جهان عرب در دوره پساناآرامی؛ دغدغه های امنیت اجتماعی-اقتصادی پیش رو

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسنده

استادیار روابط بین الملل، گروه علوم سیاسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

چکیده

پس از خودسوزی محمد بوعزیزی در تونس در سال 2010 ، موجی از ناآرامی‌ها جهان عرب را فرا گرفت که در نهایت منجر به بروز انقلاب در تونس و مصر، سرنگونی حکومت در یمن و لیبی و جنگ داخلی در سوریه شد. اگرچه برای ناآرامی‌های مذکور دلایل عدیده‌ای چون وابستگی دولت‌ها به قدرت‌های خارجی، ددولت‌های استبدادی، سرکوب مخالفین به طور عام و جریان‌های اسلام‌گرا به طور خاص، قدرت فرد-محور و ... را ذکر کرده‌اند اما فرسایش قرارداد اجتماعی عمده‌ترین دلیل بروز این اعتراضات بود. علیرغم گذشت بیش از یک دهه از این ناآرامی‌ها، جهان عرب هنوز نتوانسته‌ به یک سازکار مناسب برای تعریف الگوی جدیدی از قرارداد اجتماعی برسد؛ به طوری‌که این ناتوانی، امنیت وجودی دولت‌های عرب را در خاورمیانه به طور جدی تحت-الشعاع قرار داده است. حال سوال اصلی این است که چرا دولت‌های عرب قادر به دستیابی به یک راه‌حل نهایی در تعیین الگوی بهینه ارتباط بین دولت و جامعه به عنوان قرارداد اجتماعی جدید نیستند؟ در این ارتباط، به نظر می‌رسد فقدان کانال‌های گفتگو بین دولت و جامعه، عدم امکان تغییر جایگاه اجتماعی شهروندان، اعمال سیاست‌های محرویت‌زا، وجود نهادهای دموکراتیکِ فاقد مشروعیت، جایگاه اجتماعی زنان و ... از موانع اصلی ظهور یک قرارداد اجتماعی جدید هستند. با توجه به وضعیت بحرانی این دولت‌ها، از این نظر که مولفه‌های عادی حوزه سیاست به واسطه ناکارآمدی دولت‌ها به دغدغه‌های امنیت اجتماعی-اقتصادی بدل شده‌اند، در این مقاله قصد بر آن است در چارچوب مکتب کپنهاگ به بررسی مولفه‌هایی بپردازیم که زمینه امنیتی‌شدن جوامع در جهان عرب را رقم زده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Arab World and the Future Socio-Economic Security Concerns of the Post-Unrest Era

نویسنده [English]

 • Mehdi Zibaei
Assistant Professor, Faculty of Social Science, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran
چکیده [English]

After the self-immolation of Mohamed Bouazizi in Tunisia in 2010, a wave of unrest swept the Arab world, which eventually led to revolutions in Tunisia and Egypt, the overthrow of the government in Yemen and Libya, and the outbreak of the civil war in Syria. While many reasons were offered for these unrests, such as the dependence of governments on foreign powers, the existence of authoritarian governments, suppression of opponents in general and Islamist movements in particular, individual-centered power, etc., the main reason shall be considered the erosion of the social contract. However, after more than a decade, the Arab world has not yet been able to find a suitable mechanism to define a new model of social contract. Now the main question is why Arab governments are not able to reach a final solution in determining the optimal pattern of communication between the government and the society as a new social contract. It seems that lack of dialogue channels between the government and the society, the impossibility of changing the social status of citizens, the implementation of poverty-generating policies, the existence of illegitimate democratic institutions, the social status of women, etc. are among the main obstacle in this regard. Considering the critical situation of these governments, in that normal political factors have turned into socio-economic security concerns due to the inefficiency of the governments, this study intended to investigate factors that have led the Arab world into a security crisis in the framework of the Copenhagen School of Security.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Arab Uprisings
 • Social Contract
 • Arab World
 • Governance
 • Security
 1. آذرشب، م. ت.، مومنی، س. م. ج. (1396). الزامات امنیت منطقه‌ای و استراتژی امنیتی ایران در خاورمیانه. فصلنامه راهبرد سیاسی، 1(2)، 161-137. 
 2. ایوب، م. (1394). خاورمیانه از فروپاشی تا نظم­یابی، ترجمه مهدی زیبائی و سجاد بهرامی مقدم. تهران: انتشارات پژوهشکده مظالعات راهبردی.
 3. بوزان، ب.، ویور، الف.، دو ویلدو، پ. (1392). چارچوبی تازه برای تحلیل امنیت، ترجمه علیرضا طیب، تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.
 4. جاگرسگوک، الف.، شولز، م.، سواین، الف. (1400). امنیت در خاورمیانه، ترجمه علی آدمی و مبین کرباسی، تهران: انتشارات موسسه ابرار معاصر تهران
 5. توتی، ح.، کریمی، غ. (1397). نظم سیاسی - امنیتی آمریکا در خاورمیانه‌ و امنیت ملی ایران (با تأکید بر برجام). نشریه علمی پژوهش های دانش انتظامی دانشگاه علوم انتظامی امین، 20(3)، 125-144.
 6. دیوان، الف.، مالک، ع.، آتیاس الف. (1401). سرمایه­داری رفاقتی در خاورمیانه: کسب و کار و سیاست، از آزادسازی تا بهار عربی، ترجمه محمد رضا فرهادی­پور. تهران: انتشارات شیرازه کتاب ما
 7. زیبائی، م. (1400). جامعه‌شناسی تاریخی قرارداد اجتماعی در جهان عرب، پژوهش­های راهبردی سیاست، (37)10، 233-205. Doi: 10.22054/qpss.2020.50068.2456
 8. صالحی، م.، زارع، ر. (1396). ﺧﻸ قدرت و ﺗﺄثیر آن بر امنیت منطقه خاورمیانه، فصلنامه مطالعات روابط بین­الملل، (40)10، 114-93.
 9. عبداله­خانی، ع. (1389). نظریه­های امنیت، تهران: انتشارات موسسه ابرار معاصر تهران.
 10. فصیحی، م. ح. (1399). حساسیت فقها نسبت به مسأله اقتصاد و راهکارهای تأمین امنیت آن، دوفصلنامه علمی تخصصی افق­های نو در فقه سیاسی، (8)8، 143-115.
 11. گلوین، ج. (1398). خاوریانه جدید، ترجمه مهدی زیبائی. قزوین: انتشارات دانشگاه بین­المللی امام خمینی (ره).
 12. نویدنیا، م. (1382). درآمدی بر امنیت‌ اجتماعی. فصلنامه مطالعات راهبردی، (19)6، 78-55.
 13. ویلیامز، پ. (1392). درآمدی بر بررسی­های امنیت، ترجمه علیرضا طیب. تهران: موسسه انتشارات امیرکبیر.
 14. یاری، الف.، عابدی، م. (1400). چالش ژئوکالچری امنیت و ثبات منطقه‌ای در خاورمیانه؛ با تاکید بر ژئوکالچر دینی و مذهبی. فصلنامه علمی مطالعات قدرت نرم، (1)11، 105-73. Doi:20.1001.1.23225580.1400.11.1.3.1

