انقلاب‌های عربی: گذار از نسل‌های چهارگانه نظریه انقلاب

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسنده

استادیار روابط بین الملل، گروه علوم سیاسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

چکیده

از آنجا که تمامی جریان‌های فکری موجود در نسل‌های مختلف نظریه انقلاب تنها قادر به شناخت و تفسیر ابعاد آن دسته از انقلاب‌هایی هستند که در صدد شناخت آنها برآمده‌اند، به نظر می‌رسد استفاده از آنها برای توجیه نظری انقلاب‌های آتی معقول و کارآمد نباشد. بر این اساس، شاکله اصلی نظریه‌های انقلاب در طول چهار نسل نظری پیشین مبتنی بر یک مجموعه از عوامل و مولفه‌های از پیش تعیین شده به عنوان عوامل پیشبرد انقلاب است که بنا بر ضرورت در تمامی انقلاب-ها به ویژه انقلاب‌هایی که بعد از زمان ارائه آنها به وقوع پیوسته‌اند موضوعیت ندارد. با توجه به این توضیحات و عنوان نوشتار حاضر می‌توان این سوال را مطرح کرد، آیا تمامی ابعاد انقلاب‌های عربی به واسطه دیدگاه‌های موجود در نسل‌های چهارگانه نظریه انقلاب قابل توجیه و تبیین نظری هستند؟ نتیجه بررسی‌های بعمل آمده گویای آن است که حداقل در سه حوزه یعنی اتصال فرآیندی سطوح داخل و بین‌الملل در یک چارچوب تاریخی خاص، نقش بی‌طرفانه ارتش در تبدیل ناآرامی‌ها به انقلاب و در نهایت پیروزی انقلاب‌ها در شرایط فقدان رهبری با عوامل مورد اشاره در نظریه‌های پیشین تفاوت عمیقی دارند. مولف در این اثر قصد دارد بر پایه روش انطباق عوامل تاثیرگذار بر بروز ناآرامی‌های عربی در سه حوزه مذکور با عوامل مورد اشاره همسان در نظریه‌های چهارگانه انقلاب تفاوت‌های یاد شده را بررسی نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Arab Revolutions; The Transition from the Quadruple Revolution Theories

نویسنده [English]

  • Mehdi Zibaei
Assistant Professor, Faculty of Social Science, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran
چکیده [English]

Since all currents of thought in different generations of revolutionary theory are only able to recognize and interpret the dimensions of those revolutions that they have sought to recognize, it does not seem reasonable to use them to theoretically justify future revolutions. Accordingly, the main structure of revolutionary theories during previous four theoretical generations is based on a set of predetermined factors and components as factors promoting the revolution, which are necessary in all revolutions, especially revolutions that occur after their presentation. Given these explanations and the title of the present article, the question can be asked, can all the dimensions of the Arab revolutions be theoretically justified and explained by the views of the four generations of the theory of revolution? The results of the studies show that in at least three areas, namely the process connection of domestic and international levels in a specific historical framework, the neutral role of the army in turning unrest into revolution and ultimately the victory of revolutions in the absence of leadership with the factors mentioned in previous theories have deep differences.  In this work, the author intends to investigate the mentioned differences based on the method of matching the factors influencing the occurrence of Arab unrest in the three mentioned areas with the factors mentioned in the four theories of the revolution. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arab Revolutions
  • Revolutions theories
  • Agent-structure
  • Military
  • Leadership