اثرات استقلال‌خواهی اقلیم کردستان عراق بر انسجام ملی مناطق کُردنشین ایران

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستخرج از رساله

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه علوم سیاسی، واحد بافت، دانشگاه آزاد اسلامی، بافت، ایران.

2 استادیار عضو هیأت علمی گروه علوم سیاسی، واحد بافت، دانشگاه آزاد اسلامی، بافت، ایران.

چکیده

ستقلال‌خواهی اقلیم کردستان عراق و تاثیر عوامل خارجی بر مباحث قومی ایران به‌دلیل مجاورت و پیوندهای قومی، مذهبی، فرهنگی و زبانی اقلیم کردستان عراق با مناطق کُردنشین ایران در تشدید مطالبات قومی و تبدیل استقلال‌خواهی این اقلیم به‌عنوان کانون و محور هم‌گرایی مناطق کُردنشین ایران با کُردهای اقلیم کردستان عراق نقش اساسی داشته و موجب بحران قومی و تضعیف انسجام ملی مناطق کُردنشین ایران شده است.
هدف این تحقیق تبیین و بررسی اثرات استقلال‌خواهی اقلیم کردستان عراق بر انسجام ملی مناطق کُردنشین ایران می‌باشد و با بهره‌گیری از ابزار فیش‌برداری و روش توصیفی- تحلیلی به این پرسش پاسخ می‌دهد که استقلال‌خواهی اقلیم کردستان عراق چه تاثیری بر انسجام ملی مناطق کُردنشین ایران داشته است؟ یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد استقلال‌خواهی اقلیم کردستان عراق از طریق تهدیدهای فرهنگی، تهدیدهای سیاسی (مطالبات قومی و تجزیه‌طلبانه، قومیت و هویت، ناسیونالیسم قومی، فدرالیسم عراقی) و تهدیدهای اقتصادی موجب تضعیف انسجام ملی مناطق گُردنشین ایران شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effects of the Independence of the Iraqi Kurdistan Region on the National Cohesion of the Kurdish Regions of Iran

نویسندگان [English]

  • Mostafa Ghasemi Heydari 1
  • Behnaz Azhdari 2
  • Majid Masomi 2
1 PhD Student of Political Science, Dep. Baft Branch, Islamic Azad University, Baft, Iran
2 Assistant Professor at Political Science Dep, Faculty of Law and Political Science, Baft Branch, Islamic Azad University, Baft, Iran
چکیده [English]

The independence of the Iraqi Kurdistan region and the influence of foreign factors on Iran's ethnic issues due to the proximity and ethnic, religious, cultural and linguistic ties of this region with Iranian Kurdistan in intensifying ethnic demands and turning this region as an axis of integration of Iranian Kurdish regions with Kurds in this region has caused an ethnic crisis and has also weakened the national cohesion of the Kurdish regions of Iran. The purpose of this study is to explain and study the effects of the independence of the Iraqi Kurdistan region on the national cohesion of the Kurdish regions of Iran and by using descriptive-analytical tools and descriptive-analytical methods, it answers the question: what effect has the independence of the Iraqi Kurdish region had on the national cohesion of the Kurdish regions of Iran? Findings show that the independence of the Iraqi Kurdistan region through cultural threats, political threats (ethnic and separatist demands, ethnicity and identity, ethnic nationalism, Iraqi federalism) and economic threats have weakened the national cohesion of Iran's northern regions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Independence
  • Iraqi Kurdistan Climate
  • National Cohesion
  • Soft Security Threats
  • Islamic Republic of Iran
  • Kurdish regions of Iran