نوپدیدگی در قدرت؛ بازتولید قدرت نرم در سیاست خارجی آمریکا با تاکید بر سینمای هالیوود در پسا پاندمی

نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی مستخرج از پایان‌نامه

نویسندگان

1 گروه علوم سیاسی دانشگاه بیرجند، دانشکده ادبیات و علوم انسانی

2 عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

3 عضو هئیت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه بیرجند، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.

چکیده

مفهوم‌سازی از قدرت‌نرم در الگو‌های رفتاری سیاست‌خارجی آمریکا به‌عنوان ابزاری کارآمد در اجرای سیاست‌خارجی این کشور می‌باشد. اساساً قدرت‌نرم مفهومی انتزاعی است که دارای تنوع‌ابزاری در رویکرد‌های اشاعه‌ای می‌باشد. ایالات‌متحده‌آمریکا ازجمله کشور‌هایی است که متنوع‌ترین ابزار‌های قدرت نرم را در عملیاتی شدن الگو‌های رفتاری سیاست خارجی بکار می‌برد. در این بستر سینمای هالیوود به‌عنوان یک صنعت فرهنگی نقش مهمی در دستیابی دستگاه حکمرانی ایالات‌متحده در تأمین منافع بین‌المللی کمک کرده است. بر همین‌مبنا، سینمای هالیوود در پسابحران(همه‌گیری کرونا ویروس) با تاکید بر کنش‌مندی اسلکتیویستی ضمن روایت‌سازی، الگویی نوپدید از قدرت‌نرم در دوران پساکوید را اعمال خواهد کرد. پرسش پژوهش‌حاضر این است که الگوی اسلکتیویستی در نوپدیدگی قدرت نرم در سیاست خارجی آمریکا با عطف به نهاد هالیوود در پساپاندمی چگونه خواهد بود؟ هدف پژوهش حاضر فهم‌سنجی الگوی احیا قدرت‌نرم آمریکا در پسا‌پاندمی با تاکید بر سینمای هالیوود است. نتیجه‌کلی مقاله نشان می‌دهد که سینمای هالیوود به‌عنوان ابزار رسانه‌ای در اشاعه قدرت نرم ایالات‌متحده بر محور کنش‌مندی اسلکتیویستی ضمن روایت‌سازی الگویی نوپدید از قدرت‌نرم در دوران پساکوید اعمال خواهد نمود. این نوشتار با روش توصیفی – تحلیلی درصدد پاسخ به سؤال اصلی گام بر خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Emergence in Power; Reproduction of Soft Power in Foreign Policy of the US with Emphasis on Hollywood Cinema in Post-Pandemic Era

نویسندگان [English]

 • Ehsan Mozdkhah 1
 • Somaye Hamidi 2
 • Peyman Zanganeh 3
1 Department of Political Science, Birjand University, Faculty of Literature and Humanities
2 Faculty member of the Department of Political Science, Faculty of Literature and Humanities, Birjand University, Birjand, Iran
3 Faculty member of the Department of Political Science, Birjand University, Faculty of Literature and Humanities
چکیده [English]

