جنبش‌های اجتماعی جدید آمریکای لاتین و تاثیر آن ها بر مسایل سیاسی این منطقه

نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی مستخرج از پایان‌نامه

نویسندگان

1 استادیارگروه دیپلماسی و سازمانهای بین المللی، دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه، تهران، ایران

2 دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه

چکیده

جنبش‌های اجتماعی جدید در آمریکای لاتین، برای دستیابی به اهداف مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، فعالیت می‌کنند و توانسته اند روابط قدرت در آمریکای لاتین را از نو تعریف کنند. موضوع این پژوهش بررسی ظهور و کنشگری این جنبش های اجتماعی و چگونگی تحولات عرصه سیاسی آمریکای لاتین ناشی از فعالیت آن ها است. در این مقاله جنبش‌های مذهبی، جنبش زنان، جنبش‌های قومی و بومیان، انجمن‌های محلی و جنبش محیط زیستی فعال در منطقه مورد بررسی قرار گرفته‌اند. سوال اصلی پژوهش این است که «کنشگری جنبش های اجتماعی جدید چگونه عرصه سیاسی آمریکای لاتین را تحت تاثیر قرار داده است؟» و روش تحقیق توصیفی- تحلیلی بوده و برای گردآوری داده‌ها از روش اسنادی استفاده شده است. هدف از این تحقیق، مطالعه وضعیت کنونی جنبش‌های اجتماعی جدید فعال در آمریکای لاتین، عملکردها و دستاوردهای آنان و بررسی نوع تعامل آن‌ها با عوامل قدرت در منطقه و نحوه ی تحت تاثیر قرار دادن عرصه ی سیاسی آمریکای لاتین است. طبق یافته های این پژوهش، خیزش جنبش های اجتماعی جدید تاثیر بسزایی بر عرصه ی سیاسی آمریکای لاتین داشته است، به نحوی که ضمن به چالش کشیدن روابط قدرت، باعث مشارکت افراد بیشتری در فعالیت‌های سیاسی - اجتماعی شده است. جنبش‌های اجتماعی این منطقه گزینه‌های جایگزین سیاسی از «قدرت مردم» را ارائه دادند و به سیاسی شدن و قدرت یافتن آنان کمک کرده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

New Latin American Social Movements and their Impact on Political Issues of this Region

نویسندگان [English]

 • Mehdi Fakheri 1
 • Parisa Rezaei Fedeshkuye 2
1 Assistant Professor, Dept. of Diplomacy and International Organizations School of International Relations Tehran, Iran
2 School of International Relations of Ministry of Foreign Affairs
چکیده [English]

