دوره و شماره: دوره 18، شماره 4 - شماره پیاپی 72، فروردین 1401، صفحه 7-308 

مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نظریه کردارگراییِ روابط بین الملل

صفحه 7-21

10.22034/isj.2022.330824.1758

فیروزه رادفر؛ سید جلال دهقانی فیروزآبادی