Conceptualizing soft power in behavioral patterns of foreign policy of the US is an efficient tool for implementing the foreign policy of this country. Soft power is essentially an abstract concept which includes a variety of tools in dissemination approaches. The US is one of the countries which makes use of the most various soft power tools to implement behavioral patterns of its foreign policy. In this context, Hollywood cinema as a cultural industry, has significantly helped the governing system of the US to achieve international interests. Accordingly, Hollywood cinema in post-crisis (coronavirus epidemic) will apply an emerging pattern of the soft power in the post-pandemic era by emphasizing on selectivist activism while narrating. The question posed in this study is that what will the selectivist pattern be like in emergence of soft power in foreign policy of the US considering the Hollywood association in the post-pandemic era? The purpose of the current study is comprehending the pattern of reviving soft power of the US in post-pandemic era through emphasizing on Hollywood cinema. The general conclusion of the paper indicates that Hollywood cinema as a media tool in disseminating the soft power of the US, will apply an emerging pattern of soft power in the post-Corona era on the basis of selectivist activism while narrating. This paper will try to answer the main question through a descriptive-analytical method.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Emergence of the soft power
 • Foreign policy of the US
 • Selectivism
 • Hollywood
 • Post-pandemic
 1. اعجازی، ا. و دیگران. (۱۳۹۹). تاثیر رسانه‌های اصلی ایالات متحده بر سیاست‌خارجی آمریکا در قبال ایران (۲۰۲۰-۲۰۰۷). فصلنامه مطالعات بین‌المللی، ۱۶(۴)، ۱۳۸- ۱۱۷. DOI: 10.22034/ISJ.2020.120609.
 2. دعاگویان، د. (۱۳۹۹). جنگ نرم شبکه‌های ماهواره‌ای در روان‌سازی سیاست‌خارجی بین‌المللی کشور‌ها. فصلنامه مطالعات بین‌المللی، ۱۷(۲)، ۱۳۰-۱۱۵. DOI: 10.22034/ISJ.2020.120609
 3. کیوان‌حسینی، ا. (۱۴۰۰). اثر‌پذیری مطالعات بین‌المللی قدرت از برداشت رابطه‌محور. فصلنامه سیاست جهانی، ۱۰(۱)، ۱۰۰-۶۹. DOI: 10.22124/WP.2021.19253.2800.
 4. قاسمی، فرهاد. (۱۳۹۲). نظریه‌های روابط بین‌الملل، تهران: نشر میزان.
 5. مرادی، م. و دیگران. (۱۴۰۰). مقایسه تطبیقی راهبرد دیپلماسی عمومی چین و ترکیه در آفریقا. فصلنامه مطالعات بین‌المللی. ۱۷(۴)، ۱۳۸- ۱۱۷. DOI: 10.22034/ISJ.2021.255642.1296
 6. نژاد‌بهرام، ز. ملکیان، ن. تربتی، س. (۱۴۰۰). قدرت نرم کانون اصلی روایت‌ساز استراتژیک در قدرت دیپلماسی( بررسی سه روایت در مورد ایران). پژوهشنامه علوم سیاسی، ۱۶(۲)، ۲۵۹-۲۲۱. DOI: 10.22034/IPSA.2021.428
 7. Bojola, C., Cassidy, J., Manor, I. (2020), Digital Public Diplomacy. Business asexual oar Paradigm Shift? In: Snow, N. and Cull, N. J.e. (Eds.), Rutledge Handbook of Public Diplomacy, 2nd.
 8. Balzacq, T., Carillon, F., Ramel, F. (2020). Global Diplomacy: An Introduction to Theory and Practice, Translated by William Snow. University of Clermont Auvergne: Palgrave MacMillan, DOI: http://doi.org/10.1007/978-3-030-38786-3
 9. Cammaerts, B. (2015), Social Media and Activism. Oxford, UK: Wiley-Blackwell.
 10. Dienstag, J. F. (2020), Cinema Pessimism: A Political theory of Representation and Reciprocity, New York: Oxford University Press.
 11. Foreman, A., M. (2018), Slactivism: Social Media Activism and its Effectiveness, Faculty Work Comprehensive List.
 12. Godfrey, L. (2020), Social Media’s role in Coronavirus Pandemic, Report business2 community. March 27, at: http://business2Community.com/social-media/social-medias-role-in-the-coronavirus-pandemic-02296280.
 13. Hall, S., Pasquini, S., (2020). Can There be a Fairy-Tale Ending for Hollywood after Covid19? We Forum Notices Site. July 23, at: http://weForum.org/can-there-ba-a-fairy-tale-ending-for-hollywood-after-covid19
 14. Ivanovo, I. (2020). Reshaping U.S. Smart Power: Towards a Past-Pandemic Security Architecture, Journal of Strategic Security, 13(3), 46-74.
 15. Johnson, M. (2021), Hollywood Survival Strategies in the Post Covid19 era, Humanities & Social Sciences Communications, http://doi.org/10.1057/s41599-021-00776-z/
 16. Layne, C. (2010), The Unbearable Lightness of Soft Power, New York: Rutledge.
 17. R. (2019), Netflix Nations: The Geography of Digital distribution. New York: University Press.
 18. Lee, S. (2020), Cinema and Cultural Cold War: US Diplomacy and the Origins of the Asian Cinema Network, New York: Cornell University Press.
 19. Lutter, K. (2015), Soft Power and Cultural Exchange: The Obama Administration and the Impact of U.S Public Diplomacy on the Beliefs of Estonians, Student Theses, Becknell University.
 20. Miskimmon, A., O’Loughlin, B., and Laura Roselle, L. (2017a) Introduction in: Miskimmon, A., et al, Forging the World: Strategic Narratives and in international, University of Michigan press.
 21. Ney, J. (2020), Soft Power: The Evolution of a Concept, Journal of Political Power, Volume, 14(1), 196-208. Doi:10/1080/2158379x.2021.1879572.
 22. Ney, J. (2019), Soft Power and Public Diplomacy Revisited, Jain Wang, Jan, Meissen, Debating Public Diplomacy: Now and Next, Boston: BRILL NIJHOFF.
 23. Ohnesorge, H. W. (2020), Soft Power: The Forces of Attraction in International Relations, Springer Nature Switzerland AG2020. http://doi.org/10.1007/978-3-030-29922-4.
 24. Roselle, L. (2014), Strategic Narrative a New Means to understand Soft Power, Journal Media, War & Conflict, 6(1), 73-
 25. Rough, W. A. (2019) Trump and American’s Soft Power, Palgrave Macmillan Publishes, Journals, Monographs and Reference Books.
 26. Rawnsley, G. (2021) Cultural Outreach: Cinema and Soft Power, Journal Chin Film Stud, 1(1), 187-203. http://doi.org/10.1515
 27. Sieb, P. (2012), Real – Time Diplomacy: Politics and Power in the Social Media Era, Its. Ed. New York: Palgrave Macmillan Us; Imprint; Palgrave Macmillan.
 28. Szymanski, A. (2020), Cinemas of Therapeutic Activism: Depression and the Politics of Existence, Amsterdam University Press.
 29. Surowiec, P., Manor, I. (2021). Public Diplomacy and the Politics of Uncertainty, University of Oxford: Palgrave Macmillan, DOI: http://doi.org/10-1007-978-3-030-54-552-9.
 30. Watkins, P. (2015), Media Crisis, Editions L’Echappee Paris.