سیاستگذاری تبلیغاتی در جنگ‌های نظامی آینده: ارائه الگوی فرآیندی برای سیاستگذاری تبلیغات جنگی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستخرج از رساله

نویسندگان

1 علوم سیاسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

2 دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

3 گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

4 گروه علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی شهر ری

5 استاد بازنشسته، علوم سیاسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

چکیده

نوآوری در روش‌ها و ابزارهای تبلیغاتی مناسب با شرایط عصر دیجیتال و هوش مصنوعی از مولفه‌های مهم اثرگذار در شناخت ماهیت مفهوم تبلیغات در جنگ‌های آینده خواهد بود. شناخت سیاستگذاران تبلیغات جنگ از ظرائف و پیچیدگی‌های امر تبلیغات به ویژه در زمان‌های بحران مانند جنگ نقش بسیار بالائی در تدوین و انتخاب سیاست‌ها خواهد داشت. پرسش محوری ما از نحوه و چگونگی تبیین مدل فرایندی سیاستگذاری تبلیغی در دوران جنگ در راستای بسترسازی، کارآمدی و اثربخشی فعالیت‌های تبلیغاتی و جلوگیری از پراکنده‌کاری‌ها و تشتت در اجراء و تحمیل هزینه‌های غیر ضرور بر کشور با تأکید و نگاه به آینده است. هدف اصلی تحقیق دستیابی به مدل فرایندی سیاستگذاری تبلیغاتی در جمهوری اسلامی ایران در صورت بروز شرایط جنگی است و می‌کوشد کارآمدی و اثربخشی فعالیتهای تبلیغی دستگاه‌ها و نهادهای متولی تبلیغات در کشور را ترسیم سازد و به شناسایی و معرفی عوامل پیشبرنده و بازدارنده تأثیرگذار در شرایط جنگ‌های احتمالی آینده اقدام ورزد. فرضیه تحقیق با پیشنهاد مدل سیاستگذاری «چند جریان»، بر ضرورت تاسیس یک سازمان تخصصی جهت برنامه ریزی تبلیغات جنگی در جنگ‌های مدرن آینده تاکید دارد. روش تحقیق متکی بر مدل تحلیل محتوا و بر پایه آن، ارزیابی متون و اسناد مرتبط و تحلیل محتوایی آنهاست. نتیجه نهایی تحقیق، اعلام ضرورت تاسیس یک سازمان تخصصی برای برنامه ریزی تبلیغات جنگی در جنگ‌های مدرن آینده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Propaganda Policy in Future Military Wars: Developing a Process model for the Islamic Republic of Iran's War Propaganda Policy

نویسندگان [English]

 • Mohammad Reza Karami Fard 1
 • Majid Bozorgmehri 2
 • Hakem Ghassemi 3
 • Golam Ali Rajaei 4
 • Farhad Darvishi Setalani 5
1 Political Sciences Dep. Social Sciences Fac. Imam Khomeini International University
2 Associate Professor. Imam Khomeini International University
3 Political Sciences Dep. Social Sciences Fac. Imam Khomeini International University
4 Political Sciences Dep. Islamic Azad University Shahre Ray
5 Political Sciences Dep. Imam Khomeini International University
چکیده [English]

