چرایی تداوم دولت درمانده در منطقه منا از بهار عربی تا کرونا ویروس

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد مطالعات منطقه‌ای دانشگاه یزد، یزد، ایران.

2 دانشجوی دکتری سیاستگذاری عمومی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 دانش آموخته حوزوی سطح سه موسسه امام کاظم (ع)، قم، ایران

چکیده

منطقه منا (خاورمیانه و شمال آفریقا) از سال 2011 تا کنون (2021) به طرز باور نکردنی با مشکلات فراتر از درگیری، تنش، چالش و رقابت رو به رو است و تحلیل‌های متعددی از این بزنگاه یا چرخه رذیلت منتشر شده است؛ اما هیچ کدام از آن‌ها به طور همزمان به چالش‌های پیش آمده از دو موج بیداری و کرونا ویروس که نقش غیرقابل انکاری در بحران‌ها را داشته‌اند، مورد بررسی قرار گرفته نشده است. بر همین اساس پژوهش کنونی به دنبال بررسی این مسئله است: کشورهای که درگیر دو موج بیداری و کرونا ویروس شده‌اند، چگونه در مسیر دولت‌های در مانده، ضعیف و ورشکسته باقی مانده‌اند و چه مسیری را طی خواهند کرد؟ روش تحقیق در این پژوهش توصیفی-تحلیلی و گردآوری اطلاعات آن کتابخانه‌ای، اسنادی و اینترنتی می‌باشد. نتیجه کلی مقاله نشان می‌دهد، بسیاری از کشورهای منطقه که درگیر دو موج بیداری و کرونا ویروس شده‌اند به دلیل برطرف نکردن معضلات داخلی در حوزه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و نظامی همچنان در مسیر دولت ضعیف، درمانده و ورشکسته قرار دارند. چرا که آن‌ها در حوزه اقتصادی، بهداشتی، اجتماعی و... نتوانسته‌اند پیشرفت کافی داشته باشند و همچنان فساد و ناکارآمدی در آن‌ها مشهود است که احتمالاً تا دهه یا دهه‌های آینده شاهد اثرات منفی به صورت کم و بیش در آن‌ها خواهیم بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Whys and Wherefores of the Continuation of Failed States in MENA: From Arab Spring to Coronavirus Disease

نویسندگان [English]

 • Arash Saeedi Rad 1
 • Mojtaba Esmaili 2
 • Alimohammad Allakbaribanghoraey 3
1 Master of Regional Studies, Yazd University, Yazd, Iran.
2 PhD Student of Public Policy, Tehran branch of Center, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Graduate of Seminary Level Three (M.A.) of Imam Kazem (AS) Institute, Qom, Iran
چکیده [English]

The Middle East and North Africa (MENA) region has been bombarded with challenges beyond conflict, tension, and competition since 2011 up until now (2021). Even though this critical moment, or rather vicious cycle, has been analysed extensively, none of the studies have addressed the simultaneous challenges posed by "awakening" and the "COVID-19" pandemic, which have played a critical role in the regional crises. Therefore, this study sought to examine how the countries affected by these two waves have remained in the path of the weak, bankrupt, and failed states, and what lies ahead of them. This was a descriptive-analytical research study and the data was collected through secondary research, involving a review of library, documentary, and online sources. The research findings indicate that many of the MENA countries affected by the two waves of awakening and COVID-19 are still continuing on the path of weak, bankrupt, and failed states due to their failure to resolve internal challenges in the economic, social, cultural, political, and military sectors. These countries have fallen behind in terms of economic, health, and social developments and are weighed down by corruption and inefficiency, which means the adverse effects of these conditions will likely continue to exist in the coming decade or decades.

کلیدواژه‌ها [English]

