بررسی بحران‌های نظامی و سیاسی سوریه و راه حل های خروج از این بحران (ابعاد و رویکردها)

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسنده

استادیار عضو هیأت علمی گروه علوم سیاسی، واحد ایرانشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، ایرانشهر، ایران.

چکیده

بحران سوریه به دلیل موقعیت حساس جغرافیایی و استراتژیکی، ورود بازیگران منطقه ای و بین المللی، ظهور پدیده گروه های تروریستی و مسئله مهاجران ، به یکی از بزرگترین بحران سیاسی- اجتماعی جهان بعد از جنگ دوم جهانی تبدیل شده است. علت شروع ، استمرار و ابهام درافق این بحران را می توان در شکاف های اجتماعی و سیاسی داخل سوریه، رقابت کشورهای منطقه و دخالت قدرت های بزرگ جستجو کرد.راه حل سیاسی برای بحران سوریه به یک مسئله تبدیل شده است که بازیگران حاضر در بحران تاکنون به آن دست نیافته اند. هدف از انجام این پژوهش بررسی بحرانهای نظامی و سیاسی سوریه و راه حل های خروج از این بحران می باشد.سوالی که در این زمینه مطرح می شود آن است که افق راه حل بحران سوریه با وجود تفاوت استراتژی بازیگران چگونه ممکن است؟ روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیلی وگردآوری اطلاعات آن منابع کتابخانه ای می باشد.یافته های پژوهش نشان می دهد که، که اتحاد ایدئولوژیک محور مقاومت [ایران، سوریه و حزب الله] و حمایت نظامی روسیه و همچنین تفاوت اهداف ائتلاف علیه دولت سوریه، موجب شده تا بشار اسد از موقعیت برتری در مذاکرات صلح سوریه برخوردار شود؛ و امکان ائتلاف برای مبارزه با گروههای تکفیری بین دولت سوریه با قدرت های منطقه ای و بین المللی و مذاکره بین معارضان و دولت این کشور در آینده نزدیک فراهم گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Military and Political Crises in Syria and the Solutions to Overcome this Crisis (Dimensions and Approaches)

نویسنده [English]

  • Liyla Khodabakhsi
Assistant Professor, Department of Political Science, Iranshahr Branch, Islamic Azad University, Iranshahr, Iran.
چکیده [English]

The Syrian crisis has become one of the largest socio-political crises in the world since World War II due to its sensitive geographical and strategic location, the arrival of regional and international actors, the emergence of terrorist groups and the issue of immigrants. The cause of the onset, continuation and ambiguity of the crisis can be traced to the social and political divisions within Syria, the rivalry between the countries of the region and the intervention of great powers. The political solution to the Syrian crisis has become an issue that the actors in the crisis have not yet achieved.  The purpose of this study is to investigate the military and political crises in Syria and solutions to overcome this crisis. The question that arises in this regard is how the horizon of the solution to the Syrian crisis is possible despite the differences in the strategies of the actors? The research method in this study is descriptive-analytical and the information collected from it is based on library resources. The findings show that ideological alliances of resistance [Iran, Syria, and Hezbollah] and Russian military support, as well as differences in coalition goals against the Syrian government, have given Bashar al-Assad a dominant position in the Syrian peace talks and the possibility of a coalition to fight Takfiri groups between the Syrian government and regional and international powers and to negotiate between the opposition and the Syrian government in the near future. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Syrian crisis
  • regional powers
  • al-Qaeda
  • ISIS
  • the Free Army
  • the United States
  • Russia