حبس زدایی سلامت‌محور؛ برآیند سلامت و عدالت در رویکرد نظام حقوقی ایران و اسناد بین‌المللی حقوق بشر

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستخرج از رساله

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه حقوق جزا و جرم‌ شناسی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران.

2 دانشیار، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران.

3 استادیار، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران.

چکیده

با توجه به این‌که بسیاری از متهمان و محکومان پیش از ورود به زندان بیمار بوده و یا در دوران تحمل کیفر دچار بیماری می‌شوند و شرایط محیطی خاص زندان‌ها بر سلامت ساکنان آن تأثیر دارد لذا نیازمند توجه ویژه است. از سویی نیز، در کنار لزوم رعایت عدالت یافتن راهکار مناسب در راستای کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها امری ضروری است؛ بنابراین، هدف از این پژوهش، تبیین جایگاه حبس زدایی سلامت‌محور در رویکرد نظام حقوقی ایران و اسناد بین‌المللی حقوق بشر می‌باشد. ازاین‌رو، پژوهش حاضر با بررسی رویکرد نظام حقوقی ایران و اسناد بین‌المللی حقوق بشری بر حبس زدایی سلامت‌محور، درصدد پاسخ به این پرسش است که حبس زدایی سلامت‌محور چه تأثیری در فرآیند عدالت کیفری دارد؟ روش تحقیق استفاده شده در این پژوهش از نوع توصیفی و تحلیلی می‌باشد. پژوهش حاضر به این نتیجه رسیده است که یکی از جلوه‌های حبس زدایی سلامت‌محور، بازنگری و تعدیل در سیاست‌های ناظر بر حبس و مدیریت زندان‌ها است. لذا، سیاست‌های جنایی باید حاصل پیوند سلامت و عدالت بوده و می‌توان گفت که حبس زدایی سلامت‌محور، در کنار توجه بر سلامت زندانیان، روند گرایش به کیفرهای جامعه مدار را تقویت می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Release from Health-Oriented Prison: Outcome of Health and Justice in Iran’s Legal System and International Human Rights Instruments

نویسندگان [English]

 • Mehrdad Teymouri 1
 • Jamal Beigi 2
 • Fatemeh Ahadi 3
1 PhD. Student of Criminal Law and Criminology Dep., Maragheh Branch, Islamic Azad University, Maragheh, Iran
2 Associate Professor at Criminal Law and Criminology Dep., Maragheh Branch, Islamic Azad University, Maragheh, Iran
3 Assistant Professor at Criminal Law and Criminology Dep., Maragheh Branch, Islamic Azad University, Maragheh, Iran.
چکیده [English]

