انقلاب‌های عربی: گذار از نسل‌های چهارگانه نظریه انقلاب

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسنده

استادیار روابط بین الملل، گروه علوم سیاسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

چکیده

از آنجا که تمامی جریان‌های فکری موجود در نسل‌های مختلف نظریه انقلاب تنها قادر به شناخت و تفسیر ابعاد آن دسته از انقلاب‌هایی هستند که در صدد شناخت آنها برآمده‌اند، به نظر می‌رسد استفاده از آنها برای توجیه نظری انقلاب‌های آتی معقول و کارآمد نباشد. بر این اساس، شاکله اصلی نظریه‌های انقلاب در طول چهار نسل نظری پیشین مبتنی بر یک مجموعه از عوامل و مولفه‌های از پیش تعیین شده به عنوان عوامل پیشبرد انقلاب است که بنا بر ضرورت در تمامی انقلاب-ها به ویژه انقلاب‌هایی که بعد از زمان ارائه آنها به وقوع پیوسته‌اند موضوعیت ندارد. با توجه به این توضیحات و عنوان نوشتار حاضر می‌توان این سوال را مطرح کرد، آیا تمامی ابعاد انقلاب‌های عربی به واسطه دیدگاه‌های موجود در نسل‌های چهارگانه نظریه انقلاب قابل توجیه و تبیین نظری هستند؟ نتیجه بررسی‌های بعمل آمده گویای آن است که حداقل در سه حوزه یعنی اتصال فرآیندی سطوح داخل و بین‌الملل در یک چارچوب تاریخی خاص، نقش بی‌طرفانه ارتش در تبدیل ناآرامی‌ها به انقلاب و در نهایت پیروزی انقلاب‌ها در شرایط فقدان رهبری با عوامل مورد اشاره در نظریه‌های پیشین تفاوت عمیقی دارند. مولف در این اثر قصد دارد بر پایه روش انطباق عوامل تاثیرگذار بر بروز ناآرامی‌های عربی در سه حوزه مذکور با عوامل مورد اشاره همسان در نظریه‌های چهارگانه انقلاب تفاوت‌های یاد شده را بررسی نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Arab Revolutions; The Transition from the Quadruple Revolution Theories

نویسنده [English]

 • Mehdi Zibaei
Assistant Professor, Faculty of Social Science, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran
چکیده [English]

