واکاوی تحریم‌های یکجانبه اقتصادی در حقوق بین‌الملل: مطالعه موردی ایالات‌متحده

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسنده

دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، دانشکاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

برخی از کشورهای قدرتمند به ویژه ایالات متحده تحریم‌هایی را به صورت یک‌جانبه علیه سایر کشورها اعمال می‌کنند که امروزه به اقدامی معمول در سیاست خارجی آنان تبدیل شده است. مسئله این است که اساساً این تحریم‌ها بنا به دلایل و توجیهاتی اعمال شده و در عین حال با مخالفت‌هایی نیز همراه است و قانونی بودن اعمال این تحریم‌ها برخلاف بسیاری از تحریم‌های جمعی که توسط شورای امنیت سازمان ملل اعمال می‌شوند، زیر سؤال رفته است. لذا سؤال اصلی این است که ادله توجیه اعمال تحریم‌های یکجانبه توسط آمریکا چیست و این تحریم‌ها چه جایگاهی در حقوق بین‌الملل دارند؟ در این پژوهش قصد بر این است تا برپایه اصول روش علمی-تجربی به واکاوی دلایل اعمال تحریم‌های یک‌جانبه پرداخته و قانونی بودن این تحریم‌ها از منظر حقوق بین‌الملل بپردازیم. نتایج نشان می‌دهد که علیرغم ارائه توجیهات گوناگون درباره ضرورت حفظ امنیت ملی و وضع قوانین داخلی در اینباره، این تحریم‌ها مبنای قانونی مشخصی در حقوق بین‌الملل ندارند و اعمال تحریم‌ علیه سایر کشورها –بجز در موارد خاص- مفروض به تصویب آن در سازمان ملل متحد و نهادهای وابسته به آن و شورای امنیت بعنوان مسئول اصلی در اینباره است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An Analysis of Unilateral Economic Sanctions in International Law: A Case Study of the United States

نویسنده [English]

 • Seyed Amir Sina Nourani
Faculty of Law, Theology and Political Science, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

