نقش فناوری‌های نوظهور در امنیت و قدرت ملی کشورها؛ فرصت‌ها و تهدیدها

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستخرج از رساله

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روابط بین‌الملل، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

2 استادیار روابط بین‌الملل، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

3 دانشیار روابط بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

قرن بیست و یکم، با یک تحول بنیادین بر پایه علوم و فناوری مصادف گردیده است. رشد شتابان علم، پرده از چهره نوع نوینی از فناوری برداشت که از آن به عنوان فناوری‌های نوظهور یاد می‌شود. مهمترین تفاوت این فناوری با نوع ماقبل خود این است که فناوری‌های نوظهور دائماً در حال برشدن بوده و وابستگی اجتناب‌ناپذیری با فناوری‌های پیشین دارند. از مهمترین مصادیق فناوری‌های نوظهور هوش مصنوعی، چاپ سه بعدی و فناوری فضایی است که در این مقاله به آنها پرداخته شده است. از آنجایی که دولت‌ها همواره به دنبال کسب و ارتقای قدرت و امنیت ملی خود بوده‌اند و در این مسیر با دیگر کنش‌گران در رقابت پایان‌ناپذیری قرار گرفته‌اند، این مقاله با روش توصیفی ـ تبیینی، با تبیین فرصت‌ها و تهدیدهای ناشی از پیشرفت فناوری‌های نوظهور، در پی پاسخ به این پرسش است که فناوری‌های نوین چه جایگاهی در امنیت و قدرت ملی کشورها دارد و در این زمینه چه تهدیدها و فرصت‌هایی پیش رو است؟ با توجه به اینکه عوامل متعددی در کسب و ارتقای امنیت و قدرت ملی مؤثر بوده، هدف این است که تأثیر فناوری‌های نوظهور بر امنیت و قدرت ملی کشورها بررسی شود که نتیجه کلی مقاله نشان می‌دهد فناوری نوظهور به عنوان یک ابزار نوین در اختیار کنش‌گران همانند تمامی قابلیت‌های دیگر در اختیار بازیگران نظام بین‌الملل دارای تهدیدها و فرصت‌هایی است که کارگزاران سپهر بین‌الملل می‌بایست بر اساس نیاز و با بهره‌مندی از ظرفیت‌های موجود، تمامی تهدیدها را به فرصت تبدیل نموده و در راستای منافع ملی خود به‌کار گیرند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Role of Emerging Technologies in the Security and National Power of Countries; Opportunities and Threats

نویسندگان [English]

  • Ali Ahmadi 1
  • Afshin Zargar 2
  • Ali Adami 3
1 PhD Student in International Relations, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran.
2 Assistant Prof. at International Relations, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran.
3 Associate Professor of International Relations, Allameh Tabatabai University
چکیده [English]

The 21st century has coincided with a fundamental change in science and technology. The rapid growth of science has unveiled the face of a new type of technology known as emerging technology. The most important difference between this technology and its predecessor is that emerging technologies are constantly updating and have inevitable dependence on previous technologies. Some of the most important examples of emerging technologies are Artificial Intelligence, 3D printing and space technology, which are discussed here. Since states have always sought to gain and enhance their national power and security, and for this purpose have been in endless competition with other actors, by describing opportunities and threats posed by advancement of emerging technologies in a descriptive-explanatory manner, this article seeks to find the answer to the question that what is the place of new technologies in the security and national power of countries and what are the threats and opportunities in this field? Given that several factors have been effective in gaining and promoting national security and power, the aim is to examine the impact of emerging technologies on national security and power. The overall result of the article shows that emerging technology as a new tool for actors like all other capabilities at the disposal of the actors of the international system have threats and opportunities that the agents of the international sphere should turn all threats into opportunities based on their need and by using the existing capacities, and use them in favor of their national interests.

کلیدواژه‌ها [English]

  • technology
  • Emerging Technologies
  • National Security
  • National Power