispute Settlement Body. International Studies Journal (ISJ), 17(1), 21-39, doi: https://dx.doi.org/10.22034/isj.2020.112954 (In Persian)
 11. Haddadi, M., Karimi, S. (2018). Unilateral Acts of States as a Source of International Obligation in International Law. Legal Research Quarterly. 21(81), 289-313, doi: https://dx.doi.org/10.22034/jlr.2018.111145.1048 (In Persian(
 12. ICSID, International Centre for Settlement of Investment Disputes, (2006), ICSID Convention Regulations and Rules, (28 January 29, 2020) at http://icsidfiles.worldbank.org/ICSID/ICSID/StaticFiles/basicdoc/basic-en.htm
 13. Investment Policy Framework for Sustainable Development, 2015, UNCTAD. (UNCTAD/DIAE/PCB/2015/5). Retrieved from https://unctad.org/system/files/official-document/webdiaepcb2016d2_en.pdf
 14. Investment Policy Hub, International Investment Agreement Navigator, (28 January 29, 2020), at https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/by-country-grouping
 15. Katouzian, N. (2014). Introduction to the Science of Law and Survey of the Iranian Legal System. 92nd Tehran: Enteshar Co. (In Persian)
 16. Kjos, H. E. (2013). Applicable Law in Investor-State Arbitration. UK: Oxford University Press.
 17. Lowenfeld, A. F. (2008). International Economic Law. 2nd Oxford: Oxford University Press.
 18. Mbengue, M. M. (2012). National Legislation and Unilateral Acts of States. In International Investment Law: The Sources of Rights and Obligations. Edited by Tarcisio Gazzini and Eric De Brabandere. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers. 183- 214.
 19. Mirvaisi, A. (2014). Foreign Investment Law in the light of Bilateral Investment Treaties. Tehran: Paris Publications. (In Persian)
 20. Piran, H. (2014). The Law of International Investment. 2nd Tehran: Ganje Danesh Publications. (In Persian)
 21. Reisman, W. M., Arsanjani, M. H. (2006). The Question of Unilateral Governmental Statements as Applicable Law in Investment Disputes. In Völkerrecht Als Wertordnung – Common Values in International Law. Essays in Honour of Christian Tomuschat, Edited by Pierre-Marie Dupuy et al. Germany: N. P. Engel, Kehl am Rhein.
 22. Thirlway, H. (2019). The Sources of International Law. 2nd Oxford: Oxford University Press.
 23. Sauve, P. (2006). Trade and Investment Rules: Latin American Perspectives, Chile: United Nations Publication.
 24. Schill, S. W. (2009). The Multilateralization of International Investment Law. UK: Cambridge University Press.
 25. Shihata, I. F. I. (2010). Regulation of Foreign Investment. In International Sustainable Development Law. 2, Edited by A. F. Maniruzzaman, Aaron Schwabach, Arthur John Cockfield, A. Dan Tarlock, John C. Dernbach and Gabriela Maria Kutting, 195-213. United Kingdom: Eolss publishers.
 26. Sornarajah, M. (2010). The International Law on Foreign Investment. 3rd New York: Cambridge University Press.
 27. Subedi, S. P. (2016). International Investment Law.3rd Oxford, UK: Hart Publishing Ltd.
 28. Tams, C. J. (2012). The Sources of International Investment Law: Concluding Thoughts. In International Investment Law the Sources of Rights and Obligations. Edited by Tarcisio Gazzini, Eric De Brabandere, 319-330. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers.
 29. Yan, K. K., Torkamani, H. S. (2010). International Investment Treaties and the Formation, Application, and Transformation of Customary International Law Rules. International Law Review. 26(41), 263-291, doi: https://dx.doi.org/10.22066/cilamag.2009.17293 (In Persian)
 30. Ziaee, S. Y. (2015). Status of Environmental Obligations in International Investment Law. Public Law Research. 15(42). 191-224. (In Persian)