ارزیابی بایسته‌ها و الزامات رفتاری جمهوری اسلامی ایران در سوریۀ پسابحران

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 عضوهیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه ایت الله بروجردی

2 کارشناس ارشد روابط بین الملل دانشگاه گیلان

چکیده

روابط راهبردی جمهوری اسلامی ایران و سوریه علی‌رغم فرازوفرودهای کم‌سابقه‌ای که طی سالیان اخیر تجربه کرده است، نمونه‌ای تام و تمام از پایدارترین، راهبردی‌ترین و ناگسستنی‌ترین روابط دوجانبه در محیط امنیتی غرب آسیا تلقی می‌گردد که در فضای پسابحران به‌منظور تحکیم دستاوردهای به‌دست‌آمده نیازمند نقش‌آفرینی، مدیریت و مهندسی ویژه‌تر نسبت به قبل است. بر همین اساس هدف پژوهش حاضر ناظر بر آن است که با توجه به نقش‌آفرینی تهران در تحولات اخیر سوریه و حمایت حداکثری از دولت تحت رهبری بشار اسد، مهم‌ترین عوامل مؤثر بر کنشگریِ مؤثر ایران در سوریۀ پسا بحران شامل چه مواردی می‌باشد. متأثر از هدف مورد اشاره، نگارندگان پژوهش حاضر با تأسی از کتب، مقالات و منابع اینترنتی درجه اول و با روشی توصیفی ـ تحلیلی ـ استنتاجی کوشیده اند تا به چرایی این پرسش راهبردی پاسخ گویند که الزامات رفتاری جمهوری اسلامی ایران برای مدیریت سوریۀ پسابحران چگونه ارزیابی می‌گردد؟ نتیجه حاصل از آزمودن پرسش اصلیِ پژوهش حکایت از آن دارد که از نگاه تهران، سوریه به عنوان بزرگ ترین کشور کوچک جهان از مزایای ویژه‌ای در حوزۀ راهبردی غرب آسیا برخوردار است: این کشور راهبردی به مثابه دروازه ای به سوی جهان عرب است که نه تنها از آن می توان برای ایجاد توازن قدرت در برابر ایالات متحده و اسرائیل استفاده کرد، بلکه یک پُل ارتباطی مهم برای دسترسی به حزب‌الله لبنان است. در همین رابطه ضروری می‌نماید که در فضای پساتحولات، رویکرد راهبردی جمهوری اسلامی ایران بر اساس واقعیت های منطقه‌ای ترتیب‌بندی گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Assessing the Needs and Behavioral Requirements of the Islamic Republic of Iran in Post-crisis Syria

نویسندگان [English]

 • Rashid Rekabian 1
 • Mahrdad Alepour 2
1 Assistant Prof, at Department of Political Science, Ayatollah Boroujerdi University
2 M.A. of International Relations, University of Guilan
چکیده [English]