Many defendants and convicts might be ill before entering a prison or might became ill during a sentence. Some environmental conditions of prisons may also affect the health of inmates; therefore, special attention must be paid to the matter. In addition to the need to observe justice, it is essential to formulate an appropriate strategy for reducing the criminal population of inmates. Therefore, this study aims to address the status of health-oriented deprivation of liberty in Iran’s legal system and international human rights instruments. Analyzing the health-oriented imprisonment approach in Iran’s legal system and international human rights instruments, this study seeks to determine what effects health-oriented imprisonment has on the criminal justice process. In fact, this descriptive analytical study concludes that a manifestation of health-oriented deprivation of liberty is the review and adjustment of policies governing imprisonment and prison management. Hence, criminal policies should result from the link between health and justice. Moreover, analysis of health-oriented deprivation of liberty and attention to the health of inmates can strengthen the trend in community-based punishments.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Release from Prison
 • Right to Health
 • Criminal Justice
 • Inmate
 • Iran's Regulations
 • International Human Rights Instruments
 1. افضلیان، مینا. (1390). حقوق متهمین و محکومین بیمار در نظام عدالت کیفری ایران. فصل‌نامه حقوق پزشکی، 5(16)، 59-88.
 2. باقری حامد، یوسف. (1389). آموزش حقوق بشر و حق بر سلامت و بهداشت عمومی. فصل‌نامه مطالعات بین‌المللی (ISJ)، 16(61)، 63-82.
 3. بهره‌مند، حمید. (1396). سیاست حبس‌زدایی در نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران. فصل‌نامه راهبرد، 26(82)، 357-382.
 4. بیدار، زهرا؛ قاسمی، غلامعلی. (1399). نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در توسعه حق بر سلامت، فصل‌نامه حقوق پزشکی، 14(52)، 7-26.
 5. تیموری، مهرداد؛ بیگی، جمال؛ احدی، فاطمه. (1400). چالش‌های فراروی حق بر سلامت زندانیان در پاندمی کرونا و مکانیسم‌های مقابله با آن. فصل‌نامه حقوق پزشکی، ۱۵(۵۶) :463-476.
 6. حیدری، علی مراد. (1398). مبانی، قلمرو و آثار فقهی حقوقی حق سلامت زندانیان دارای بیماری سخت‌درمان. فصل‌نامه آموزه‌های حقوق کیفری، 16(17)، 59-95.
 7. خانی، محمد؛ لکی، زینب؛ نصرآبادی، محمدعلی. (۱۳۹۲). عدم تحمل کیفر به مبانی و معیارهای حقوق پزشکی. فصل‌نامه حقوق پزشکی، 7(26)، 111-138.
 8. ذاکریان، مهدی. (1397). آموزه‌های اسلامی و حقوق بشر. فصل‌نامه مطالعات بین‌المللی (ISJ)، 15(2)، 1-20.
 9. رحیمی، رئوف. (1397). مسئولیت دولت و بخش خصوصی در قبال حقوق بشر. فصل‌نامه مطالعات بین‌المللی (ISJ)، 15(3)، 65-88.
 10. ریاضت، زینب. (1397). نقش اسناد بین‌المللی و حقوق بشری در تحول کیفر حبس و جایگزین حبس. فصل‌نامه وکیل مدافع، 8(17)، 17-36.
 11. شیریان نسل، مریم؛ بیگی، جمال؛ پور قهرمانی، بابک. (1399). تورم جمعیت کیفری زندان‌ها و نقض مقررات بین‌المللی حقوق بشر؛ علت‌ها و راهبردها. فصل‌نامه مطالعات بین‌المللی (ISJ)، 17(67)، 65-90.
 12. صادقی، ولی اله؛ حبیب زاده، محمدجعفر. (1399). ناهمسویی‌های قانونی با سیاست کیفر زدایی در ایران. فصل‌نامه سیاست‌های راهبردی و کلان، 8(1)، 66-86.
 13. غلامپور، مهدی؛ فرجیها، محمد؛ صابر، محمود؛ حبیب زاده، محمدجعفر. (1397). سازوکارهای نظارت بر بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها در پرتو اسناد بین‌المللی و حقوق کیفری تطبیقی. فصل‌نامه پژوهش‌های حقوق تطبیقی، 22(4)، 191-220.
 14. والهی، حمید؛ احسان پور، سید رضا. (1395). جایگاه جایگزین‌های مجازات حبس با رویکرد فردی کردن آنها در نظام عدالت کیفری ایران. فصل‌نامه مجلس و راهبرد، 23(85)، 247-278.
 15. ولی نواز، داریوش؛ واحدی زاده، جواد. (1397). مبانی، معیارها و چالش‌های حقوق کیفری و پزشکی قانونی در بیماری‌های منجر به عدم تحمل حبس. فصل‌نامه حقوق پزشکی، 12(44)، 143-174.