Some powerful countries, especially the United States, impose unilateral sanctions on other countries, which has nowadays become commonplace in their foreign policy. However, the problem is that although these sanctions are claimed to essentially have certain reasons and justifications, they sometimes face objections and their legality is questioned, contrary to many collective sanctions imposed by the UN Security Council. Hence the main question is, what is the rationale behind the U.S.'s unilateral sanctions, and what is the place of these sanctions in international law? This study is an attempt to analyze the reasons for and legality of unilateral sanctions from the perspective of international law based on the principles of the scientific-experimental method. The results show that despite the various claims as to the need to maintain national security and enact domestic rules in this regard, these sanctions do not have a clear legal basis in international law, and their imposition on other countries, except in special rare cases, is subject to approval by the United Nations, its subsidiaries, and the Security Council as the main international body responsible for international peace and security.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Unilateral Sanctions
 • National Security
 • Human Rights
 • United Nations
 • United Nations Security Council
 1. دهشیار، ح.، نورانی، س. (1399). ناسیونالیسم اقتصادی دونالد ترامپ و رویکرد شبکه‌ای در سیاست‌خارجی آمریکا. فصلنامه مطالعات روابط بین‌الملل، 13(1)، 43-74.
 2. ذاکریان، م. (1399). درآمدی بر حقوق بشر در اسلام. تهران: نشر فصلنامه مطالعات بین‌المللی. ذاکریان، م. (1399). همه حقوق بشر برای همه. تهران: نشر میزان. چاپ دوم.
 3. زمانی،ق.،غریب‌آبادی،ک. (1394). واکاویقانونیبودنومشروعیتتحریم‌هاییک‌جانبهاقتصادیبهموجبحقوقبین‌الملل. فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضایی، 20 (72)، 93-129.
 4. عاکفی قاضیانی، م.، عاکفی قاضیانی، م. (1399). عملکرد نظام امنیت جمعی سازمان ملل متحد؛ توسل به زور با تجویز شورای امنیت. فصلنامه مطالعات بین‌المللی، 17(1)، 115-139. doi: 10.22034/isj.2020.113770
 5. مختاری، ب. (1399). حقوق بشر در پرتو یکجانبه‌گرایی و اقدامات زورمدارانه. فصلنامه مطالعات بین‌المللی، 17(3)، 27-43. doi: 10.22034/isj.2021.266407.1352
 6. Afriyie, F. (2019). Legislative Authority of U.S Unilateral Economic Sanctions Against the Democratic People`s Republic of North Korea (DPRK). Journal of Social and Political Sciences, 2(3), 570-581. doi: 10.31014/aior.1991.02.03.99
 7. Al-Khseilat, A., Al-Refou, A., Salem, S. (2020). Unilateral Economic Sanctions. Journal of Law, Policy and Globalization, 94, 129-144. doi: 10.7176/jlpg/94-16
 8. Carter, B. (1997). Instilling Some Order into the Confusion of U.S. Unilateral Economic Sanctions. Proceedings of The ASIL Annual Meeting, 91, 334-337. doi: 10.1017/s0272503700066027
 9. Chachko, E. (2019). Due Process Is in the Details: U.S. Targeted Economic Sanctions and International Human Rights Law. AJIL Unbound, 113, 157-162. doi: 10.1017/aju.2019.25
 10. Cohen, D., Goldman, Z. (2019). Like it or Not, Unilateral Sanctions Are Here to Stay. AJIL Unbound, 113: 146-151. doi: 10.1017/aju.2019.24
 11. Dorshimer, S., Shin, F. (2021). Sanctions by the Numbers: 2020 Year in Review. Center for a New American Security (CNAS). January 14. at: https://www.cnas.org/publications/reports/sanctions-by-the-numbers-2020.
 12. Doxey, M. (1972). International Sanctions: A Framework for Analysis with Special Reference to the UN and Southern Africa. International Organization, 26(3), 527-550. doi: 10.1017/s002081830000299x
 13. Gilmour, D. (1970). Article 2 (7) of the United Nations Charter and the Practice of the Permanent Members of the Security Council. The Australian Year Book of International Law Online, 3(1), 153-210.
 14. Human Rights Council. (2014). Human rights and unilateral coercive measures. United Nations. 1-6, Oct 3, at: https://www.right-docs.org/doc/a-hrc-res-27-21/
 15. I-p-o.org. (1996). Appeal against Sanctions. International Progress Organization, Aug 15, at: http://www.i-p-o.org/sanct.htm
 16. Ilieva, J., Dashtevski, A., Kokotovic, F. (2018). Economic Sanctions in International Law. UTMS Journal of Economics, 9(2), 201–211.
 17. Imperiale, J. (2020). Sanctions by the Numbers: U.S. Sanctions Designations and Delistings, 2009–2019. Center for a New American Security, Feb 27, at: https://www.cnas.org/publications/reports/sanctions-by-the-numbers
 18. International Law commission. (2007). Yearbook of the International Law Commission 2001: Volume II Part Two, Report of the Commission to the General Assembly on the work of its fifty-third session. New York and Geneva: United Nations.
 19. Jazairy, I. (2018). Report of the Special Rapporteur on the negative impact of unilateral coercive measures on the enjoyment of human rights. Geneva: UN. Human Rights Council. (pp 1-20), Aug 30, at: https://digitallibrary.un.org/record/1644887
 20. Jazairy, I. (2019). Unilateral Economic Sanctions, International Law, and Human Rights. Ethics & International Affairs, 33(3), 291-302. doi: 10.1017/s0892679419000339
 21. Joshi, S., Mahmud, A. (2018). Unilateral and multilateral sanctions: A network approach. Journal of Economic Behavior & Organization, 145, 52-65. doi: 10.1016/j.jebo.2017.10.010
 22. Lowe, A. (2015). International law. Oxford: Oxford Univ. First Edition.
 23. MENKES, M. (2019). The Legality of US Investment Sanctions against Iran before the ICJ: A Watershed Moment for the Essential Security and Necessity Exceptions. Canadian Yearbook of International Law/Annuaire Canadien De Droit International, 56, 328-364. doi: 10.1017/cyl.2019.19
 24. Mohamad, R. (2015). Unilateral Sanctions in International Law: A Quest for Legality. Economic Sanctions Under International Law, 71-81. doi: 10.1007/978-94-6265-051-0_4
 25. Rahimi, M., Mohammadi Motlagh, A., Sheybani, E. (2014). Unilateral Economic Sanctions in the Light of International Law: Unilateral Sanctions on Islamic Republic of Iran. SSRN Electronic Journal. 1-11. doi: 10.2139/ssrn.2455325
 26. Right-docs.org. (2017). RES/34/13 Human rights and unilateral coercive measures. Right Docs, Feb 27, at: https://www.right-docs.org/doc/a-hrc-res-34-13/
 27. United Nations. (1968). A/RES/20/2131 - Declaration on the Inadmissibility of Intervention in the Domestic Affairs of States and the Protection of Their Independence and Sovereignty - UN Documents: Gathering a body of global agreements. UN Documents, 18 May 2021. at: http://www.un-documents.net/a20r2131.htm
 28. United Nations. (2021). Chapter I: Purposes and Principles (Articles 1-2). United Nations, May 12, at: https://www.un.org/en/about-us/un-charter/chapter-1
 29. United Nations. (2021). Chapter V: The Security Council (Articles 23-32). United Nations, May 11, at: https://www.un.org/en/about-us/un-charter/chapter-5
 30. United Nations. (2021) Chapter VII: Action with Respect to Threats to the Peace, Breaches of the Peace, and Acts of Aggression (Articles 39-51). United Nations, May 11, at: https://www.un.org/en/about-us/un-charter/chapter-7
 31. United Nations. (2021). Chapter XI: Declaration Regarding Non-Self-Governing Territories (Articles 73-74). United Nations, May 22, at: https://www.un.org/en/about-us/un-charter/chapter-11
 32. United Nations. (1971). United Nations General Assembly: Resolution 2625 (XXV) Declaration on Principles of International Law Concerning Friendly Relations and Co-Operation Among States in Accordance with the Charter of the United Nations Source: The American Journal of International Law, 65(1), pp. 243-251.
 33. United Nations. (1974). Declaration on the Establishment of a New International Economic Order. Unitet Nation Digital Liberary, May 1, at: https://digitallibrary.un.org/record/218450
 34. United Nations. (1975). United Nations General Assembly Charter of Economic Rights and Duties of States Resolution 3281 (XXIX). American Journal of International Law, 69(2), 484-494. doi: 10.2307/2200320
 35. Secretary-General., UN. Human Rights Council. (2015). Human rights and unilateral coercive measures: note / by the Secretary-General. United Nations Digital Liberary, Aug 28, at: https://digitallibrary.un.org/record/804360
 36. S. Department of the Treasury. (2017). Balkans-Related Sanctions. An official website of the United States Government, Jan 12, from https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sanctions-programs-and-country-information/balkans-related-sanctions
 37. Van Aaken, A. (2019). Introduction to the Symposium on Unilateral Targeted Sanctions. AJIL Unbound, 113, 130-134. doi: 10.1017/aju.2019.21
 38. Ziaee, S. (2016). Jurisdictional Countermeasures Versus Extraterritoriality in International Law. Russian Law Journal, 4(4), 27-45. doi: 10.17589/2309-8678-2016-4-4-27-45