The strategic relationship between the Islamic Republic of Iran and Syria, despite the few ups and downs it has experienced in recent years, is considered to be the perfect example of the most stable, strategic and inseparable bilateral relationship in the West Asian security environment in the post-crisis environment. In order to consolidate the achievements, more special planning, management and engineering are needed than before. Accordingly, the purpose of this study is to consider what are the most important factors affecting Iran's effective action in post-crisis Syria, given Tehran's role in recent developments in Syria and maximum support for the government led by Bashar al-Assad. Influenced by this goal, the authors of the present study have tried to answer the strategic question of how to assess the behavioral requirements of the Islamic Republic of Iran for the management of post-crisis Syria by relying on books, articles and Internet resources primarily and in a descriptive-analytical-inferential manner. Is it going? The result of testing the main research question suggests that from Tehran's point of view, Syria, as the world's largest small country, has special advantages in the strategic area of ​​Western Asia: It is a strategic country as a gateway to the Arab world that can not only be used to balance power against the United States and Israel, Rather, it is an important bridge to reach Hezbollah in Lebanon. In this regard, it is necessary that in the post-transformation environment, the strategic approach of the Islamic Republic of Iran be organized based on regional realities.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Crisis Management
 • Stanford School
 • Strategic Approach
 • Syria
 • Islamic Republic of Iran
 1. Allison, R. (2013). Russia & Syria: Explaining Alignment with a Regime in Crisis. International Affairs, Vol. 89.
 2. Al-Zawiri, M. (2017). the Untold Stories of Iran-Syria Relations. Ankara Center for Iranian Studies, retrieved at: https://iramcenter.org/fa/iran-ve-suriye-arasinda-anlatilmamis-iliskiler/
 3. Ashrafi, A. & Babazadeh Judi. A. (2015). Russia-US Foreign Policy on the Syrian Crisis. International Relations Studies, No. 8 (32).43-65. (In Persian)
 4. Bartell, D. & Gray, D.(2012).Conflict in Syria & the Opportunity to Reduce Iran's Regional Influence & Iran's Threat to the International Community. Global Security Studies, Vol. 3, No. 4.
 5. Bennett, R. (2017). the Axis of Resistance: Iranian Foreign Policy Discourse & Syria. Master Thesis in Norwegian University of Life Science, Department of International Environment & Development Studies.
 6. Boulding, K. (1969). National Image & International Systems. Journal of Personality & Social Psychology, Vol. 39, No. 6.
 7. Brody, R., North, R. (1964). Theory & Measurement of Interstate Behavior: A Research Application of Automated Central Analysis. Stanford University Press.
 8. Cakmsk, C. & Murat, U. (2014). Post – Conflict Syrian State & Nation Building. New York: Palgrave Macmilan.
 9. Cohen, J. (2018). Commentary: Cracks in Russia – Iran Alliance open options for Trump. Available at: https://www.reuters.com/article/us-cohen-iran-commentary/commentary-cracks-in-russia-iran-alliance-open-options-for-trump-idUSKBN1EX298
 10. Dehshiar, H., Heidari, M. (2019). Behavioral Pattern of the Islamic Republic of Iran in Managing the Syrian Crisis. Quarterly Journal of Strategic Policy Research, Year 8, No.28.185-206http://dx.doi.org/10.22054/qpss.2019.36405.2136 (In Persian)
 11. Ebrahimi Kiapi, H. & Taqwa, S. (2019). the Impact of the Syrian Crisis on the National Security of the Islamic Republic of Iran. Scientific Journal of Islamic Revolution Studies, Vol. 16, No. 56.9847-58. (In Persian)
 12. -Ekhtiari Amiri, R & Dost Mohammadi, H. (2017). The Role of Influential Powers in the Syrian Crisis and a Janussean Analysis of the National Interests of the Islamic Republic of Iran. Quarterly Journal of the Islamic Revolution, researches 6, No. 21.41-69. (In Persian)
 13. Ghavam, A. & Zargar, A. (2015). State-Building, Nation-Building and International Relations Theory: An Analytical Framework for Understanding and Studying the World-Nation-World. Tehran: Research Branch of Islamic Azad University. (In Persian)
 14. Haji-Yousefi, (2021). Iran's Policy in the Syrian Civil War: From Liberal Pacifism to Liberal Interventionism. International Journal of Economics and Politics, 2 (1).
 15. Jahanian, R. & Esfandiari, S. (2020). Conflict Management in Higher Education. Journal of New Research Approaches in Management Sciences, No. 17. 1399.26-39.(In Persian)
