بازخوانی پارادوکس حاکمیت و مداخله در حقوق بین الملل نوین (مطالعه موردی: بحران سوریه)

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستخرج از رساله

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری، گروه روابط بین‌الملل، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، قم، ایران.

2 استادیار گروه روابط بین الملل، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه روابط بین الملل، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.

چکیده

حاکمیت، عنصر بنیادین و قوام‏ بخش در شکل‏گیری و استمرار دولت‏های مدرن در روابط بین‏الملل به حساب می‏آید. این مفهوم، با گذشت زمان، با تحول ماهوی مواجه شده به گونه‏ای که در دوره معاصر، حاکمیت مطلق به حاکمیت نسبی و توام با مسوولیت تبدیل شده است. در این چارچوب، مفهوم اولیه و رایج مداخله و ارتباط آن با حاکمیت در حقوق بین‏الملل نیز با تغییرات جدیدی مواجه شده چنان‏چه با تفسیر مضیق از حاکمیت، مفاهیمی مانند مداخله بشردوستانه و دکترین مسوولیت حمایت، مورد تاکید قرار گرفته‏اند. در این میان، بحران‏هایی نظیر بحران لیبی، سوریه، یمن و... با تعارض منافع متکثر قدرت‏های منطقه‏ای و فرا‏منطقه‏ای، پارادوکس حاکمیت و مداخله در حقوق بین الملل نوین را نمایان‏تر ساخته است. این مقاله تلاش نموده تا به بررسی این سوال بپردازد که حقوق بین‏الملل معاصر چگونه به پارادوکس نسبت حاکمیت و مداخله، واکنش نشان داده است؟ از این رو، هدف از انجام این پژوهش که از روش توصیفی- تحلیلی و استفاده از اسناد کتابخانه‌ای و اینترنتی بهره گرفته است، بررسی رویکرد و قواعد حقوق بین الملل کنونی در رابطه میان حاکمیت و مداخله است. یافته‏های این پژوهش نشان می‏دهد که در پرتو ارتباطات بین المللی و شکل گیری وجدان دسته جمعی بشری و تزاید مسئولیت کشورها بویژه تحت تاثیر وجدان جهانی سایبری، نسبت حاکمیت و مداخله در حقوق بین الملل نوین در راستای تقویت گفتمان تحدید حاکمیت به سود مداخله و تقویت گزاره حاکمیت توام با مسوولیت دولت‏ها و هم‏راستا با منافع قدرت‏های بزرگ سوق داده شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Rereading the Sovereignty Paradox and Intervention in Modern International Law (Case Study: The Syrian Crisis)

نویسندگان [English]

 • Morteza Rafiei Basiri 1
 • Mahdi Javdani Moqaddam 2
 • Davood Kiani 3
1 PhD Student, Department of International Relations, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom Branch, Qom, Iran.
2 Assistant Professor at International Relations Dep., Imam Sadeq (AS) University, Tehran, Iran
3 Associate Professor at International Relations Dep., Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran.
چکیده [English]