 16. Alam, M.Q. (2021). Premature release of old age, terminally ill prisoners confined in jails in Pakistan: Cross Cutting Themes and Policy Imperatives, Journal of Al-Azva, 36(55), 19-30.
 17. Baffoe-Bonnie, T., Ntow, S.K., Awuah-Werekoh, K., Adomah-Afari, A. (2019). Access to a quality healthcare among prisoners-perspectives of health providers of a prison infirmary Ghana. International Journal of Prisoner Health, 15(4), 349-365.
 18. Bakheet, W., Hussain, H., Doheim, R. (2020). Prisoners Rehabilitative Center. Journal of Critical Reviews, 7(8), 503-506.
 19. Burki, T. (2020). Prisons are “in no way equipped” to deal with Coviud-19. Lancet Peer-reviewed Journal, 395(10234), 1411–1412.
 20. Campbell, T., Kleinig, J. (2014). Prisoners’ Rights, Chapter; Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners. London: Routledge, 1th Edition.
 21. Cartwright, M.E. (2016). The Silver Tsunami: Aging Prisoners, Early Release, Guardianship and Prisoner Advocate Initiatives for Long Term Care Beyond the Prison Walls. Journal of Aging, Longevity, Law, and Policy, 1(1), 53-95.
 22. De Fazio, D. (2019). Human Rights and the International Community, International Studies Journal (ISJ), 15(60), 31-41.
 23. Fazel, S., Baillargeon, J. (2010). The health of prisoners. Journal of The lancet healthy longevity, 337(9769), 956-965.
 24. Ghelbash, Z., Yektatalab, S., Momennasab, M., Foruhi, Z. (2021). Effect of group-based logotherapy on imprisoned women’s level of hope: a randomized controlled trial (RCT). International Journal of Prisoner Health, 17(2), 87-97.
 25. Ghosh, A. (2020). Prisoners with drug use disorders during covid-19 pandemic: Caught between a rock and a hard place. Asian Journal of Psychiatry, 54(1), 1-11.
 26. Giles, M. (2019). Justice Interrupted: The Erosion of Human Rights for Prisoners with Disabilities, at: https://blogs.lse.ac.uk/humanrights/2019/06/19/justice-interrupted-the-erosion-of-human-rights-for-prisoners-with-disabilities
 27. Goodarzi, F., Kiani, M. (2014). Forensic Medicine for Law Students. Tehran: Samat, 9th Edition.
 28. Hajebrahimi, A., Alimohammadzadeh, K., Hosseini, S.M., Maher, A., Bahadori, M. (2020). Barriers to healthcare delivery in Iranian prisons: a qualitative study. International Journal of Prisoner Health, 16(4), 373-388.
 29. Handtke, V., Wangmo, T., Elger, B., Bretschneider, W. (2017). New Guidance for an Old Problem: Early Release for Seriously Ill and Elderly Prisoners in Europe. The Prison Journal, 97(2), 224-246.
 30. Handtke, V., Bretschneider, W., Elger, B., Wangmo, T. (2016). The collision of care and punishment: Ageing prisoners’ view on compassionate release. Journal of Punishment & Society, 19(1), 5-22.
 31. Holla, A.B. (2020). Prisoners and the Law: Rethinking Prisoners’ Rights and Implementation Challenges in Kenya’s Justice System. Journal of Traektoriâ Nauki, 6(4), 3001-3007.
 32. Ifeagwazi, C.M., Nwokpoku, E.E., Chukwuorji, J.C., Eze, J.E., Abiama, E.E. (2020). Somatic symptoms among prison inmates: contributions of emotion regulation, dispositional mindfulness, and duration of stay in prison. International Journal of Prisoner Health, 16(2), 151-164.
 33. Jefferson, W.J. (2020). The Special Perils of Being Old and Sick in Prison. Federal Sentencing Reporter, 32(5), 276–284.
 34. Joshua, I.A., Dangata, Y.Y., Audu, O., Nmadu, A.G., Omole, N.V. (2014). Human Rights and Nigerian Prisoners-Are Prisoners Not Humans?. Journal of Medicine and Law, 33(1), 11-20.
 35. Kamber, K. (2020). Remedies for breaches of prisoners’ rights in the European Prison Rules. New Journal of European Criminal Law, 11(4), 1-12.
 36. Kasera, P. (2020). Rights of Women Prisoners in India, at: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3621467
