چالش‌های امنیت سایبری در کشورهای آسه‌ آن

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستخرج از رساله

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی حقوق بین الملل عمومی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران

2 دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران

چکیده

تبدیلِ امنیتِ سایبری به یک مشکل اساسی در جهان، باعث شده «آسه آن» نسبت به رفع مشکل امنیتِ سایبری با احساس فوریت اقدام کند. ‌انجام اقداماتِ حفاظتی و سایر تلاش‌های صورت گرفته برای مقابله با حوادثِ سایبری در سطح منطقه‌ای و ملی نشان دهنده آگاهی «آسه آن» از اهمیت وجود یک روش مقاومِ سایبری است که دستیابی به آن از طریق بررسی شاخص‌های مربوط به امنیتِ سایبری با موضوعات دفاع در برابر حملاتِ سایبری نوآورانه، راهبردهایی در برابر تهدیداتِ امنیتِ سایبری، سیاست‌های دولت و محافظت در برابر حریمِ خصوصی، حمایت از زیرساخت‌های رایانه‌ای در دولت و مسائل حقوقی و اخلاقی در فضای سایبری به عنوان هدف این پژوهش با رویکرد توصیفی- تحلیلی میسر می‌باشد و سوالی که به ذهن متبادر می‌شود این است که کشورهای «آسه آن» برای دستیابی به روش مقاوم سایبری، محورهای مطالعاتی امنیت سایبری را بر کدام یک از شاخص‌ها استوار ساخته و تاکنون چه تعداد تحقیق در این شاخص‌ها انجام داده‌اند؟ یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که در مورد شاخص‌های مطالعاتی امنیتِ سایبری به خصوص در زمینه سیاست‌های دولت و محافظت در برابر حریم خصوصی در برخی کشورهای «آسه آن» تحقیقات محدود صورت گرفته است که این موضوع ارتباط مستقیم با افزایش جرایم سایبری دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Cyber Security Challenges in ASEAN Countries

نویسندگان [English]

  • Elnaz Katanchi 1
  • Babak Pourghahramani 2
1 PhD Student in Public International Law, Maragheh Branch, Islamic Azad University, Maragheh, Iran
2 Associate Professor at Criminal Law and Criminology Department, Maragheh Branch, Islamic Azad University, Maragheh, Iran
چکیده [English]

Cyber security has become a major problem in the world, and ASEAN has taken urgent steps to address cybersecurity. Security measures and other efforts to combat cyber incidents at the regional and national levels demonstrate ASEAN's awareness of the importance of a robust cyber approach that can be achieved by examining cyber security indicators with defense issues. Defense against innovative cyber-attacks, strategies against cyber security threats, government policies and protection of privacy, protection of computer infrastructure in government and legal and ethical issues in cyberspace are the objectives of this research with a descriptive-analytical approach. It comes to mind that the ASEAN countries have based their cyber security study axes on achieving a robust cyber approach, and how much research has been done on these indicators so far? The findings show that there has been limited research on cybersecurity research indicators, particularly government policies and privacy protection in some ASEAN countries, which is directly related to the increase in cybercrime.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ASEAN
  • Challenges
  • Cyber Security
  • Cyber Attacks
  • Cybercrime
  • Member States Policy