 • MENA
 • Arab Spring
 • COVID-19
 • Failed State
 • Bankruptcy
 1. آذرشب، م. ت.، مومنی، س. م. ج. (1396). الزامات امنیت منطقه‌ای و استراتژی امنیتی ایران در خاورمیانه. فصلنامه راهبرد سیاسی، 1(2)، 161-137. 
 2. ایوب، م. (1394). خاورمیانه از فروپاشی تا نظم­یابی، ترجمه مهدی زیبائی و سجاد بهرامی مقدم. تهران: انتشارات پژوهشکده مظالعات راهبردی.
 3. بوزان، ب.، ویور، الف.، دو ویلدو، پ. (1392). چارچوبی تازه برای تحلیل امنیت، ترجمه علیرضا طیب، تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.
 4. جاگرسگوک، الف.، شولز، م.، سواین، الف. (1400). امنیت در خاورمیانه، ترجمه علی آدمی و مبین کرباسی، تهران: انتشارات موسسه ابرار معاصر تهران
 5. توتی، ح.، کریمی، غ. (1397). نظم سیاسی - امنیتی آمریکا در خاورمیانه‌ و امنیت ملی ایران (با تأکید بر برجام). نشریه علمی پژوهش های دانش انتظامی دانشگاه علوم انتظامی امین، 20(3)، 125-144.
 6. دیوان، الف.، مالک، ع.، آتیاس الف. (1401). سرمایه­داری رفاقتی در خاورمیانه: کسب و کار و سیاست، از آزادسازی تا بهار عربی، ترجمه محمد رضا فرهادی­پور. تهران: انتشارات شیرازه کتاب ما
 7. زیبائی، م. (1400). جامعه‌شناسی تاریخی قرارداد اجتماعی در جهان عرب، پژوهش­های راهبردی سیاست، (37)10، 233-205. Doi: 10.22054/qpss.2020.50068.2456
 8. صالحی، م.، زارع، ر. (1396). ﺧﻸ قدرت و ﺗﺄثیر آن بر امنیت منطقه خاورمیانه، فصلنامه مطالعات روابط بین­الملل، (40)10، 114-93.
 9. عبداله­خانی، ع. (1389). نظریه­های امنیت، تهران: انتشارات موسسه ابرار معاصر تهران.
 10. فصیحی، م. ح. (1399). حساسیت فقها نسبت به مسأله اقتصاد و راهکارهای تأمین امنیت آن، دوفصلنامه علمی تخصصی افق­های نو در فقه سیاسی، (8)8، 143-115.
 11. گلوین، ج. (1398). خاوریانه جدید، ترجمه مهدی زیبائی. قزوین: انتشارات دانشگاه بین­المللی امام خمینی (ره).
 12. نویدنیا، م. (1382). درآمدی بر امنیت‌ اجتماعی. فصلنامه مطالعات راهبردی، (19)6، 78-55.
 13. ویلیامز، پ. (1392). درآمدی بر بررسی­های امنیت، ترجمه علیرضا طیب. تهران: موسسه انتشارات امیرکبیر.
 14. یاری، الف.، عابدی، م. (1400). چالش ژئوکالچری امنیت و ثبات منطقه‌ای در خاورمیانه؛ با تاکید بر ژئوکالچر دینی و مذهبی. فصلنامه علمی مطالعات قدرت نرم، (1)11، 105-73. Doi:20.1001.1.23225580.1400.11.1.3.1
 15. Achcar, G. (2020). On the “Arab Inequality Puzzle”: The Case of Egypt. Development and Change. 51(3), 746-770. Doi:10.1111/dech.12585.
 16. Arab Opinion Index. (2020). Main Results in Brief, Arab Center Washington DC., March 5 at: https://arabcenterdc.org/resource/the-2019-2020-arab-opinion-index-main-results-in-brief/#section4
 17. Assi, R., Marcati, C. (2020). Women at work: Job opportunities in the Middle East set to double with the Fourth Industrial Revolution. McKinsey & Company. March 5 at: https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/featured%20insights/middle%20east%20and%20africa/women%20at%20work%20in%20the%20middle%20east/women-at-work-in-the-middle-east.pdf.
 18. Bayat, A. (2021). Revolutionary Life: The Everyday of the Arab Spring. Cambridge: Harvard University Press.
 19. Bhuiyan, S., Farazmand, A. (2020). Society and Public Policy in the Middle East and North Africa. International Journal of Public Administration. 43(5), 373-377. doi: 1080/01900692.2019.1707353
 20. Cammack, P., Dunne, M., Hamzawy, A., Lynch, M., Muasher, M., Sayigh, Y., Yahya, M. (2017). Arab Fractures: Citizen, States and Social Contracts. Carnegie Endowment for International Peace. March 5 at: https://carnegieendowment.org/files/Arab_World _Horizonspdf.
 21. Cordesman, A. H. (2020). The Greater Middle East: From the “Arab Spring” to the “Axis of Failed States”, The Center for Strategic and International Studies (CSIS). March 4 at: https://csis-website-prod.s3.amazonaws.com/s3fs- public/publication/200824_ MENA _Axis_ Failed_States.pdf.
 22. Danon, Z. and Collin, S. R. (2021). Women in the Middle East and North Africa:
  Issues for Congress. Congress Research Service. March 5 at: https://sgp.fas.org/crs /mideast/pdf.
 23. El-Swais, M. (2016). Despite high education levels, Arab women still don’t have jobs. World Bank Group. March 5 at: https://blogs.worldbank.org/arabvoices/despite-high-education-levels-arab-women-still-don-t-have-jobs.
 24. Hazbun, W. (2018). Regional Powers and the Production of Insecurity in the Middle East, MENARA Working Papers. March 4 at: https://www.iai.it/sites/default/files/menara_pdf.
 25. Josua, M. and Edel, M. (2021). The Arab uprisings and the return of repression, Mediterranean Politics. 26(5), 586-611. DOI: 10.1080/13629395.2021.1889298.
 26. Laffineur, C., Tavakoli, M., Fayolle, A., Amara, N., Carco, M. (2018). Insights from Female Entrepreneurs in MENA Countries: Barriers and Success Factors. In Nezameddin Faghih and Mohammad Reza Zali (eds.). Entrepreneurship Ecosystem in the Middle East and North Africa (MENA) Dynamics in Trends, Policy and Business Environment. pringer Nature: Springer International Publishing.
 27. Nikfar, J. (2020). Globalization and future of power relations in the Arabic Middle-East: a case study of Egypt and Libya. Humanities and Social Sciences Communications. 7(134), 1-9. Doi.org/10.1057/s41599-020-00631-7.
 28. Transparency International. (2019). Lack of political integrity is undermining trust in democracy in Middle East and North Africa. March 4 at: https://www.transparency.org /en/news/lack-of-political-integrity-is-undermining-trust-in-democracy-in-mena.
 29. United Nations Development Programme, (2019). Leaving No One Behind Towards Inclusive Citizenship in Arab Countries. March 4 at: http:// www. arab-hdr. org/ UNDP_ Citizenship_and_ SDGs _report_web.pdf.
 30. Wezeman, P. D., Kuimova, A. and Wezeman, S. T. (2021). Trends in international arms transfers. SIPRI Fact Sheet. March 4 at: https://sipri.org/sites/default/files/2021-03/fs_2103_at_2020.pdf.