رویکرد سازمان بین المللی دریانوردی در زمینه مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی نفتی دریاها

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستخرج از رساله

نویسندگان

1 دانشجوی دکتر حقوق بین‌الملل، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه ، ایران.

2 استادیار گروه حقوق بین‌الملل، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.

3 استادیار گروه حقوق بین‌الملل، واحد خرم آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.

چکیده

سازمان بین‌المللی دریانوردی آیمو به عنوان سازمان صلاحیت‌دار در موضوعات گوناگون دریایی شناخته می‌شود. یکی از موضوعات، مسئله مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی دریاست،اهمیت این مساله در شناسایی و عملی نمودن روند جبران خسارت وارده بر اشخاص و محیط زیست دریایی می باشد. بر همین مبنا، این پژوهش با روش توصیفی– تحلیلی به بررسی عملکرد آیمو به عنوان سازمان صلاحیت‌دار در باب مسئله مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی نفتی دریا پرداخته است.و در صدد پاسخگویی به این سوال می باشد که سطح مسئولیت کشتی های حامل موادنفتی و نحوه جبران خسارت های وارده به چه صورت می باشد؟ پس از بروز یک حادثه دریایی منجر به آلودگی نفتی ، سطح مسئولیت مالک کشتی ها ونحوه جبران خسارت های وارده مطرح می شود با تصویب کنوانسیون بین المللی مسئولیت مدنی خسارات ناشی از آلودگی های نفتی ، مسئولیت محض برای مالک کشتی نفت کش شناسایی کرده اند.آیمونظام حقوقی منحصر به فرد و کاملی را در باب مسئولیت ناشی از آلودگی نفتی دریایی به وجود آورده‌. بنابراین هدف اصلی این مقاله،شناسایی و نحوه اعمال کنوانسیونها، قلمرو، ویژگیها و تحلیل کارکردهای نظام حقوقی آنهاست.ابتدابه بررسی اصول کلی حاکم بر آنها پرداخته می شود و سپس با تحلیل هر یک از آنها، ویژگیها و کارکرد و کاستی کنوانسیونهای مرتبط بیان می شود.

کلیدواژگان: آلودگی دریا، سازمان بین‌المللی دریانوردی، کنوانسیون، مسئولیت، نفت .

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

International Maritime Organization and Civil Liability for Offshore Oil Pollution

نویسندگان [English]

 • Mahdieh Hadavand 1
 • Farid Azadbakht 2
 • Hengameh Ghazanfari 3
1 PhD Student in International Law, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran.
2 Assistant Professor, Department of International Law, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran.
3 Assistant Professor, Department of International Law, Khorramabad Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran.
چکیده [English]

The International Maritime Organization (IMO) is considered a specialized agency responsible for regulating various maritime issues, including civil liability for offshore oil pollution. The important point in this regard is to identify and operationalize the process of compensation for damage to people and the marine environment. This descriptive-analytical study hence aims to evaluate the performance of IMO in terms of civil liability for offshore oil pollution. This study also discusses the liabilities of ships carrying oil products and how they compensate for possible damage and loss. The first issue raised after any marine accident causing oil pollution is the liabilities of the shipowner and how they should compensate for the damage and losses. According to the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage (CLC), the owners of oil tankers are responsible for adequate compensation for damage and losses caused by oil pollution. In fact, IMO has developed a unique and complete legal system for civil liability for offshore oil pollution. The main objective of this study is to evaluate the scope, characteristics, and legal functions of international conventions in this regard. In fact, the general principles of these conventions are evaluated that and then their features, functions, weaknesses, and strengths will be described.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Marine pollution
 • International maritime organization
 • Convention
 • Liability
 • Oil
 1. پرنده‌مطلق، ا. پورهاشمی، ع. شیرازیان، ش. زارع، ع. (1400). اجرای حقوق بین‌الملل محیط‌زیست در نظام حقوقی ایران: فرصت‌ها و چالش‌ها. فصلنامه مطالعات بین‌المللی، 18(1)، 138-121.
 2. پور هاشمی، ع. ارغند، سعید. (1392). حقوق بین‌الملل محیط زیست. تهران: انتشارات گنج دانش.
 3. رجائی، ح. (1396). بررسی و اظهار نظر در خصوص کنوانسیون بینالملی تشکیل صندوق جبران خسارت ناشی از آلودگی نفتی. تهران: کتابخانه سازمان بنادرو کشتیرانی.
 4. سوری، س. (1399). مسئولیت مدنی آلودگی نفتی. پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد حقوق بین‌الملل، دانشگاه شهید بهشتی تهران.
 5. فرهمند، م. متقی، ا. میر کوشش، ا. (1400). رقابت هژمونیک آمریکا و چین و تاثیر آن بر جریان انرژی و نفت در جهان. فصلنامه مطالعات بین‌المللی، 18(1)، 120-103.
 6. مرزبان، ع. (1396). صندوق بین‌المللی جبران خسارت آلودگی نفتی و رژیم بین‌المللی پرداخت غرامت. تهران: کتابخانه سازمان بنادر و کشتیرانی.
 7. محبی، ع. (1399). تأسیس صندوق جبران آلودگی نفتی. تهران: کتابخانه سازمان بنادر و کشتیرانی.
 8. Anne, D. (2012). Civil Liability Regimes as A Complement to: Multilateral Environmental Agreements. Sound International Policy or False Comfort.
 9. Annual, R. (2010). International Oil Pollution Compensation Fund 1992. London: Sterling House.
 10. Chao, (2018). Pollution from the Carriage of Oil by Sea: Liability and Compensation. Kluwer Law International Ltd. London: Sterling House.
 11. Churchill, R. (2011). International Law of the Seas. Ports Organization. Fourth Edition. 8(101). 77-114.
 12. Gunasekaran, M. (2010). Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage. Hamburg Univ. Diss. 5(72). 118-138.
 13. Hui, W. (2011). Civil Liability for Marine Oil Pollution Damage: A Comparative and Economic Study of the International. 11(112). 214-242.
 14. International Law of the Sea. (2019). Convention on the Law of the Sea.
 15. Manzil, C. (2015). International Oil Pollution Compensation Fund and International Compensation Regime. Bandar-e-Darya Magazine. 1(15). 214-241.
 16. Mas, F. (2015). Marin Resource Damage Assessment Liability and Compensation for Environmental Damage. Paris: The Neater lands.
 17. F. (2015). Oil Pollution of the Oceans. Fordham Law Review.
 18. The Regulation of vessel-source Marin pollution: Reconciling the Maritime and coastal State Interests. (2019). Singapore Journal of International & Comparative law.
 19. United Nations Conference on Trade and Development, “Liability and Compensation for Ship-Source Oil Pollution: An Overview of the International Legal Framework for Oil Pollution Damage from Tankers. (2012). Studies in Transport Law and Policy.