Since all currents of thought in different generations of revolutionary theory are only able to recognize and interpret the dimensions of those revolutions that they have sought to recognize, it does not seem reasonable to use them to theoretically justify future revolutions. Accordingly, the main structure of revolutionary theories during previous four theoretical generations is based on a set of predetermined factors and components as factors promoting the revolution, which are necessary in all revolutions, especially revolutions that occur after their presentation. Given these explanations and the title of the present article, the question can be asked, can all the dimensions of the Arab revolutions be theoretically justified and explained by the views of the four generations of the theory of revolution? The results of the studies show that in at least three areas, namely the process connection of domestic and international levels in a specific historical framework, the neutral role of the army in turning unrest into revolution and ultimately the victory of revolutions in the absence of leadership with the factors mentioned in previous theories have deep differences.  In this work, the author intends to investigate the mentioned differences based on the method of matching the factors influencing the occurrence of Arab unrest in the three mentioned areas with the factors mentioned in the four theories of the revolution. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Arab Revolutions
 • Revolutions theories
 • Agent-structure
 • Military
 • Leadership
 1. Abbasi, F. (2017). An Investigation of the Army’s Approach to Arab Revolutions. Political and International Approaches. 9(2). 38-66. (in Persian)
 2. Abul-Magd, Z. (2013), The Egyptian military in politics and the economy: Recent history and current transition status, CMI insight newsletter, 1-6.
 3. Brinton, C. (2011). The Anatomy of Revolution. Tanslated by Mohsen Solasi. Tehran: Zatyab Publication. (in Persian)
 4. Della Porta, D. (2016). Where did the Revolution Go? Contentious Politics and the Quality of Democracy. Cambridge. Cambridge University Press.
 5. Gelvin, James L., (2020), The Arab Uprisings: what everyone needs to know. Translated by M. Zibaei and S. Bahrami. Rasht: Guilan University Press. (in Persian)
 6. Goldeston, J. (2016). Revolutions: A Very Short Introduction. Translated by Abaas Haatami. Tehran. Kavir Publication. (in Persian)
 7. Goldeston, J. and Forann J. (2014). Typology of Revolutionary Theories: The Review on Revolutions’ Theorising in the 20th Century. Translated by Khoran Baghaaei and Homan Nayyeri. Tehran: Tarheneo. First Edition. (in Persian)
 8. Goleston, J. (2018). Toward a Fourth Generation of Revolutionary Theory. Translated by Ehsan Badrikouhi. Strategic Studies of public policy, 8(27). 381-442. (in Persian)
 9. Harati, M., Pakzad, R. (2019). The Testing of Chalmers Johnson's Theory with the Revolutions of the Islamic World (Case study of Iran, Egypt a Libya). Political Studies of Islamic World. 7(4), 25-44. doi: 10.30479/psiw.2019.9897.2444. (in Persian)
 10. Hinnebusch, R. (2012), Globalization, the Highest Stage of Imperialism: Core- Periphery Dynamics in the Middle East, in Stephan Stetter (ed.), The Middle East and Globalization: Encounters and Horizons (pp. 21-39). New York: Palgrave Macmillan.
 11. Hosseinzadeh, S. and Shafiee Ardestani, R. (2017). Mobilization of Resources: The Political Culture and the Issue of Continuity of Social Movements in Iran: The Case Study of Oil Movement. Social History Studies. 7(1). 85-107. doi: 10.30465/shc.2017.2436. (in Persian)
 12. Khoramshaad, M. (2004). Reflection of Iran’s Islamic Revolution in Revolution Theories: Birth and making Fourth Generation of Revolution Theories. Iranian Sociological Magazin. 5(3), 86-123. (in Persian)
 13. Lawson, G. (2019). Anatomies of Revolution. Cambridge: Cambridge University Press.
 14. Lotito, N. J. (2018), Rising public trust in Arab militaries at the expense of governments could signal a disruptive trend in civil-military relations and portend instability to come. Carnegie Endowment. May 7 at: https://carnegieendowment.org/sada/77610
 15. Malakutian, M. (2013). An Attitude Towards Revolution’s Theories and Making Assessment Them. Transformations in Human Science. 3(4). 183-207. (in Persian)
 16. Malakutian, M. (2014). A Survey on the Theories of Revolution. Tehran: Ghoomes Publication. (in Persian)
 17. Monshipouri, M., Prompichai, T. (2018). Digital Activism in Perspective: Palestinian Resistance via Social Media. International Studies Journal (ISJ), 14(4), 42-63.
 18. Panahi, M. and Baghini, N. (2015). A Comparative Study on the Impresive Factors on winning Iran’s Islamic Revolution and Failing Egyptian Revolution. Journal of Iranian Social Studies. 10(1). 86-114. (in Persian)
 19. Parsa, M. (2000). States, Ideologies, and Social Revolutions. Cambridge, Cambridge University Press.
 20. Ritter, D. (2014). The Iron Cage of Liberalism: International Politics and Unarmed Revolutions in the Middle East and North Africa, Oxford: Oxford University Press.
 21. Shama, N. (2019). To Shoot or to Defect? Military Responses to the Arab Uprisings. Georgetown University in Qatar. May 8 at: https://repository.library.georgetown.edu/bitstream/handle/10822/1055973/CIRSOccaionalPaper22NaelShama2019.pdf?sequence=4&isAllowed=y
 22. Skocpol, T. (2010). States and Social Revolutions. Translated by Seyed Majid Roeen Tan. Tehran: Soroush publication. (in Persian)
 23. Trimberger, E. K. (1978), Revolution from Above: Military Bureaucrats and Development. New Jersey: Transaction Publishers.
 24. Westmoreland, M. R. and Allan D. K., (2016), Visual Revolutions in the Middle East, Visual Anthropology. 29(3). 205-10.
 25. Zakerian, M., Emadi, S. (2018). Establishing Political Accountability in the Post-Mubarak Era: Transitional Justice vs. Authoritarianism. International Studies Journal (ISJ), 14(4), 90-119.
 26. Zibaei, M. and Simbar, R. (2017). Arab Uprisings: Social Roots in the Historical Context. World Politics. 5(4). 38-7. (in Persian)
 27. Zibaei, M. (2018). The Effects of 2011 Uprisings over the State in the Arab Middle East. State Studies. 4(14). 37-68. doi: 10.22054/tssq.2018.9074. (in Persian)