بررسی بحران‌های نظامی و سیاسی سوریه و راه حل های خروج از این بحران (ابعاد و رویکردها)

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسنده

استادیار عضو هیأت علمی گروه علوم سیاسی، واحد ایرانشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، ایرانشهر، ایران.

چکیده

بحران سوریه به دلیل موقعیت حساس جغرافیایی و استراتژیکی، ورود بازیگران منطقه ای و بین المللی، ظهور پدیده گروه های تروریستی و مسئله مهاجران ، به یکی از بزرگترین بحران سیاسی- اجتماعی جهان بعد از جنگ دوم جهانی تبدیل شده است. علت شروع ، استمرار و ابهام درافق این بحران را می توان در شکاف های اجتماعی و سیاسی داخل سوریه، رقابت کشورهای منطقه و دخالت قدرت های بزرگ جستجو کرد.راه حل سیاسی برای بحران سوریه به یک مسئله تبدیل شده است که بازیگران حاضر در بحران تاکنون به آن دست نیافته اند. هدف از انجام این پژوهش بررسی بحرانهای نظامی و سیاسی سوریه و راه حل های خروج از این بحران می باشد.سوالی که در این زمینه مطرح می شود آن است که افق راه حل بحران سوریه با وجود تفاوت استراتژی بازیگران چگونه ممکن است؟ روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیلی وگردآوری اطلاعات آن منابع کتابخانه ای می باشد.یافته های پژوهش نشان می دهد که، که اتحاد ایدئولوژیک محور مقاومت [ایران، سوریه و حزب الله] و حمایت نظامی روسیه و همچنین تفاوت اهداف ائتلاف علیه دولت سوریه، موجب شده تا بشار اسد از موقعیت برتری در مذاکرات صلح سوریه برخوردار شود؛ و امکان ائتلاف برای مبارزه با گروههای تکفیری بین دولت سوریه با قدرت های منطقه ای و بین المللی و مذاکره بین معارضان و دولت این کشور در آینده نزدیک فراهم گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Military and Political Crises in Syria and the Solutions to Overcome this Crisis (Dimensions and Approaches)

نویسنده [English]

 • Liyla Khodabakhsi
Assistant Professor, Department of Political Science, Iranshahr Branch, Islamic Azad University, Iranshahr, Iran.
چکیده [English]

