استراتژی کلان فضایی در پرتو نظریه روابط بین الملل

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستخرج از رساله

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه روابط بین‌الملل، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

3 عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده

در قرن بیست و یکم سیاست بین الملل به دنبال تغییر در ساختار، کنش گران و رویه ها دست خوش تحول قرار گرفته است. سیر چنین تغییراتی ضمن به نمایش گذاشتن درهم آمیختگی سیاست بین الملل و فضای ماورای جو ، قابلیت نظریه های روابط بین الملل را در شرایطی به چالش دعوت می کند که تأثیر تحولات سیاست بین الملل بر پیکره جملگی آن ها نقش بسته است. این مقاله متکی به رویکردی کیفی و روش تحقیق نظری-کاربردی در پی پاسخ به این پرسش است که نظریه های روابط بین الملل در برخورد با سیاست بین الملل متحول شده متأثر از فناوری های فضایی چه وضعیتی دارند؟ یافته های پژوهش پس از پرداختن به استراتژی کلان فضایی و رویکرد نظریه های دسته بندی شده در قالب الف) کلاسیک: نوواقع گرایی و نولیبرالیسم، ب)تلفیقی:سازه انگاری و پست مدرنیسم و ج)نوین: پست مدرنیسم و محیط زیست گرایی بیان گر دیدگاه های متفاوت و گاه متضاد یک دیگر است. بررسی نظریه های منتخب در برخورد با سیاست بین الملل متحول شده ناشی از حضور و فعالیت در فضای ماورای جو بیانگر لزوم تقویت، اصلاح و تعدیل و یا حتی ناکامی آن هاست و تأکیدی است بر ارائه الگوی نظری نوینی که طیفی از بازیگران را در مرکز توجه خود قرار دهد، ساختارهای مادی و غیرمادی را در کنار هم دربرگیرد و فرایندهای ناشی از مجازی شدن واقعیت را مورد توجه قرار دهد که تحولات سیاست بین الملل در قرن بیست و یکم و متأثر از فضای ماورای جو را شکل می دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Astropolitic In The Light Of International Relations Theory

نویسندگان [English]

  • Gelare Rastegarnia 1
  • Afshin Zargar 2
  • fakhreddin soltany 3
1 PhD Student, Department of International Relations, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran.
2 Islamic Azad University, Karaj branch
3 Faculty of Law and Political Science, Islamic Azad University, Karaj Branch
چکیده [English]

In the 21st century, international politics has evolved following changes in the structure, actors and procedures. such changes reflects the compound of international politics and new phenomena such as outer space. Furthermore, it challenges theories of international relations ability to explain, describe and predict in a situation where the impact of international politics changes has played a role in the bodies of all of them, and each of them has experienced the emergence, decline or evolution during the first space activities in the early space age and the innovative changes in space technologies and the continuation of activities in the new space age. This article relies on a qualitative approach and theoretical-applied method, seeks to answer this question, what is the status of theories of international relations in dealing with evolving international politics influenced by space technologies? Research results after Reviewing astropolitic and theories approach that categorized in the classical, integrated, and new form show their different and sometimes contradictory views. The study of selected theories that are based on political relations on earth emphasizes the need to strengthen, modify, or even fail them

کلیدواژه‌ها [English]

  • "؛ Outer‌ Space"؛ International Politics"؛ Astropolitic"؛ Classic Theories"؛ Integrated Theories"؛
  • "؛ New Theories"