بررسی نقش رژیم بین المللی حقوق مالکیت فکری موثر درکاهش تغییرات آب و هوایی

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستخرج از رساله

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق بین الملل، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 عضو هیات علمی، گروه حقوق، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

رژیم‌های بین‌المللی حقوق مالکیت فکری نقشی محوری و تأثیرگذار در مدیریت و کنترل تغییرات آب‌وهوایی دارند. در این میان، مسئولیت کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه در تغییرات اقلیمی معطوف به کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و تأثیرات منفی گرمایش زمین از اهمیت و اولویت چشمگیری برخوردار است. در مذاکرات بین‌المللی،‌ اختلاف‌نظر عمده حول محور نقش و تأثیر حقوق مالکیت فکری و به بیان دقیق‌تر حق اختراع در توسعه و انتشار فناوری‌های سازگار با محیط زیست و کاهش تأثیرات منفی در گرمایش زمین است. حقوق مالکیت فکری مشوق نوآوری‌های سبز و پیش‌شرط مؤثری در توسعه و انتقال فناوری‌ در کشورهای توسعه‌یافته است، در حالی‌که کشورهای در حال توسعه حقوق مالکیت فکری و رفتار انحصارطلبانه مالکان آن را به‌عنوان مانع اصلی دریافت فناوری‌های سبز می‌دانند. در این ارتباط، پرسش اصلی مقاله حاضر آن است که رژیم‌های بین‌المللی حقوق مالکیت فکری مؤثر در کاهش تغییرات آب‌وهوایی در چه وضعیت و جایگاهی قرار دارند؟ این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی صورت پذیرفته و گردآوری اطلاعات آن به روش کتابخانه‌ای و مراجعه به منابع معتبراینترنتی است. یافته‌های مقاله حاکی از آن است که سیستم مالکیت فکری به‌واسطة نفوذ روزافزون در سطح رژیم‌های بین‌المللی دارای ظرفیت بالقوه‌ای در زمینه ارائه نتایج مثبت و تقاضای منافع عمومی برای یافتن راه‌حل برای کاهش تغییرات آب‌وهوایی موضوع گفتگوها و همکاری‌های مستمر و گسترده دیپلماتیک در مجامع بین‌المللی و در سطح عملی در رابطه با شرکت‌های خصوصی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Role of Intellectual Property Rights on Reduction of Climate Change

نویسندگان [English]

 • Zahra Moradi 1
 • Bahareh Heydari 2
 • Mohammadyar Arshadi 2
1 PhD, Student of International Law, Department of Law, University of Payam e Noor, Tehran. Iran.
2 Assistant Prof. at Department of Law, University of Payam e Noor, Tehran. Iran.
چکیده [English]

International intellectual property (IP) regimes play a critical role in climate change management and control. Meanwhile, both developed and developing countries share a high level of responsibility for reducing greenhouse gas emissions and the negative effects of global warming. The main point of contention in international negotiations is the role and impact of IP, specifically patents, in the development and expansion of environmentally friendly technologies and the reduction of negative effects on global warming. In developed countries, IP encourages green innovations and is an effective prerequisite in the development and transfer of technology; however, in developing countries, IP and the monopolistic behavior of its owners is a huge impediment to receiving green technologies. In this regard, the study's main question was: "What is the position of international IP regimes that play a key role in climate change?” This descriptive-analytical study used a desk study and data from reputable online sources to compile its findings. The findings indicated that IP systems have the potential to provide positive results and demand for the public good due to increased influence at international regimes, which is the subject of ongoing and extensive diplomatic negotiations and cooperation in international meetings, as well as on a practical level in the context of private companies.

کلیدواژه‌ها [English]