Sovereignty is a fundamental and consolidating element in the formation and continuation of modern nation-states in international relations. This concept, over time, has undergone a substantial transformation in such a way that in the contemporary period, absolute sovereignty has become a relative sovereignty with responsibility. In this context, the original and common concept of intervention and its relationship with sovereignty in international law has also undergone new changes. So, by a narrow interpretation of sovereignty, some concepts such as Humanitarian Intervention and the Response to Protect doctrine (R2P) have appeared in international law. Meanwhile, crises in some states such as Libya, Syria, Yemen, etc., with the confrontation of multiple regional and supra-regional powers interests, the paradox of sovereignty and intervention in new international law has become more apparent. Hence, this article attempts to examine the question of how contemporary international law has responded to the paradox of sovereignty and intervention. Therefore, the purpose of this study, which are presented in a descriptive-analytical manner using library and Internet documents is to examine the approach and rules of current international law in the relationship between sovereignty and intervention. The findings of this study show that in the light of international communications and the formation of collective human conscience and increasing responsibility of states, especially under the influence of global cyber conscience, the restriction of sovereignty in favor of intervention has been strengthened and joint sovereignty among nation-states and transnational actors in line with the interests of the great powers has been appeared.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Sovereignty
 • Intervention
 • International Law
 • International Humanitarian Law
 • Armed Conflict
 • Collective Human Conscience
 • International Responsibility
 1. Adams, V. (2013). The Legality of Interventions of a Humanitarian Nature with a Special Focus on the Libyan Intervention, Durham University.
 2. Alinejadasl M, Arashpor A, Raiedehghi M. (2019). Evaluate the implementation of the doctrine of responsibility to protect in the Yemeni crisis, Quarterly Journal of Political Research in Islamic World, 9(4), 27-52. (In Persian)
 3. Azizi, S. (2010). Invitation from external interference assessment legitimacy in Domestic Conflict: Emphasis on the International Court of Justice rule in the Congo case, Public Law Research, 13(33), 169-202. (In Persian)
 4. Bazrafkan, M, Javdani Moqaddam. M. (2012). Islamic Awakening and the Islamic Movement in the Middle East, in Islamic Awakening in Thought and Action, Tehran: Imam Sadeq University Publication. (In Persian)
 5. Çitlioğlu, E. (2020). A Turkish Perspective on Syria, The Konrad-Adenauer-Stiftung.
 6. Dinicu, A. (2018). Sovereignty, a Swinging Concept between International Law and Political Reality, Land Forces Academy Review, 3(91), 181-185.
 7. Dolatkhah, Z, Shafiei, N. (2017). Doctrine of Responsibility to Protect: Explaining the Approach of Great Powers to Crises in Libya and Yemen. Strategy, 26(3), 109-131. (In Persian)
 8. Ebrahimi, S. (2012). Evolution in Concept of Sovereignty in Political and International Approaches. Research in theoretical politics, 4(11), 1-10. (In Persian)
 9. Erdogan, B. (2016). Humanitarian Intervention and Responsibility to Protect, Turkish Foreign Policy Discourse, Palgrave Macmillan, Cham.
 10. Faghih Habibi, F. (2018). The doctrine of the responsibility of support and national sovereignty. International Relations Research, 7(25), 149-174. (In Persian)
 11. Fernandez Burgueño, B. (2015), The Case for Legitimacy of Humanitarian Intervention in Syria, A comparative study from the standpoint of UK of the Syrian Conflict from 2013 to 2015, Revista Española de Relación Internacionales, NO. 7, 57-80.
 12. Ghasemi, G. (2017) Challenges of the principle of non-interference and its place in international law, Scientific Journal of Security Horizons, 9(33), 127-143. (In Persian)
 13. Groof, M. (2013). Arms Transfers to the Syrian Arab Republic, Oxford University Press.
 14. Guidero, A, Carter Hallward, M. (2019). International Laws and Norms and Intervention in Syria and Yemen, in book: Global Responses to Conflict and Crisis in Syria and Yemen, Palgrave Pivot
 15. Javanshiri, A. (2014). Humanitarian Intervention in the Middle of Intergovernmental Order and Cosmopolitan Order, Politics Quarterly. 1(3), 35-46. (In Persian)
 16. Javid, M, Mohammadi, A. (2013). The Relationship of the Principle of Non- Intervention in the Contemporary International Law and the Principle of Support of the Oppressed in the Islamic Law, Journal of Legal Studies, 5(1), 49-88. (In Persian)
 17. Khani, M, Saeedi, R. (2014). Globalization and Erosion of Sovereignty in Post-Westphalian Age, International Relations Research, 3 (8), 103-133. (In Persian)
 18. Khosravi, A. (1994). International Law (Self Defense), Qom: Afarineh Cultural Institute. (In Persian)
 19. Mir-Ahmadi, M, Valadbeigi, A. (2016). Terrorism and Istishhadi (Martyrdom) Operation. Transcendent Policy, 4(12), 119-149. (In Persian)
 20. Mohammad Alipour, Mumtaz J. (2002). Self Defense, Majlis and Rahbord, 3(9), 209-229. (In Persian)
 21. Molaii, Y. (2010). Right to Development: from Political to Legal Claim, Political Quarterly, 40(4), 315-334. (In Persian)
 22. Moradi, J. (2019). The Study of the Causes of Advisory Presence of the Islamic Republic of Iran in Syria. International Studies Journal (ISJ), 16(3), 1-21. (In Persian)
 23. Mousazadeh R, Foroughiniya H. (2013). Study of concept of crime of territorial aggression to emphasis on resolutions of review conference kampala, Judicial Law Views Quarterly, 18(62), 129-178. (In Persian)
 24. Negwa, N. (2017). The Rise and Decline of Humanitarian Intervention and responsibility to protect, Journal of International Social Research, 10(49). 121-128.
 25. PourGhassab, A. Zonghaie, A. (2017). The Third Type of Armed Conflict. International Studies Journal (ISJ), 13(3), 1-20. (In Persian)
 26. Ramazani Ghavamabadi, M, Piri, H. (2018). The Legitimacy of the International Coalition Intervention against ISIS in Iraq and Syria in Light of International Law. International Law Review, 35(58), 215-238. (In Persian)
 27. Rezaei, M, Ilkhanipour, A, Koosha, S, Gholamalipour, A. (2015). The Legal Bases for Intervention in Syria within the Framework of New Doctrines: the Responsibility to Protect. Strategic Studies of public policy, 6(18), 197-224. (In Persian)
 28. Sadeghi-Haghighi, D. (2011). The Change in the Definition of the Principle of Non-intervention in International Law, Research Letter of International Relations, 4(16), 93-128. (In Persian)
 29. Saeedi, M, Lohrasbi, A. (2018) Legitimacy or illegitimacy of the presence of foreign forces in Syria in the light of the principles of International law (with emphasis on the military presence of the Islamic Republic of Iran), International Conference on Management Research and Humanities in Iran, (In Persian)
 30. Sarkin, j. (2012) Is the Responsibility to Protect an Accepted Norm of International Law in the post-Libya Era? Groningen Journal of International Law, 1(0), 11-48.
 31. Wilmshurst Elizabeth (2013), Syria and International Law: Use of Force and State Responsibility, Chatham House.
 32. Zakerian, Mahdi (2021). All Human Rights for All, 2th Tehran, Mizan Legal Foundation, (In Persian)
 33. Zamani, M, Nikouei, M. (2017). Examining the Legality of Intervention by Invitation: A Critical Approach to Interventions in Mali, Ukraine, Syria and Yemen. Public Law Researsh, 18(54), 289-317. (In Persian)
 34. Zamani, G, Talaat, A. (2020). The Erosion of National Sovereignty in Contemporary International Law: from Authoritarian Sovereignty to Conditional Sovereignty. International Law Review, 37(62), 61-90. (In Persian)
 35. Zamani, S, Zamanian, S. (2016). Status of Doctrine of Responsibility to Protect Within the Crisis of Syria. Public Law Studies Quarterly, 46(3), 627-648. (In Persian)
 36. Ziaei, Y, Yadaei, M. (2016) Foreign military intervention in non-international armed conflicts from the perspective of international law: a review of the situation in Iraq, Syria, Yemen and Bahrain, Scientific Journal of Security Horizons, 9(32), 1237-151. (In Persian)