اثرگذاری اختلال فن‌آورانه بر جایگاه ژئواکونومیک کشورها :مطالعه موردی ایران

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستخرج از رساله

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روابط بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی.

2 دانشیار و عضو هیأت علمی گروه سیاست جهانی و منطقه‌ای دانشگاه شهید بهشتی.

3 دانشیار عضو هیأت علمی گروه روابط بین‌الملل دانشگاه ترتبیت ‌مدرس.

چکیده

امروزه فن‌آوری، علاوه بر تسهیل امور در حوزه‌های مختلف، نقشی اخلال‌گرانه نیز یافته‌ است. اختلال فن‌آورانه، ناظر بر این کارکرد فن‌آوری است که با تغییر قواعد بازی و مؤلفه‌های حاکم بر منطقِ عملکرد، طیف وسیعی از مسائل بین‌المللی(از امنیت بین‌المللی تا حکمرانی‌ جهانی و سیاست‌خارجی) دستخوش دگرگونی می‌شوند. این تغییرات به نوبه‌ِ خود، موقعیت کشورها را به نسبت انطباق یا عدم‌انطباق با شبکه‌های ارزش و عملکرد جدید، متاثر می‌کند. ژئواکونومی نیز به عنوان بستری مهم در عرصه رقابت‌های نوظهور، مشمول اختلال فن‌آورانه شده، که به سهم خود، زمینه را برای جابجایی جایگاه کشورها در عرصه بین‌المللی فراهم می‌کند. در همین ‌راستا، پرسش اصلی مقاله عبارت است از اینکه اختلال فن‌آورانه چگونه موقعیت کشورها را در حوزه‌ِ ژئواکونومیک متأثر می‌کند و به جابه‌جایی جایگاه آن‌ها در عرصه بین‌المللی منجر می‌شود؟ پژوهش حاضر با بهره‌گیری از روش توصیفی-تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه‌ای در پی تبیین مسئله موردنظر است. هدف این پژوهش، بررسی تاثیر اختلال فن‌آورانه بر مولفه‌های فضا و قدرت -عناصر تشکیل‌دهنده ژئواکونومی- و ارزیابی جایگاه ژئواکونومیک ایران به عنوان مطالعه موردی، از رهگذر چارچوب موردنظر است. نتیجه کلی پژوهش نشان می‌دهد که فن‌آوری از یک‌سو با شکل‌دادن به چرخش فضایی، موجب شبکه‌ای‌شدنِ فضای عملیاتی کشورها و حاکمیت جریان‌ها شده، و عاملیت مستقل کنشگران در حوزه ژئواکونومی را با تردید مواجه ‌کرده‌است؛ از سوی دیگر، فن‌آوری با کمک به فرآیند اعمال قدرت در فضای شبکه‌ای، به عنوان تنظیم‌کننده و جهت‌دهنده به جریان‌های راهبردی بدیل، این امکان را مهیا می‌سازد که جایگاه کشورها در متن قرارگرفته یا به حاشیه رانده ‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Impact of Technological Disruption on the Geoeconomic Status of Countries: Iran as a Case Study

نویسندگان [English]

 • Mozhgan Mousavi Nogholi 1
 • Amir Mohammad Haji-Yousefi 2
 • Seyed Masoud Mousavi Shafaee 3
1 PhD Student of international relations at Shahid Beheshti University.
2 Associate Professor, Global and Regional Politics Department , Shahid Beheshti University.
3 Associate Professor, Department of International Relations, Tarbit University, Madras.
چکیده [English]