English References

 1. Achcar, G. (2020). On the “Arab Inequality Puzzle”: The Case of Egypt. Development and Change. 51(3), 746-770. Doi:10.1111/dech.12585.
 2. Arab Opinion Index. (2020). Main Results in Brief, Arab Center Washington DC., March 5 at: https://arabcenterdc.org/resource/the-2019-2020-arab-opinion-index-main-results-in-brief/#section4
 3. Assi, R., Marcati, C. (2020). Women at work: Job opportunities in the Middle East set to double with the Fourth Industrial Revolution. McKinsey & Company. March 5 at: https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/featured%20insights/middle%20east%20and%20africa/women%20at%20work%20in%20the%20middle%20east/women-at-work-in-the-middle-east.pdf.
 4. Bayat, A. (2021). Revolutionary Life: The Everyday of the Arab Spring. Cambridge: Harvard University Press.
 5. Bhuiyan, S., Farazmand, A. (2020). Society and Public Policy in the Middle East and North Africa. International Journal of Public Administration. 43(5), 373-377. doi: 1080/01900692.2019.1707353
 6. Cammack, P., Dunne, M., Hamzawy, A., Lynch, M., Muasher, M., Sayigh, Y., Yahya, M. (2017). Arab Fractures: Citizen, States and Social Contracts. Carnegie Endowment for International Peace. March 5 at: https://carnegieendowment.org/files/Arab_World _Horizonspdf.
 7. Cordesman, A. H. (2020). The Greater Middle East: From the “Arab Spring” to the “Axis of Failed States”, The Center for Strategic and International Studies (CSIS). March 4 at: https://csis-website-prod.s3.amazonaws.com/s3fs- public/publication/200824_ MENA _Axis_ Failed_States.pdf.
 8. Danon, Z. and Collin, S. R. (2021). Women in the Middle East and North Africa:
  Issues for Congress. Congress Research Service. March 5 at: https://sgp.fas.org/crs /mideast/pdf.
 9. El-Swais, M. (2016). Despite high education levels, Arab women still don’t have jobs. World Bank Group. March 5 at: https://blogs.worldbank.org/arabvoices/despite-high-education-levels-arab-women-still-don-t-have-jobs.
 10. Hazbun, W. (2018). Regional Powers and the Production of Insecurity in the Middle East, MENARA Working Papers. March 4 at: https://www.iai.it/sites/default/files/menara_pdf.
 11. Josua, M. and Edel, M. (2021). The Arab uprisings and the return of repression, Mediterranean Politics. 26(5), 586-611. DOI: 10.1080/13629395.2021.1889298.
 12. Laffineur, C., Tavakoli, M., Fayolle, A., Amara, N., Carco, M. (2018). Insights from Female Entrepreneurs in MENA Countries: Barriers and Success Factors. In Nezameddin Faghih and Mohammad Reza Zali (eds.). Entrepreneurship Ecosystem in the Middle East and North Africa (MENA) Dynamics in Trends, Policy and Business Environment. pringer Nature: Springer International Publishing.
 13. Nikfar, J. (2020). Globalization and future of power relations in the Arabic Middle-East: a case study of Egypt and Libya. Humanities and Social Sciences Communications. 7(134), 1-9. Doi.org/10.1057/s41599-020-00631-7.
 14. Transparency International. (2019). Lack of political integrity is undermining trust in democracy in Middle East and North Africa. March 4 at: https://www.transparency.org /en/news/lack-of-political-integrity-is-undermining-trust-in-democracy-in-mena.
 15. United Nations Development Programme, (2019). Leaving No One Behind Towards Inclusive Citizenship in Arab Countries. March 4 at: http:// www. arab-hdr. org/ UNDP_ Citizenship_and_ SDGs _report_web.pdf.
 16. Wezeman, P. D., Kuimova, A. and Wezeman, S. T. (2021). Trends in international arms transfers. SIPRI Fact Sheet. March 4 at: https://sipri.org/sites/default/files/2021-03/fs_2103_at_2020.pdf.