نوپدیدگی در قدرت؛ بازتولید قدرت نرم در سیاست خارجی آمریکا با تاکید بر سینمای هالیوود در پسا پاندمی

نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی مستخرج از پایان‌نامه

نویسندگان

1 گروه علوم سیاسی دانشگاه بیرجند، دانشکده ادبیات و علوم انسانی

2 عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

3 عضو هئیت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه بیرجند، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.

چکیده

مفهوم‌سازی از قدرت‌نرم در الگو‌های رفتاری سیاست‌خارجی آمریکا به‌عنوان ابزاری کارآمد در اجرای سیاست‌خارجی این کشور می‌باشد. اساساً قدرت‌نرم مفهومی انتزاعی است که دارای تنوع‌ابزاری در رویکرد‌های اشاعه‌ای می‌باشد. ایالات‌متحده‌آمریکا ازجمله کشور‌هایی است که متنوع‌ترین ابزار‌های قدرت نرم را در عملیاتی شدن الگو‌های رفتاری سیاست خارجی بکار می‌برد. در این بستر سینمای هالیوود به‌عنوان یک صنعت فرهنگی نقش مهمی در دستیابی دستگاه حکمرانی ایالات‌متحده در تأمین منافع بین‌المللی کمک کرده است. بر همین‌مبنا، سینمای هالیوود در پسابحران(همه‌گیری کرونا ویروس) با تاکید بر کنش‌مندی اسلکتیویستی ضمن روایت‌سازی، الگویی نوپدید از قدرت‌نرم در دوران پساکوید را اعمال خواهد کرد. پرسش پژوهش‌حاضر این است که الگوی اسلکتیویستی در نوپدیدگی قدرت نرم در سیاست خارجی آمریکا با عطف به نهاد هالیوود در پساپاندمی چگونه خواهد بود؟ هدف پژوهش حاضر فهم‌سنجی الگوی احیا قدرت‌نرم آمریکا در پسا‌پاندمی با تاکید بر سینمای هالیوود است. نتیجه‌کلی مقاله نشان می‌دهد که سینمای هالیوود به‌عنوان ابزار رسانه‌ای در اشاعه قدرت نرم ایالات‌متحده بر محور کنش‌مندی اسلکتیویستی ضمن روایت‌سازی الگویی نوپدید از قدرت‌نرم در دوران پساکوید اعمال خواهد نمود. این نوشتار با روش توصیفی – تحلیلی درصدد پاسخ به سؤال اصلی گام بر خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Emergence in Power; Reproduction of Soft Power in Foreign Policy of the US with Emphasis on Hollywood Cinema in Post-Pandemic Era

نویسندگان [English]

  • Ehsan Mozdkhah 1
  • Somaye Hamidi 2
  • Peyman Zanganeh 3
1 Department of Political Science, Birjand University, Faculty of Literature and Humanities
2 Faculty member of the Department of Political Science, Faculty of Literature and Humanities, Birjand University, Birjand, Iran
3 Faculty member of the Department of Political Science, Birjand University, Faculty of Literature and Humanities
چکیده [English]

Conceptualizing soft power in behavioral patterns of foreign policy of the US is an efficient tool for implementing the foreign policy of this country. Soft power is essentially an abstract concept which includes a variety of tools in dissemination approaches. The US is one of the countries which makes use of the most various soft power tools to implement behavioral patterns of its foreign policy. In this context, Hollywood cinema as a cultural industry, has significantly helped the governing system of the US to achieve international interests. Accordingly, Hollywood cinema in post-crisis (coronavirus epidemic) will apply an emerging pattern of the soft power in the post-pandemic era by emphasizing on selectivist activism while narrating. The question posed in this study is that what will the selectivist pattern be like in emergence of soft power in foreign policy of the US considering the Hollywood association in the post-pandemic era? The purpose of the current study is comprehending the pattern of reviving soft power of the US in post-pandemic era through emphasizing on Hollywood cinema. The general conclusion of the paper indicates that Hollywood cinema as a media tool in disseminating the soft power of the US, will apply an emerging pattern of soft power in the post-Corona era on the basis of selectivist activism while narrating. This paper will try to answer the main question through a descriptive-analytical method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emergence of the soft power
  • Foreign policy of the US
  • Selectivism
  • Hollywood
  • Post-pandemic