This study discusses the issue that although technology facilitates affairs in various aspects of human life, it has also assumed a disruptive role. Technological disruption refers to a function of technology indicating that changes in the rules of the game and the components governing the logic of action transform a wide range of international issues (from international security to global governance and foreign policy). These changes, affect the position of countries in relation to adaptation or non-adaptation to new value and performance networks. Accordingly, geoeconomics, as an important platform for emerging competitions for power, has also been subject to technological disruption. This article hence aims to find out how technological disruption can affect the geoeconomic status of countries as well as their position in the international arena. This research was a descriptive-analytical study using the documentary method. The research hypothesis indicates that technological development from the late 20th century has established networking of the operating spaces and governance of currents between countries by shaping the spatial rotation and, as a result, has disrupted and put in doubt the independent agency of geoeconomic actors. On the other hand, by facilitating the exertion of power and authority as the regulator and director of the strategic currents, technology highlights the position of some countries and marginalizes others. This study aims to evaluate in detail the dimensions of Iran’s geoeconomic status, as the study case, based on the intended framework.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Technological Disruption
 • Geoeconomics
 • Spatial turn
 • Network
 • flows
 • Iran
 1. ایسنا. (1399)، چرا «چابهار» «جبل‌علی» نشد؟، 28 اسفند، در: https://isna.ir/news/99122721319/%DA%86%D8%B1%D8%A7
 2. برزگر، ک.، رضائی، م. (1396). آینده رقابت‌های راهبردی متداخل در اقیانوس هند. فصلنامه سیاست، 47(1)،21-1.
 3. حاجی‌یوسفی، ا.، ناروئی، ه. (1400). ژئوپلیتیک، ژئواکونومیک و چشم‌انداز همکاری ایران و هند در چابهار. فصلنامه ژئوپلیتیک، 17(3)، 61-87.
 4. خلیلی، م.، منشادی، م.، آزموده، ف. (1390). بایستگی‌های ژئواکونومیک توسعه منطقه جنوب شرق ایران. فصلنامه روابط خارجی، 3(4)، 124-81.
 5. رضائی، م. (1397). حملۀ تروریستی چابهار و ظهور پدیده‌ی دیسراپشن. مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه. 19 آذر ماه.
 6. فرهمند، م.، متقی، ا.، میرکوشش، ا. (1400). رقابت هژمونیک آمریکا و چین و تاثیر آن بر جریان انرژی و نفت در جهان. فصلنامه‌ مطالعات بین‌المللی، 18(1)، 103-120.
 7. قورچی‏، م. (1399). فضای جریان‌ها و چالش‌های منطقه‌گرایی. روزنامه شرق.
 8. کاستلز، م (1380). اقتصاد، جامعه و فرهنگ در عصر اطلاعات. ترجمه‌ی احد علیقلیان و افشین خاکباز، تهران: انتشارات طرح نو.
 9. محمدی، م. (1400). فرصت محدود ایران برای نقش‌آفرینی در ترانزیت و تجارت عراق. پایگاه اطلاع رسانی مسیر اقتصاد، 4 اردیبهشت در: https://ir/119312/%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA
 10. مسعود، ع.، ذاکریان، م.، قوام، ع.، احمدی، ح. (1399). بازنمود استمرار فرهنگ راهبردی ایران در ساخت و بنیان سیاست منطقه‌ای جمهوری اسلامی. فصلنامه مطالعات بین‌المللی،17(2)، 97-114.
 11. موسوی، س.، غفاری، م.، شریعتی، ش. (1400). پیامدهای ژئوپلیتیکی گسترش همکاری‌های چین و ترکیه بر جمهوری اسلامی-ایران(مطالعه موردی: دو پروژه «کریدور میانی» و «کمربند و راه»). فصلنامه ژئوپلیتیک، 17(2)، 119-148.
 12. مینایی، م. (1384). بررسی جایگاه و موقعیت ژئواکونومیک جمهوری اسلامی ایران و نقش آن در تامین و ارتقاء امنیت ملی. فصلنامه جغرافیایی سرزمین، 2(6)، 15-25.
 13. Aaltola, M., Mikkola, H., Behr, T. (2014). Towards the Geopolitics of Flows, Implications for Finland. Finland: Institue of International Affairs, Fiia Report 40.
 14. Acuto, M., Carr, M., Kaltofen, C. (2019). Conversations on Technology and IR, Technologies of International Relations: Continuity and Chang. UK: University College London.
 15. Ahmadi Nohadani, S. (2020). The Geopolitics of Iran According to the Theory of Geograhical Buffer Spaces. Brazilian Journal of Strategy & International Relations, 9(17). 180-200. https://doi.org/10.22456/2238-6912.97198
 16. Albagli, S. (2017). Technical-Scientific-Informational Milieu, Networks and Territories. Springer International Publishing. 33-43. 10.1007/978-3-319-53826-6_3
 17. Bidwell, A., MacDonald, W. (2018). Emerging Disruptive Technologies and Their Potential Threat to Strategic Stability and National Security. Federation of American Scientists, Speccial Report.
 18. Borchert, H. (2019). Flow Control Rewrites Globalization: Implications for Business and Investors. Strategic Assessment, January.
 19. Castells, M. (1999). Grassrooting the Space of Flows. Urban Geography, 20(4), 294-302. DOI: 10.2747/0272-3638.20.4.294
 20. Castells, M. (2002). The Information Age: Economy, Society and Culture. Translate by Aligholian and Khakbaz, Tehran, New Plan Publications. (In Persian)
