نقش فناوری‌های نوظهور در امنیت و قدرت ملی کشورها؛ فرصت‌ها و تهدیدها

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستخرج از رساله

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه روابط بین‌الملل، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

2 استادیار گروه روابط بین‌الملل، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

3 دانشیار گروه روابط بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

چکیده

قرن بیست و یکم، با یک تحول بنیادین بر پایه علوم و فناوری مصادف گردیده است. رشد شتابان علم، پرده از چهره نوع نوینی از فناوری برداشت که از آن به عنوان فناوری‌های نوظهور یاد می‌شود. مهمترین تفاوت این فناوری با نوع ماقبل خود این است که فناوری‌های نوظهور دائماً در حال برشدن بوده و وابستگی اجتناب‌ناپذیری با فناوری‌های پیشین دارند. از مهمترین مصادیق فناوری‌های نوظهور هوش مصنوعی، چاپ سه بعدی و فناوری فضایی است که در این مقاله به آنها پرداخته شده است. از آنجایی که دولت‌ها همواره به دنبال کسب و ارتقای قدرت و امنیت ملی خود بوده‌اند و در این مسیر با دیگر کنش‌گران در رقابت پایان‌ناپذیری قرار گرفته‌اند، این مقاله با روش توصیفی ـ تبیینی، با تبیین فرصت‌ها و تهدیدهای ناشی از پیشرفت فناوری‌های نوظهور، در پی پاسخ به این پرسش است که فناوری‌های نوین چه جایگاهی در امنیت و قدرت ملی کشورها دارد و در این زمینه چه تهدیدها و فرصت‌هایی پیش رو است؟ با توجه به اینکه عوامل متعددی در کسب و ارتقای امنیت و قدرت ملی مؤثر بوده، هدف این است که تأثیر فناوری‌های نوظهور بر امنیت و قدرت ملی کشورها بررسی شود که نتیجه کلی مقاله نشان می‌دهد فناوری نوظهور به عنوان یک ابزار نوین در اختیار کنش‌گران همانند تمامی قابلیت‌های دیگر در اختیار بازیگران نظام بین‌الملل دارای تهدیدها و فرصت‌هایی است که کارگزاران سپهر بین‌الملل می‌بایست بر اساس نیاز و با بهره‌مندی از ظرفیت‌های موجود، تمامی تهدیدها را به فرصت تبدیل نموده و در راستای منافع ملی خود به‌کار گیرند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Role of Emerging Technologies in National Security and Power of Countries: Opportunities and Threats

نویسندگان [English]