The Syrian crisis has become one of the largest socio-political crises in the world since World War II due to its sensitive geographical and strategic location, the arrival of regional and international actors, the emergence of terrorist groups and the issue of immigrants. The cause of the onset, continuation and ambiguity of the crisis can be traced to the social and political divisions within Syria, the rivalry between the countries of the region and the intervention of great powers. The political solution to the Syrian crisis has become an issue that the actors in the crisis have not yet achieved.  The purpose of this study is to investigate the military and political crises in Syria and solutions to overcome this crisis. The question that arises in this regard is how the horizon of the solution to the Syrian crisis is possible despite the differences in the strategies of the actors? The research method in this study is descriptive-analytical and the information collected from it is based on library resources. The findings show that ideological alliances of resistance [Iran, Syria, and Hezbollah] and Russian military support, as well as differences in coalition goals against the Syrian government, have given Bashar al-Assad a dominant position in the Syrian peace talks and the possibility of a coalition to fight Takfiri groups between the Syrian government and regional and international powers and to negotiate between the opposition and the Syrian government in the near future. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • The Syrian crisis
 • regional powers
 • al-Qaeda
 • ISIS
 • the Free Army
 • the United States
 • Russia
 1. Ajurlu, H. (2011). Developments in Syria: Roots and Perspectives.Quarterly Journal of Middle East Studies, 18(66), 55- (In Persian)
 2. Besharti, M. (2011). The Role of Regional and Trans-Regional Countries in the Developments in Syria.Tebyan. Foroudin and Ordibehesht Monthly, 15(96) 78 (In Persian)
 3. Barzegar, K. (2012). Arab Developments and the Balance of Power in West Asia (Middle East). Basair Political-Strategic Magazine, Political Ideological Organization of the Army of the Islamic Republic of Iran, 29(325), 78. (In Persian)
 4. Parchamdar, (2013). Behind the Scenes of Syrian Developments from the Beginning to the Present, Islamic Awakening Monthly, Issue, 2(6), 55-78 (In Persian)
 5. M. (2011). The Syrian Crisis and Possible Scenarios.Tehran. Center for Peace Studies. (In Persian)
 6. Kiani, and, Khanmohammadi, Z. (2015). Analysis of the reasons for Russia's presence in Syria, Strategy, 22(69), 87-114. (In Persian)
 7. Khudabakhshi, L. and Azghandi, A. and Bavand, H. (2020).Iran-Saudi Foreign Policy on Syria (2011-2019).International Studies Journal (ISJ), 2(66), 77-95. (In Persian)
 8. Rajabi, S. (2012). An Analysis of Syria's Strategic Position and Role in Regional Relations. Quarterly of 15 Khordad. 3(34), 123-150. 78 (In Persian)
 9. Sajedi, A. (2014).The Syrian Crisis and the Interference of Foreign Powers, Tehran, Tehran Azad University Research, (24), 125-156 (In Persian)
 10. Shahriari, M. and. Shafiei, And, Vaez, N. (2016). Analysis of the Foreign Policy of the Islamic Republic of Iran and Saudi Arabia in Syria (in the Framework of Game Theory), Journal of Political Studies of the Islamic World, 5(20), 99-128. (In Persian)
 11. Sadeghi, S., Moradi, S. (2007). Analysis of the Iran-Russia Coalition in the Light of the Syrian Crisis. Central Eurasia Quarterly, 10, (1), 170-153. (In Persian)
 12. Ghorbani, F. (2011). The Current Political Crisis in Syria: Solutions. Institute for Strategic Studies in the Middle East. (In Persian)
 13. Ghavam, A. (2015). Principles of Foreign Policy and International Policy.Tehran: Samat. (In Persian)
 14. Soltani, N. and, Nasser, K. (2013). Recent Developments in the Middle East and North Africa and Understanding US Foreign Policy: Emphasizing the Developments in Bahrain and Syria, Foreign Policy Quarterly, 27, (4), 946-943.(In Persian)
 15. Mousavi Khalkhali, A. (2008), Efforts to Divide the Arab World. available on the Iranian Diplomacy website at 2 / www.irandiplomacy.ir(In Persian)
 16. Mousavieh, R. (2010). The wrong strategy of the United States and its Allies in the Region: The Plan to become Lebanese in the Middle East. Diplomatic Fellowship, 1. (88). (In Persian)
 17. Moradi, J. (2019). Investigation of the reasons for the presence of the advisor of the Islamic Republic of Iran in Syria. International Studies Quarterly, 3 (63) , 1-21.(In Persian)
 18. Madadi, J. (2013). Saudi Arabia's approach to the developments in Syria. Journal of Strategic Studies of the Islamic World, 14 (53), 61-88. (In Persian)
 19. Movafghian, P. (2012). Developments in Syria: A Study and Evaluation of the Geographical Arrangement of Internal Forces and Their External Orientation.Journal of Applied Research in Geographical Sciences,12, (27). (In Persian)
 20. Nasr, W. (2013). The Role of Al-Qaeda in the Syrian Conflict. translated by Farzad Mohammadzadeh Ebrahimi, Iran Perspective Monthly, (78), 145-146 (In Persian)
 21. Nematpour, M. (2014). ISIL: Today's Salafis. Sobh Iran Newspaper: Rojan, 20 (29-30). (In Persian)
 22. Niakooi, A. (2012). Opposition Actors in the Syrian Crisis. Foreign Relations Quarterly, 4(4), 97-135. (In Persian)
 23. Yazdan Panah, K. and. Namdari, M. (2013). The Syrian Crisis. Emphasizing the approach of the Western system and Turkey's Strategy in this Country. Islamic Awakening Studies, 2, (2), 101-117 (In Persian)
 24. Flynn, M. (2015). Interviews Aljaceeras With‌ Former‌ DIA Cgief Michael Flynn, AT: http://www.levantreport.com/2015/08/06
 25. Sheikh, N.) 2012 (.Russia and the Arab World :Hateful Friendship.BFM.RU, February.9.http://www.bfm.ru/articles‌/2012‌/02/09/rossija-i-arabskij-mir-nenavistnaja- druzhba.html.
 26. Williams Samii. A. (2008). A Stable Structure on Shifiting Sands: Assessing the Hezbollah-Iran-Syria Relationship. The Middle East Journal, 1(62), 32-53
 27. Mersheimer, J.) 2006(. Structure Realism, by JJ MEARSHEIMER-Cited by 259 Related articles, at: mearsheimer.uchicago.edu/pdfs/StructuralRealism.pdf
 28. Waltz, K. (2015). Theory of International Politics.translated by Ruhollah Talebi Arani, Tehran, Audience Publications.First Edition
 29. Waltz, K. (1979). Theory of International Politics, Reading MA: Addison-Wesley. Seminal book that lays out the fundamentals of structural realism but with a defensive realist bent.
 30. Jakobson, J.) 2013(. Neorealism in International Relations – Kenneth Waltz. Available at: http://www.popularsocialscience.com