 21. Ciuriak, D. (2019). Geoeconomic Disruption: A Comment on the Causes, Consequences and Policy Responses, Washington DC: Workshop in Cato Institute.
 22. Christensen, M. (1997). The Innovator’s Dilemma. Harvard College.
 23. Coe, M., Dicken, P., Martin H. (2008). Global production networks: realizing the potential. Journal of Economic Geography, 8(3), 271–295. doi:10.1093/jeg/lbn002
 24. DHL GLOBAL CONNECTEDNESS INDEX (2020), the State of Globalization in a Distancing World, at: https://dhl.com/content/dam/dhl/global/dhl-spotlight/documents/pdf/spotlight-g04-global-connectedness-index-2020.pdf
 25. Diesen, G. (2021). Great Power Politics in the Fourth Industrial Revolution. New York, Bloomsbury Publishing Plc.
 26. Fischer, S. (2018), Technological Innovation and the Geopolitics of Energy. Center for Security Studies (CSS), 23.
 27. (2016). World City Network 2016: Service Value Matrix and Global Network Connectivities, at: https://www.lboro.ac.uk/gawc/datasets/da28.html
 28. Hesse, M. (2010). Cities, material flows and the geography of spatial: urban places in the system of chains. Global Networks, 10(1), 75-91. https://doi.org/10.1111/j.1471-0374.2010.00275.x
 29. https://worldbank.org/indicator/BX.KLT.DINV.CD.WD
 30. https://worldbank.org/indicator/LP.LPI.OVRL.XQ?view=chart
 31. Jaeger, B. (2020). Geoeconomics in the light of International Political Economy. Brazilian Journal of Political Economy, 40(1), 22-36. 10.1590/0101-31572020-2982
 32. Kastner, A. (2021). 7 views on how technology will shape geopolitics. Lead, Geopolitical Agenda, World Economic Forum:
 33. https://weforum.org/agenda/2021/04/seven-business-leaders-on-how-technology-will-shape-geopolitics/
 34. Kogler, D. (2017). Evolutionary Economic Geography –Theoretical and Empirical Progress. Regional Studies. 49(5), 705-711. at: https://doi.org/10.1080/00343404.2015.1033178
 35. Kuznetsov, S., Lachininsky, S. (2014). Modern Understanding of ‘Geoeconomic Position’ and the Saint Petersburg Agglomeration. Baltic region, 1(19), 79-92. https://doi.org/10.5922/2079-8555-2014-1-7
 36. Laudicina, P., Peterson, E., McCaffrey, R. (2018), Competition, Disruption, and Deception: Global Trends 2018-2023. Global Business Policy Council, A.T. Kearney
 37. Leonard, M. (2016). The Age of Economic Coercion: How Geo-politics is Disrupting Supply Chains, Financial Systems, Energy Markets, Trade and the Internet. Global Agenda Council on Geo-economics.
 38. McKinsey Global Institute. (2019). Globalization in Transition: The Future of Trade and Value Chains, at: https://mckinsey.com/featured-insights/innovation-and-growth/globalization-in-transition-the-future-of-trade-and-value-chains
 39. Mesthene, G. (1968). How Technology Will Shape the Future. Science, 161(38), 135-143.
 40. Moisio, S. (2018). Towards Geopolitical Analysis of Geoeconomic Processes, Geopolitics, 23(1), 22-29. https://doi.org/10.1080/14650045.2017.1326481
 41. Mojska, K. (2016). New Technologies as a Factor of the Spatial Turn in International Relations, UK: Cambridge Scholars Publishing.
 42. Passi, R., Pant, V. (2018). Debating Disruption: Change on Continuity, Raisina Files, 03.
 43. Raeder, S., Fortaleza, M. (2016). Geography and Technological Innovation. Geografia e inovação tecnológica, 15(2), 77-90.
 44. Saran, S., Deo, A. (2018). Globalisation, Demography, Technology, and New Political Anxietis. Raisina Files, 03.
 45. Sassen, S. (2019). Everyday Tech: In Search of Mundane Tactics, Technologies of International Relations, Palgrave Pivot. Switzerland, Springer Nature.
 46. Scholvin, S., Wigell, M. (2018). Power politics by economic means: Geoeconomics as an analytical approach and foreign policy practice. Comparative Strategy, 37(1), 73-84. https://doi.org/10.1080/01495933.2018.1419729
 47. Schumpeter J. (1942). Capitalism, Socialism and Democracy. New York: Harper.
 48. Smith, R. (2005) Networking the City. Geography, 90(2), 172-176. https://doi.org/10.1080/00167487.2005.12094129
 49. Stalder F. (2002). The Status of Objects in the Space of Flows. McLuhan Program in Culture and Technolgy, University of Toronto, 14-16.
 50. Stepien, T. (2016). Technological Turn and the New Framework of International Relatios. UK: Cambridge Scholars Publishing.
 51. Taylor, P. Michael, H., Walker, D., Szegner, M. (2001). A New Mapping of the World for the New Millennium. The Geographical Journal, 167(3), 213-222. https://doi.org/10.1111/1475-4959.00019
 52. Thrift, N., Amin, A. (2002). Cities: reimagining the urban, Cambridge: Polity Press.
 53. Vlados, Ch., Deniozos, N., Chatzinikolaou, D. (2019). Dialectical prerequisites on Geopolitics and Geoeconomics in Globalization’s Restructuration. Journal of Economic and Social Thought, 6(2), 65-92.