شاخص‌های مؤثر در تشخیص تهدیدات نظامی قریب‌الوقوع و واکنش قانونی در برابر تهدیدات از منظر حقوق بین‌الملل

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 گروه حقوق، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

2 گروه حقوق دانشگاه پیام نور، ایران، تهران

چکیده

ذیل بند 4 از ماده 2 منشور ملل متحد، تهدید به توسل به زور در روابط بین‌المللی منع گردیده است. مقرره اخیر در درجه اول دلالت به تهدیدات نظامی غیرقانونی دارد لیکن منشور هیچ اشاره‌ای به خصوصیات این نوع از تهدیدات نکرده است. از طرفی نظر به وجود واژگانی همچون دفاع پیش‌دستانه که احساس یک تهدید نظامی قریب‌الوقوع را جواز توسل به زور می‌داند، آشنایی با شاخص‌های مؤثر در تشخیص تهدید نظامی قریب‌الوقوع ضروری به نظر می‌رسد. پرسش اصلی تحقیق حاضر آن است که یک تهدید نظامی غیرقانونی دارای چه ویژگی‌هایی است و چگونه می‌توان یک تهدید نظامی قریب‌الوقوع را از یک تهدید نظامی منفعلانه تفکیک کرد؟ در این تحقیق نویسندگان از روش توصیفی-تحلیلی استفاده نمودند تا به پرسش فوق پاسخ معقولی ارائه دهند. یافته‌های تحقیق با تأکید بر شش شاخص مجاورت، زمان مورد نیاز جهت عملیاتی شدن تهدید، هویت کارگزار تهدید، دامنه و زمینه تهدید، هدف تهدید و سطح روابط بین‌المللی به پرسش فوق پاسخ داده است. در نهایت نویسندگان با استناد به برخی از اسناد و معاهدات بین‌المللی به راهکارهای قانونی مقابله با تهدیدات نظامی غیرقانونی از منظر حقوق بین‌الملل پرداختند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Indices Affecting Detection of Imminent Military Threats and Legal Reactions to Threats in International Law

نویسندگان [English]

 • Pouria Ebrahimzadeh 1
 • Mohsen Sirghani 2
1 Department of Law, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran
2 Department of Law, Payam Noor University, Iran, Tehran
چکیده [English]

According to Paragraph 4 of Article 2 of the Charter of the United Nations, it is forbidden to threaten to use force in international relations. This regulation refers first to the illegal military threats; however, the Charter mentions nothing about the characteristics of such threats. Since there are certain terms such as Preemptive defense that justifies the use of force due to the possibility of an imminent military threat, it is apparently essential to identify the indices affecting the detection of imminent military threats. This study aims to determine the characteristics of an illegal military threat. In fact, how can an imminent military threat be differentiated from a passive military threat? A descriptive analytical approach was adopted in this study to give a reasonable answer to this question. The answer was provided through the research findings emphasizing six indices: proximity, the time required to operationalize a threat, a threatening entity’s identity, the domain and area of a threat, the target of a threat, and the level of international relations. Reviewing some international documents and agreements, the authors finally proposed legal strategies for dealing with illegal military threats within the framework of international law.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Threat
 • Threatening Entity
 • Imminent Threat
 • International Law
 1. منابع فارسی

  1. آذرمیان قره‌بلاغ، علی. (1398). قدرت و تهدید در روابط بین‌الملل. انتشارات کهکشان علم. تهران، چاپ اول.
  2. ابراهیم‌زاده، پوریا، ملکی‌زاده، امیرحسین. (1400). جایگاه دفاع پیش‌دستانه از منظر حقوق بین‌الملل با تأکید بر تبیین موانع حقوقی بین‌المللی اعمال آن جهت حفاظت از غیرنظامیان. فصلنامه مطالعات بین‌المللی. (18)2. 100-83.
  3. افشردی، محمد حسین، نوروزانی، شهرام. (1395). دکترین جنگ پیشگیرانه آمریکا در مناطق پیرامونی جمهوری اسلامی ایران. انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی(داعا). تهران، چاپ اول.
  4. تزو، سان. (1398). هنر جنگ. ترجمه محمود حمیدخانی. انتشارات سیته. تهران، چاپ اول.
  5. دوست‌محمدی، محمدرضا. (1387). ارزیـــابی و سنجـــش تهدیدات. فصلنامه علوم و فنون نظامی. (12)5. 25-7.
  6. دیکسون، مارتین. (2018). درآمدی بر حقوق بین‌الملل. ترجمه مهدی ذاکریان و حسن‌سعید کلاه‌خیابانی. انتشارات خرسندی، تهران، چاپ اول.
  7. ذاکریان، مهدی. (1399). تمایزات واکنش قانونی به زور محتمل در روابط بین‌الملل. فصلنامه علمی مطالعات بین‌المللی پلیس. (44)11. 135-114.
  8. ضیائی بیگدلی، محمدرضا. (1397). حقوق جنگ: حقوق بین‌الملل مخاصمات مسلحانه. دانشگاه علامه طباطبائی. تهران، چاپ ششم.
  9. عاکفی قاضیانی، محمد. عاکفی قاضیانی، موسی. (1399). عملکرد نظام امنیت جمعی سازمان ملل متحد؛ توسل به زور با تجویز شورای امنیت. فصلنامه مطالعات بین‌المللی. (17)1. 139-115.
  10. عبدالله‌خانی، علی. (1398). تهدیدات امنیت ملی: شناخت و روش. موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر ایران. تهران، چاپ دوم.
  11. قاسمی، علی، چهار‌بخش، ویکتور بارین. (1390). تهدید به زور و حقوق بین الملل. پژوهش حقوق عمومی. (14)36. 156-133.
  12. قنبری، سمیه. (1398). مفهوم جامعه بین‏‌الملل و تلاش برای پیوند میان حقوق بین‏‌الملل و روابط بین‌الملل. فصلنامه مطالعات بین‌المللی، (16)1. 30-7.
  13. مرادیان، محسن. (1397). درآمدی بر درک امنیت ملی و ماهیت تهدیدات. انتشارات دانشگاه دانشگاه عالی دفاع ملی(داعا)، تهران، چاپ اول.