 16. Goodarzi, Jubin M. (2020). Iran and the Syrian civil war: to thr bitter end. in Confluences Mediterranee, Vol. 113, No, 2.
 17. Khoshkhati, M; Jafari, F., Ayvazzadeh, H. &. Mansouri, D. (2020). Study of the Impact of Russian-Syrian Relations on the Security Policy of the Islamic Republic of Iran during the Syrian Crisis (2011-2018). Quarterly Journal of Political Studies of the Islamic World, Ninth Year, No. 3.35.1399.123-142. 30479/PSIW.2020.12444.2708 (In Persian)
 18. Kinnonmont, J. (2014). the Syria Conflict & the Geopolitics of the Region. The royal Institute of International Affairs at Chatham House, London.
 19. Massoud Nia, H; Ebrahimi, S. & Darj, H. (2018). Analysis of the Foreign Policy of the Islamic Republic of Iran in Relation to the Syrian Crisis: Challenges and Consequences. Quarterly Journal of Strategic Studies in Public Policy, Vol. 8, No. 28.125-148 (In Persian)
 20. Mohammadi Lord; A & Mohammadian, M. (2020). Optimal Strategy of the Islamic Republic of Iran in the process of state-nation-building of Syria using the Dana method. Quarterly Journal of Strategic Studies, Vol. 23, No. 3.87-104. (In Persian)
 21. Mohammadi, S. & Zakerian, M. (2020). The Role of Identity in Shaping and Guiding the Policies of the Islamic Republic of Iran in Relation to the Syrian Crisis. Quarterly Journal of International Relations Studies, Vol. 13, No. 50.161-190. (In Persian)
 22. Moradi, J. (2019). Investigation of the reasons for the presence of the advisor of the Islamic Republic of Iran in Syria. Quarterly Journal of International Studies, Vol. 16, No. 3 (63). 22034/ISJ.2019.104173.1-21. (In Persian)
 23. Moradi, P; Zakerian, M & Barzegar, K. (2017). Iran-Syria Relations in the Light of the Fight against ISIS. Quarterly Journal of Political and International Research, Vol. 7, No. 32.169-191. (In Persian)
 24. Mac .G, Lian W. (2020). the paradox of Turkish–Iranian relations in the Syrian Crisis. Third World Quarterly, Vol. 41, No 6.
 25. Nawakhti Moghadam, A & Babri, N. (2019). Syria Crisis; The area of confrontation between Iran's regions & the three axes of the United States, Israel and Saudi Arabia. Contemporary Political Researches, Institute of Humanities & Cultural Studies, Vol. 10, No. 4.133-155-10.30465/CPS.2020.27954.2366 (In Persian)
 26. Niakooi, Amir. (2013). Study of the Iraq and Syria Crisis in the Light of Security Theories. World Politics Quarterly, Vol. 2, No. 1. (In Persian)
 27. North, R. (1975). Decision – Making in Crisis in Introduction. Conflict Management & Peace Science, Vol. 6, No. 2. 95-115.
 28. Nowruzi Amiri, H. (2015). A Comparative Study of the Foreign Policy of the Islamic Republic of Iran and Saudi Arabia in Relation to the Developments of the Islamic Awakening. Master Thesis in Regional Studies, Tehran: Allameh Tabatabai University. (In Persian)
 29. Qazvini Nazmabadi, M. (2018). Analysis of the reasons for the presence of Iran's advisor in Syria and Iraq. Afagh Humanities Monthly, No. 17.33-42. (In Persian)
 30. Rafizadeh, M. (2016). Implications of growing Iran – Syria Economic Relations. Available at:http://english.alarabiya.net/en/views/news/middle-east/2016/09/30/How-Iran-is-gradually-owning-Syria-economically.html.
 31. Roy, O. (2012). With Syria, a Vortex of Global Risks & Tensions. International Herald Tribune.
 32. Shcelling, T. (1966). Arms & Influence. New Haven & London Yale University Press.
 33. Snyder, C. (2017). Security and Strategy in the Contemporary World. Translated by Akbar Asgari Sadr & Farshad Amiri, Tehran: Research Institute for Strategic Studies. (In Persian)
 34. Sullivan, M. (2014). Hezbollah in Syria. Middle East Security, No. 19.
 35. Thomas, C. (2020). U.S Killing of Qasem Soleimani: Frequently Asked Questions. Congressional Research Service, Available at: https://crsreports.congress.gov R46148
 36. Turak, N. (2020). The Puppet master is dead: Iranian Gen. Qasem Soleimani's power & why his death is such a big deal, Available at: https://www.cnbc.com/2020/01/03/who-was-iranian-general-qasem-soleimani-and-why-his-killing-matters.html
 37. Uzun, O & Eski, M. (2017). Continuities & Changes in Iran's Foreign Policy: Analysis of Syrian Case. Bolgesel Arastirmalar Dergisi, Vol. 1.
 38. Wilkenfeld, J. (1975). Crisis, Conflict and Instability. Translated by Ali Sobhdel, Tehran: Research Institute for Strategic Studies. (In Persian)
 39. Zargar, A. (2013). Russia's Position on the Developments in Syria 2013-2011. Central Asia & Caucasus Quarterly, No. 82.53-82. (In Persian)