استراتژی کلان فضایی در پرتو نظریه روابط بین‌الملل

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستخرج از رساله

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه روابط بین‌الملل، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

2 استادیار گروه روابط بین‌الملل، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

چکیده

در قرن بیست و یکم سیاست بین الملل به دنبال تغییر در ساختار، کنشگران و رویه‌ها دستخوش تحول قرار گرفته است. سیر چنین تغییراتی ضمن به نمایش گذاشتن درهم آمیختگی سیاست بین الملل و فضای ماورای جو، قابلیت نظریه‌های روابط بین‌الملل را در شرایطی به چالش دعوت می‌کند که تأثیر تحولات سیاست بین‌الملل بر پیکره جملگی آن ها نقش بسته است. این مقاله متکی به رویکردی کیفی و روش تحقیق نظری-کاربردی در پی پاسخ به این پرسش است که نظریه های روابط بین الملل در برخورد با سیاست بین الملل متحول شده متأثر از فناوری‌های فضایی چه وضعیتی دارند؟ یافته‌های پژوهش پس از پرداختن به استراتژی کلان فضایی و رویکرد نظریه‌های دسته‌بندی شده در قالب الف) کلاسیک: نوواقع گرایی و نولیبرالیسم، ب)تلفیقی: سازه‌انگاری و پست مدرنیسم و ج) نوین: پست مدرنیسم و محیط زیست‌گرایی بیان گر دیدگاه های متفاوت و گاه متضاد یک دیگر است. بررسی نظریه‌های منتخب در برخورد با سیاست بین‌الملل متحول شده ناشی از حضور و فعالیت در فضای ماورای جو بیانگر لزوم تقویت، اصلاح و تعدیل و یا حتی ناکامی آن هاست و تأکیدی است بر ارائه الگوی نظری نوینی که طیفی از بازیگران را در مرکز توجه خود قرار دهد، ساختارهای مادی و غیرمادی را در کنار هم دربرگیرد و فرایندهای ناشی از مجازی شدن واقعیت را مورد توجه قرار دهد که تحولات سیاست بین‌الملل در قرن بیست و یکم و متأثر از فضای ماورای جو را شکل می‌دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Macro-space Strategy in the Light of International Relations Theory

نویسندگان [English]

  • Gelare Rastegarnia 1
  • Afshin Zargar 2
  • Fakhreddin Soltany 2
1 PhD Student, Department of International Relations, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran.
2 Assistant Professor, Department of International Relations, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran.
چکیده [English]

In the 21st century, international politics has evolved following changes in the structure, actors and procedures. such changes reflect the compound of international politics and new phenomena such as outer space. Furthermore, it challenges theories of international relations ability to explain, describe and predict in a situation where the impact of international politics changes has played a role in the bodies of all of them, and each of them has experienced the emergence, decline or evolution during the first space activities in the early space age and the innovative changes in space technologies and the continuation of activities in the new space age. This article relies on a qualitative approach and theoretical-applied method, seeks to answer this question, what is the status of theories of international relations in dealing with evolving international politics influenced by space technologies? The study of selected theories in dealing with the evolving international politics resulting from their presence and activity in outer space indicates the need to strengthen, modify, or even their failure and an emphasis on the presentation of a new theoretical model that focuses on a range of actors, including material and immaterial structures and consider the processes of virtualization of reality that shape international political developments in the 21st century.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Outer‌ Space
  • international politics
  • Astropolitic
  • Classic Theories
  • Integrated Theories
  • New Theories