  English References

  1. Bandow, D. (2021). North Korea Needs the Bomb to Protect Itself from America. Foreign Policy, July 7, at: https://foreignpolicy.com/2021/07/07/north-korea-nuclear-weapons-united-states-deterrence/
  2. Brzica, N. (2018). Understanding Contemporary Asymmetric Threats. Croatian International Relations Review, 24(83), 34-51. Doi: https://doi.org/10.2478/cirr-2018-0013
  3. Dictionary of Military and Associated Terms. (2010). US Department of Defense, Washington D.C, at: https://irp.fas.org/doddir/dod/jp1_02.pdf
  4. Dipalo, S. (2018). The Security Council's Non-Determination of a Threat to the Peace as a Breach of International Law. Pécs Journal of International and European Law (PJIEL), 1, 61-82. at: http://ceere.eu/pjiel/wp-content/uploads/2018/08/PJIEL1801.pdf
  5. Flanagan, S. J., Anika, B., Irina, A. C., Katherine, C., Kirkwood, G., Massicot, D., Reach, C. (2021). NATO, and Black Sea Security. RAND Corporation, Santa Monica, First Edition, at: https://www.rand.org/pubs/research_reports/RRA357-1.html
  6. Hamilton, T., Ochmanek, D. (2020). Operating Low-Cost, Reusable Unmanned Aerial Vehicles in Contested Environments: Preliminary Evaluation of Operational Concepts. RAND Corporation, Santa Monica, First Edition. at: https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR4407.html
  7. Holland, S., Mason, J. (2017). If threatened, U.S. will 'totally destroy' North Korea, Trump vows. September 19, at: https://www.reuters.com/article/us-un-assembly-trumpidUSKCN1BU0B3
  8. C.J Reports. (1996). Advisory Opinion: Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons. at: http://www.worldlii.org/int/cases/ICJ/1996/2.html
  9. Izmir, O. (2016). What are The Laws of War? Legality of The Threat or Use of Nuclear Weapons. The Journal of International Scientific Researches, 1(1), 63-77. Doi: https://doi.org/10.23834/isrjournal.251515
  10. Jouinia, M., Arfa Rabaia, L. B., Aissab, A. B. (2014). Classification of security threats in information systems. 5th International Conference on Ambient Systems, Networks and Technologies, 5(32), 489-496. Doi: https://doi.org/10.1016/j.procs.2014.05.452
  11. Le, A. (2018). The Alternatives to War, by James Pattison. Journal of Military Ethics, 17(2-3), 177-180. Doi: 1080/15027570.2018.1544539
  12. Lutz, J. M., Lutz, B. J. (2019). Global Terrorism. Routledge Publisher, London, Fourth Edition.
  13. McCormack, D., Pascoe, H. (2017). Sanctions and Preventive War. Journal of Conflict Resolution61(8), 1711– 1739. doi: https://doi.org/10.1177/0022002715620471
  14. Melling, G. (2019). The use of force in international law. Journal on the Use of Force and International Law, 2(6), 329-337. Doi: https://doi.org/10.1080/20531702.2019.1691365
  15. Nelson, C. (2017). Pearl Harbor: From Infamy to Greatness. Scribner, New York, Second Edition.
  16. Schuett, R., Stirk, P. M. R. (2015). The Concept of the State in International Relations: Philosophy, Sovereignty and Cosmopolitanism. Edinburgh University Press, Edinburgh, First Edition.
  17. Sears N. A. (2021). International Politics in the Age of Existential Threats. Journal of Global Security Studies, 6(3), 1-27. Doi: https://doi.org/10.1093/jogss/ogaa027
  18. Sutter, B. (2016). Operation Opera. Stanford University, March 13, at: http://large.stanford.edu/courses/2016/ph241/sutter2/
  19. Tabatabai, A. M., Samuel, A. T. (2017). What the Iran-Iraq War Tells Us about the Future of the Iran Nuclear Deal. International Security, 42(1), 152–185. Doi: https://doi.org/10.1162/ISEC_a_00286
  20. Watts, S., Johnston, T., Lane; M., Mann, S., McNerney M. J., Brooks, Andrew. (2018). Building Security in Africa: An Evaluation of U.S. Security Sector Assistance in Africa from the Cold War to the Present. RAND Corporation, Santa Monica, First E
  21. dition, at: https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR2447.html