Innovation in advertising methods and tools proportionate to the artificial intelligence and digital age is among the most effective components in understanding the nature of advertising in the wars to come. The knowledge of war advertisement policymakers regarding delicacies and complexities of advertisement, especially in times of crisis such as war, is crucially important in developing and choosing policies. Our main question is how to develop a process model (multiple movements) of advertisement policy during the war such that the advertisement activities could lay the foundation, be efficient and effective, plus prevent scattered work and dispersion in execution, as well as imposing unnecessary expenses upon the country with emphasis and view of the future. This research seeks to obtain a process model (multi-flow) of advertisement policy in the Islamic Republic of Iran in case of war. It aims at illustrating the efficiency and effectiveness of the advertisement activities of the organizations and institutions in charge of advertising in the county and identifying and introducing the influential promoting and hampering factors in case of future probable wars. Research assumption proposes the policy model of multiple movements and points out the necessity of establishing a specialized organization to plan war advertisements in the future modern wars. This study is carried out based on a content analysis study model that assesses the related contexts and documents and analyzes their content. This study concluded that it is necessary to establish a specialized organization to plan war advertisements for future modern wars.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Propaganda"
 • War"
 • Soft War"
 • Artificial Intelligence"
 • "
 • virtual reality"
 1. ادیبی، س. م. (1381). جنگ ایران و عراق، تبلیغات از دیدگاه امام خمینی، تهران: پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس
 2. اسنو، ن.، کمالی‌پور، ی. (1386). جنگ، رسانه‌ها و تبلیغات. ترجمه عباس کاردان و حسن سعید‌کلاهى. تهران: موسسه مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران.
 3. پیری، ه.، خضرائی، م.ح. (1399). نقش فن‌آوری‌های نوین اطلاعاتی در جنگ‌های آینده، دو فصلنامه علمی مطالعات قدرت نرم، سال دهم، شماره دوم (پیاپی )، 177-159
 4. درویشی‌سه‌تلانی، ف.، فراهانی، ح. (1386)، جنگ ایران و عراق: پرسش‌ها و پاسخ‌ها، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ سپاه.
 5. دلیون، پ. (1393). ریشه‌های تاریخی سیاست‌گذاری، دانشنامه سیاست‌گذاری عمومی، ترجمه محمد صفار، تهران: نشر میزان.
 6. سایت مدیریت رسانه. (1398)، در: https://www.iranmediamanagement.com/article/269/
 7. شیرازی، م. (۱۳۷۶). جنگ روانی و تبلیغات، مفاهیم و کارکردها، تهران: دبیرخانه نخستین همایش علمی بررسی نقش تبلیغات در جنگ.
 8. عبدالحسین‌زاده، ‌م.، ‌ثنایی، م.، ‌ذوالفقار‌زاده، ‌م. ‌‌(1396). مفهوم ‌شناسی ‌سیاست‌گذاری ‌داده‌‌باز حاکمیتی‌ و تبیین‌ مزایا‌ و ‌فواید‌آن‌در‌عرصه‌های‌ مختلف ‌سیاست‌گذاری. تهران: مطالعات راهبردی جهانی‌شدن.
 9. فروزنده، ل. (1388). سیاست‌گذاری عمومی چیست؟، اطلاعات سیاسی اقتصادی، 22(270-269)، 180-207.
 10. کالینز، ج. ام. (1388). استراتژی بزرگ ( اصول و رویه‌ها )، ترجمه کوروش بایندر، تهران، انتشارات وزارت امور خارجه، چاپ چهارم.
 11. مرادی، ج. (1398). «بررسی علل حضور مستشاری جمهوری اسلامی ایران در سوریه»، فصلنامه مطالعات بین‌المللی، 16(3)، 1-21.
 12. ملک‌محمدی، ح. (1394). مبانی و اصول سیاست‌گذاری عمومی، تهران: نشر سمت.
 13. مهانیان، ع. مجردی، س. (1393). راهبردهای جمهوری اسلامی در قبال شبکه‌های اجتماعی مجازی در جنگ آینده، فصلنامه راهبرد دفاعی، 12(46)، 77-93.
 14. نائینی، ع.م. (1390). تبلیغات و عملیات روانی در جنگ ایران و عراق، تهران: نشر روایت فتح.
 15. Akçalı Uzunhasan, Hatice Selen (2022). War of Images: Visual Propaganda Efforts of German and British Governments in Turkey during the Second World War, İNSAN&İNSAN BILIM KÜLTÜR SANAT VE DÜŞÜNCE DERGISI, 9(32). 67-81. at: https://doi.org/10.29224/insanveinsan.1058193
 16. Anatol'evna Kotelenets, Elena (2017). Propaganda with No Rules, or Information Conflict in Cold War. Rund Journal of Russian History, 1(4), 120-129.
 17. Baran, S. J., Davis, D.K. (2009). Mass Communication Theory: Foundations, Ferment, and Future (5th.Ed.), Wadsworth.
 18. Beland, D., Michael H. (2016). The Multiple-Streams Approach in Comparative Policy Research. Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice, 18(3), at: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13876988.2016.1174410
 19. Collins, R. B (2010), Propaganda for War and Transparency, Government Speech Article 3, 87(4), Symposium, January, 819-832.
 20. Cutlip, S.M., Baker, B. (2012). A Brief History of Public In Clarke Caywood, ed. The Handbook of Strategic Public Relations and Integrated Communications, 15-33.
 21. Evans, G. (2014). Propaganda: World War 1 Usages, Ouachita Baptist University. History Class Publications. 10. https://scholarlycommons.obu.edu/history/10:1-13
 22. Forest, James J.F. (2021). Political Warfare and Propaganda, An Introduction, Journal of Advanced Military Studies 12(1), at: usmcu.edu/mcupress. https://doi.org/10.21140/mcuj.20211201001, 13-33.
 23. https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/48721269/_
 24. Ingram, H. J., (2016). A Brief History of Propaganda During Conflict: Lessons for Counter-Terrorism Strategic Communications, ICCT Research Paper, 1-47.
 25. Jowett, Garth S. and Victoria O`Donnell (2006), Propaganda and Persuasion, Sage Publications. Fourth Edition. London. UK, 1-198.
 26. Kaldor, M. (2013). In defence of new wars. Stability, International Journal of Security and Development, 2(1).
 27. Lasswell, H.D., (1927). The theory of political propaganda. The American Political Science Review, 21(3), 627-663.
 28. Lippmann, W. (1992). Public Opinion, Transaction Publishers, London.Messinger, G.S., British Propaganda and the State in the First World War. Manchester: Manchester University Press.
 29. Media Management. (2019). Negative side of artificial intelligence in the field of news, https://www.iranmediamanagement.com/article/269/ Accessed on 11th May 2019.
 30. Sánchez, Juan M., et.al. (2020) , Review of Artificial Intelligence Applied in Decision-Making Processes in Agricultural Public Policy, Processes, 8(11), https://doi.org/10.3390/pr8111374
 31. Snow, N., Kamalipur, Y., (2007). War, Media and Propaganda, Translation: Abbas Kardan,
 32. Stojanova, Christina (2017). The Great War: Cinema, Propaganda, and the Emancipation of Film Language , University of Regina (Canada),131-156 https://www.sciendo.com/article/10.1515/ausfm-2017-0006
 33. S. Depatment of State (2020). GEC Special Report: Pillars of Russia’s Disinformation and Propaganda Ecosystem, Global Engagement Center, August 2020, 1-77.
 34. Zohlnhöfer, R., Friedbert, W.R. (2016). Decision-Making under Ambiguity and Time Constraints Assessing the Multiple-Streams Framework, ECPR Press.