New social movements in Latin America are working to achieve various political, economic, and social goals and have been able to redefine power relations in Latin America. The subject of this study is to examine the emergence and activism of these social movements and how the political space in Latin America has evolved as a result of their activities. This research studies new social movements in Latin America, including religious movements, women's movements, ethnic and indigenous movements, the neighborhood association and the environmental movements. In this study, the main question is, "How has the activism of new social movements affected the political space of Latin America?" The research method is descriptive - analytical and is based on the study of library resources. The purpose of this study is to study the current situation of new social movements in Latin America, their functions and achievements and examine their interaction with power factors in the region and how they affect the Latin American political climate. According to the results of this study, the rise of new social movements has had a significant impact on the political space of Latin America and it has led to greater participation of people in socio-political activities. These social movements have offered political alternatives to the "power of the people" and have helped to empower and politicize people at the local levels.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Latin America
 • New Social Movements
 • Women'
 • s Movement
 • Ethnic Movements
 • Indigenous movements
 1. P. Ulate. A. C. (2015). Social Movements Across Latin America. In Handbook of social movements across Latin America. London and New York: Springer Dordrecht.
 2. Álvarez. S. Escobar. A. (1992). The making of social movements in Latin America. Identity, strategy, and democracy. Oxford: Westview Press.
 3. M. Raisi. L. Raee. M. (2021). Implementation of Countries' Commitments to the Right to a Healthy Environment (Case Study of the Document of the Iranian Islamic Model of Progress). International Studies Journal. 3 (67). 135-155. (In Persian).
 4. Y. Mariji. S. (2010). The Liberation Theology of Latin America;Roots and factors of formation. knowledge of religions. Summer. (3) 1. 139-168. (In Persian).
 5. Barat Alipour. M. Amani. M. (2017). Sociological study of the function of identity functions in new social movements. Quarterly Journal of Strategic and Macro Policies. Winter. 5(20). 8 – 11. (In Persian).
 6. J. (1997). A political geography of Latin America Routledge. London and New York: Routledge.
 7. Da Glória Gohn. M. (2015). Brazilian social movements in the last decade. In Handbook of social movements across Latin America. London and New York: Springer Dordrecht.
 8. S. (2015). Urban Social Movements in Venezuela. In Handbook of Social Movements across Latin America. London and New York: Springer Dordrecht.
 9. M. (2007). New Social Movements: A Case Study of Azerbaijan. Strategic Studies Quarterly. Spring. 10(1). 60-63. (In Persian).
 10. J. Fontana L. B. (2019). Human rights and the pink tide in Latin America: Which rights matter?. Development and Change. 50(3). 707-734.
 11. L. (2015). Women’s movements in Latin America. In Handbook of Social Movements across Latin America. London and New York: Springer Dordrecht.
 12. J. S. (2009). Feminist agendas and democracy in Latin America. Durham: Duke University Press.
 13. R. (2015). Liberation theology and social movements. In Handbook of Social Movements Across Latin America. London and New York: Springer Dordrecht.
 14. S. Tayebi. S. (2019). Explaining the Dimensions of Environmental Protection in Light of International Development and Convergence. International Studies Journal. 16(3). 93-112. (In Persian).
 15. S. Viola. E. (1984). New social movements, political culture, and democracy: Brazil and Argentina in the 1980s. Telos. 1984(61). 17-52.
 16. R. (2020). Social Movements in Latin America: Mapping the Mosaic. Canada: McGill-Queen's Press-MQUP.
 17. J. Huber. E. (2013). Social policy and redistribution: Chile and Uruguay. In The Resurgence of the Latin American Left. Baltimore: Johns Hopkins University Press
 18. S. A. (1993). Latin America and the politics of gender identity. In Place and the Politics of Identity. London: Routledge.
 19. S. M. (2018). Institutional mechanisms for the advancement of women: mainstreaming gender, democratizing the state?. United Kingdom. Manchester University Press.
 20. S. Ewig. C. (2017). Latin America’s Left-Turn and the Political Empowerment of Indigenous Women. Social Politics: International Studies in Gender, State & Society. 24(4). 425-451.
 21. Samiei Esfehani. A. Kiani. A. Mohamadi. (2017). A Sociological Approach to the Black Social Movement in America. Journal of Applied Sociology. Samer. 66(2). 129- 146. (In Persian).
 22. N. M. (2020). Social Movements in Latin America: Mapping the Liter ature. In The Oxford Handbook of the Sociology of Latin America. London: Oxford University Press
 23. K. (2009). Internet, New Social Movements and Mobilization of Protests (A Theoretical and Case Study of Several Social Movements. Quarterly Journal of Communication Research. Winter. 16(4). 151-176. (In Persian).
 24. D. (1985). Social Movements and a Recasting of the Political. New social movements and the state in Latin America. 81(21). 2. 1- 2.
 25. E. (2015). The movement against the coup in Honduras. In Handbook of social movements across latin America. London and New York: Springer Dordrecht.
 26. K. Törnquist. O. (2013). Democratization in the global south: The importance of transformative politics. London: Springer.
 27. D. (2011). The left and citizenship rights. In The resurgence of the Latin American left. US: JHU Press.