 • International Legal Regimes
 • Intellectual Property
 • Climate Change
 • Technology Transfer
 • Environmentally Friendly Technology
 1. ازغند، ب. پورهاشمی، عباس. (1399). حقوق بین‌الملل محیط زیست، تهران: انشارات دادگستر
 2. پرنده مطلق، ا. پور هاشمی، ع. شیرازیان، ش. زارع، ع. (1400). اجرای حقوق بین‌الملل محیط‌ زیست در نظام حقوقی ایران: فرصت‌ها و چالش‌ها. فصلنامه مطالعات بین‌المللی، دوره 18(1)، 121-138.doi: 22034/ISJ.2021.260906.1311
 3. سیمبر، ر. ملکی، آ. (1398). بایسته های حکمرانی و ایماژ های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین‌الملل .فصلنامه سیاست جهانی، 8(4)، ۲۶۷ -۳۰۰
 4. شکری، مرتضی. (1399). رژیم‌های بین‌المللی و نظام حکمرانی محیط زیست جهانی. تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران.
 5. صادقی، محسن. (1387). حمایت از ابداعات دارویی و الحاق به سازمان جهانی تجارت. تهران: بنیاد حقوقی میزان.
 6. صادقی، ن. پورهاشمی، ع. مشهدی، ع. حبیبی، و. (1399). کاربرد فناوری نانو از منظر حقوق بین‌الملل محیط زیست. فصلنامه مطالعات بین‌المللی، 17(3)، 99-111.doi: 22034/ISJ.2020.120753
 7. طیبی، سبحان. (1395). دیپلماسی محیط زیست و حقوق بین‌الملل توسعه پایدار مجموعه آراء و نظریات، تهران: انتشارات حقوقی مجد.
 8. طیبی، س. ضرابی، م. (1397). دیپلماسی محیط زیست و تغییرات اقلیمی؛ راهبردی سازنده و رهیافتی کاهنده. فصلنامه انسان و محیط زیست، 16(4)، 159-170. doi:  1001.1.15625532.1397.16.4.11.8
 9. طیبی، س. پورهاشمی، ع. طالع خرسند، ه. (1397). طراز جهانی حقوق بین‌الملل محیط زیست؛ راهبردها و رهیافت‌ها. فصلنامه مطالعات بین‌المللی، 15(2)، 107-137 doi: 22034/ISJ.2018.89776
 10. مرادی، زهرا. (1398). فراتر از حق اختراع. قم: انتشارات حکمت فراز.
 11. نادری، ش. افشاری، م. فرشچی، پ. پورهاشمی، ع. (1399).روش‌های اجرای اهداف توسعه پایدار در منطقه خلیج‌فارس از منظر حقوق بین‌الملل محیط زیست. فصلنامه مطالعات بین‌المللی، 16(4)، 111-131. doi: 22034/ISJ.2020.113674
 1. Cayton, S. (2020). The “Green Patent Paradox” and Fair Use: The Intellectual Property Solution to Fight Climate Change. Seattle Journal of Technology, Environmental & Innovation Law, 11(1).
 2. Contreras, J. L., Hall, B. H., & Helmers, C. (2018). Green Technology Diffusion: A Post-Mortem Analysis of the Eco-Patent Commons (No. w25271). National Bureau of Economic Research.
 3. Gattari, P. (2012). The role of patent law in incentivizing green technology. Nw. J. Tech. & Intell. Prop., 11, vii. Hall, B. H., & Helmers, C. (2010). The role of patent protection in (clean/green) technology transfer (No. w16323). National Bureau of Economic Research.
 4. Gurry, F. (2020). Intellectual property, innovation, access and COVID-19. WIPO MAGAZINE.
 5. Hernández-Chea, R., Vimalnath, P., Bocken, N., Tietze, F., & Eppinger, E. (2020). Integrating intellectual property and sustainable business models: The SBM-IP canvas. Sustainability, 12(21), 8871.
 6. https://blogs.ei.columbia.edu/2016/10/19/protecting-intellectual-property-while-mitigating-climatechange-can-we-do-both/
 7. https://www.cleanegroup.org (Access date: 12 May 2020)
 8. https://core.ac.uk/download/pdf/29223533.pdf (Access date: 15 Novamber 2020)
 9. https://www.iisd.org/pdf/2010/matrix_climate_change_tech.pdf (Access date: 20 February 2019)
 10. https://www.ipcc.ch (Access date: 22 June 2020)
 11. http://inventors.about.com/od/greeninventions/p/green_invention.htm (Access date: 03 April 2020)
 12. https://unfccc.int/files/essential_background/background_publications_htmlpdf/application/pdf/conveng.pdf (Access date: 28 August 2020)
 13. https://unfccc.int/resource/docs/convkp/kpeng.pdf (Access date: 16 October 2020)
 14. https://www.wipo.int/policy/en/climate_change (Access date: 22 April 2020)
 15. https://patentoffice.ir/paper/4814 (Access date: 1 June 2020)
 16. Javadi, S. (2019). Green Technologies. Intellectual Property Regime and Climate Change. Geneva: CUTS.
 17. Keohane, R. (2012), Twenty Years of Institutional Liberalism, International Relations, 26 (2)
 18. Raiser, K., Naims, H., & Bruhn, T. (2017). Corporatization of the climate? Innovation, intellectual property rights, and patents for climate change mitigation. Energy Research and Social Science, 27, 1-8.
 19. Raygorodetsky, G. (2011). Why traditional knowledge holds the key to climate change. United Nations University, 13.
 20. Rimmer, M. (Ed.). (2018). Intellectual Property and Clean Energy: The Paris Agreement and Climate Justice. Springer.
 21. Sarnoff, J. D. (Ed.). (2016). Research handbook on intellectual property and climate change. Edward Elgar Publishing.
 22. Shabalala, D. (2016). Technology transfer for climate change and developing country viewpoints on historical responsibility and common but differentiated responsibilities. In Research Handbook on Intellectual Property and Climate Change. Edward Elgar Publishing.
 23. Sumanadasa, D. (2018). Protecting and Promoting Clean Energy Innovation through the Trade Secrets Regime: Issues and Implications. In Intellectual Property and Clean Energy, Singapore: Springer.
 24. Walsh, K., Wallace, A., Pavis, M., Olszowy, N., Griffin, J., & Hawkins, N. (2021). Intellectual Property Rights and Access in Crisis. IIC-International Review of Intellectual Property and Competition Law, 52(4), 379-416.
 25. Webb, R. (2016). Protecting Intellectual Property While Mitigating Climate Change: Can We Do Both? Bogota: Columbia Center on Sustainable Investment.
 26. Zhuang, W. (2017). Intellectual property rights and climate change: interpreting the TRIPS Agreement for environmentally sound technologies. Cambridge University Press.