 • Ali Ahmadi 1
 • Afshin Zargar 2
 • Ali Adami 3
1 PhD Student in International Relations Department, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran.
2 Assistant Prof. at International Relations Department, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran.
3 Associate Professor at International Relations Department, , Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Science and technology have undergone significant transformations in the 21st century. The rapid growth of science in this century has given rise to a new type of technology known as emerging technology, which is constantly evolving and is closely linked to previous technologies. This study focused on three instances of emerging technologies, i.e., artificial intelligence (AI), 3D printing, and space technology. Governments have always been in endless competition with other actors to enhance their power and national security. Hence, the descriptive-explanatory method was used in this study to discuss the opportunities and threats of emerging technologies and find an answer to the following question: how do emerging technologies play a role in the security and national power of countries, and what are the threats and opportunities in this field? Since several factors can affect the process of gaining and promoting national security and power, the main objective of this study was to determine the effects of emerging technologies on the countries’ national security and power. The findings showed that emerging technologies, similar to other tools available to the international system actors, can bring their own opportunities and threats. Therefore, all the international system actors need to take advantage of existing capacities to turn all threats into opportunities and use them to the benefit of their national interests.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Technology
 • Emerging Technologies
 • National Security
 • National Power
 1. آذرشب، م. ت.، نجم‌آبادی، م.، بخشی طلابی، ر. (1396). جایگاه امنیت در مدرسه کپنهاگ: چارچوبی برای تحلیل، فصلنامه تخصصی علوم سیاسی، 13(40)، 119-146.
 2. داودی، ع. (1393). دیپلماسی علم و فناوری ایران در افغانستان: فرصت‌ها و چالش‌ها. فصلنامه پژوهش‌های راهبردی سیاست، 3(11)، 103-127.
 3. دعاگویان، د. (1398). جنگ نرم شبکه های ماهواره ای در روان سازی سیاست خارجی بین‌المللی کشورها. فصلنامه مطالعات بین‌المللی، 17(2)، 115-130.
 4. سهیلی نجف‌آبادی، س.، حسینخانی، ا.، عمویی، ح. (1399). بررسی آینده نگر حضور ناتو در خاورمیانه و محیط پیرامونی ایران و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه مطالعات بین المللی، 17(1)، 169-193.
 5. سورنسون، گ.، جکسون، ر. (1393). مقدمه‌ای بر روابط بین‌الملل. ترجمه م. ذاکریان، ع. تقی زاده، ح. سعیدکلاهی، جلد دوم، تهران: میزان.
 6. عبدالله خانی، ع. (1383). نظریه‌های امنیتی؛ مقدمه‌ای بر برنامه‌ریزی دکترین امنیت ملی. جلد اول، تهران: مؤسسه بین‌المللی مطالعات و تحقیقات فرهنگی ابرار معاصر، چاپ دوم.
 7. فیروزآبادی، م. (1390). بررسی مفهومی دیپلماسی علم و فناوری و وضعیت کنونی آن در جمهوری اسلامی ایران. شبکه تحلیلگران فناوری ایران (ITAN)، در http://research.isti.ir/uploads/mafhoome_diplomasi_elmofanavari.pdf.
 8. ونت، ا. (1384). نظریه اجتماعی سیاست بین‌الملل. ترجمه ح. مشیرزاده، تهران: وزارت امور خارجه.
 9. Allen, G., Chan, T. (2017). Artificial Intelligence and National Security. Belfer Center for Science and International Affairs, at: https://www.belfercenter.org/publication/artificial-intelligence-and-national-security.
 10. Canis, B. (2018). Issues in Autonomous Vehicle Deployment, Congressional Research Service, at: https://fas.org/sgp/crs/misc/R44940.pdf.
 11. Clark, C. (2017). ‘Rolling the Marble’: BG Saltzman on Air Force’s Multi-Domain C2 System. Breaking Defense, at: https://breakingdefense.com/2017/08/rolling-the-marble-bg-saltzman-on-air-forces-multi-domain-c2-system/.
 12. Clark, I. (1989). The Hierarchy of States; Reform and Resist ance in the International Order. Cambridge: Cambridge University Press.
 13. De Spiegeleire, S., Maas M., Sweijs, T. (2017). Artificial Intelligence and the Future of Defense; Strategic Implications for Small and Medium-Sized Force Providers. The Hague Centre for Strategic Studies, at: https://www.jstor.org/stable/resrep12564.1.
 14. Deloitte (2017). 3D opportunity for adversaries–Additive manufacturing considerations for national security. Deloitte Insights, at: https://www2.deloitte.com/content/dam/insights/us/articles/3847_3D-opportunity-for-adversaries/DUP_3D-opportunity-for-adversaries.pdf.
 15. Fortna, V. P. (2015). Do terrorists win? Rebels’ use of terrorism and civil war outcomes. International Organization, 69(3), 519–556.
 16. Fritsch, S. (2016). Technological Ambivalence and International Relations. E-International Relations, at: https://www.e-ir.info/pdf/61927.
 17. Goel, P. S. (2009). Space and National Security. Journal of the United Service Institution of India, CXXXIX(578), https://usiofindia.org/publication/usi-journal/space-and-national-security-2/.
 18. HP and A.T. Kearney (2018). 3D Printing: Ensuring Manufacturing Leadership in the 21st Century, HP Development Company, L.P., at: https://www8.hp.com/us/en/images/3D_Printing___Ensuring_Manufacturing_Leadership_in_the_21st_Century_tcm245_2547663_tcm245_2442804_tcm245-2547663.pdf.
 19. Ilachinski, A. (2017). AI, Robots, and Swarms: Issues, Questions, and Recommended Studies. Center for Naval Analysis, at: https://www.cna.org/CNA_files/PDF/DRM-2017-U-014796-Final.pdf.
 20. James A.D. (2016). Emerging Technologies and Military Capability. In: Emerging Critical Technologies and Security in the Asia-Pacific. R.A. Bitzinger (ed.), London: Palgrave Macmillan.
 21. Kavanagh, C. (2019). New Tech, New Threats, and New Governance Challenges: An Opportunity to Craft Smarter Responses?, Carnegie Endowment For International Peace, at: https://carnegieendowment.org/files/WP_Camino_Kavanagh___New_Tech_New_Threats1.pdf.
 22. Korab-Karpowicz, W. J. (2018). Political Realism in International Relations. The Stanford Encyclopedia of Philosophy, Edward N. Zalta (ed.), at: https://plato.stanford.edu/archives/sum2018/entries/realism-intl-relations.
 23. Lenz, R., Potok, M. (2015). Age of the Wolf. Southern Poverty Law Center, at: https://www.splcenter.org/20150212/lone-wolf-report.
 24. Mallik, A. (2016). Role of Technology in International Affairs. New Delhi: Institute for Defence Studies and Analyses, 1st Edition.
 25. Manyika, J. and et al. (2013). Disruptive technologies: Advances that will transform life, business, and the global economy. McKinsey Global Institute, at: https://www.mckinsey.com/
 26. Missiroli, A. (2020). Game of drones? How new technologies affect deterrence, defence and security. NATO Review, at: http://www.nato.int.
 27. Park, J. (2014). Space Technology Development: Effects on National Security and International Stability. The Asan Institute for Policy Studies. At: http://en.asaninst.org/wp-content/themes/twentythirteen/action/dl.php?id=29019.
 28. Rempfer, K. (2018). Ever heard of ‘deep fake’ technology? The phony audio and video tech could be used to blackmail US troops. Military Times. at: https://www.militarytimes.com/news/your-air-force/2018/07/19/ever-heardof-deep-fake-technology-the-phony-audio-and-video-tech-could-be-used-to-blackmail-us-troops/.
 29. Rosenberg, S. (2017). Firewalls Don’t Stop Hackers, AI Might. Wired, at: https://www.wired.com/story/firewalls-dont-stop-hackers-ai-might/.
 30. Santos, B. M. (2019). Technology and Agency in International Relations. Edited by M. Hoijtink, M. Leese, E-International Relations, at: https://www.e-ir.info/pdf/88080.
 31. Sayler, K. M. (2020). Artificial Intelligence and National Security. Congressional Research Service, at: https://fas.org/sgp/crs/natsec/R45178.pdf.
 32. Shirk, D. A. (2011). The drug war in Mexico: Confronting a shared threat. New York: Council on Foreign Relations.
 33. Steff, R., Burton. J., Soare, S. R. (2020). Emerging technologies and international security. London: Routledge, 1st Edition.