 37. Kawai, M. (2017). Prisoners Rights in Japan and the Reference to International Human Rights Law, The 5th Seminar Comparative Constitutional Law - UK and Japan, Kyoto 2 -3 September, 265-274.
 38. Martin, K., Taylor, A., Howell, B., Fox, A. (2020). Does criminal justice stigma affect health and health care utilization? A systematic review of public health and medical literature. International Journal of Prisoner Health, 16(3), 263-279.
 39. McCall-Smith, K. (2016). United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (Nelson Mandela Rules). International Legal Materials Journal, 55(6), 1180 – 1205.
 40. Miller, B.F., Clair, B.K., Marie, T.O. (2003). Encyclopedia & Dictionary of Medicine, Nursing & Allied Health. Saunders, 7th Edition.
 41. Mitchell, A., Williams, B. (2017). Compassionate Release Policy Reform: Physicians as Advocates for Human Dignity. AMA Journal of Ethics, 19(9), 854-861.
 42. Montoya, B.A.G., Lee, C.D., Cundiff, D.R., Smith, E.B. (2020). COVID-19 and the Correctional Environment: The American Prison as a Focal Point for Public Health. American Journal of Preventive Medicine, 58(6), 888–891.
 43. Ozuru, G. (2019). Prisoners’ rights: setting a global standard for Nigerian inmates. Journal of International Law and Jurisprudence, 10(2), 103-114.
 44. Pazart, L., G, M.A., Chassagne, A., Vivot-Pugin, A., Cretin, E., Edouard, A.R. (2018). Prevalence and characteristics of prisoners requiring end-of-life care: A prospective national survey, Journal of Health & Nursing, 32(1), 6–16.
 45. Prais, V. (2020). The Implementation in Canada of the UN Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners: A Practitioner’s Perspective. Journal of Human Rights Practice, 12(3), 730–767.
 46. Popa, E. (2019). The Role of Psychologist in the Penitentiary Environment to Provide the Recovery Conditions and Social Integration of the Prisoners. Journal of New Trends in Psychology, 1(1), 1-12.
 47. Ravagnani, L., Policek, N. (2017). The Encyclopedia of Corrections; Prisoners' Rights Article. New York: John Wiley & Sons, 1th Edition.
 48. Scharff Smith, P., Villman, E. (2021). Parental Imprisonment and Children’s Rights, Chapter; Prisons, families and human rights From prisoners’ rights to the rights of prisoners’ children, London: Routledge, 1th Edition.
 49. Schotland, S. (2021). Let them go! Compassionate release for disabled prisoners with chronic health conditions during the Covid-19 public health emergency. Disability Studies Quarterly Journal, 41(3), 1-9.
 50. Sirdifield, C., Marples, R., Denney, D., Brooker, C. (2020). Perceptions of the effectiveness of health care for probationers. International Journal of Prisoner Health, 16(2), 123-134.
 51. Steiner, B., Wooldredge, J. (2015). Individual and Environmental Sources of Work Stress Among Prison Officers, Journal of Criminal Justice and Behavior, 42(8), 800–818.
 52. Steiner, E. (2003). Early Release for Seriously Ill and Elderly Prisoners: Should French Practice be Followed?. Journal of Criminology & Criminal Justice, 50(3), 267-276.
 53. Turner, M., Peacock, M. (2017). Palliative Care in UK Prisons: Practical and Emotional Challenges for Staff and Fellow Prisoners. Journal of Correctional Health Care, 23(1), 56-65.
 54. United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2009). Handbook on Prisoners with Special Needs, New York. at: https://www.refworld.org/docid/4a0969d42.html%20[accessed%2012%20June%202021
 55. Van Hout, M.C., Mhlanga-Gunda, R. (2018). Contemporary Women Prisoners Health Experiences, Unique Prison Health Care Needs and Health Care Outcomes in sub Saharan Africa: a Scoping Review of Extant literature. BMC International Health and Human Rights, 18(31), 1-12.
 56. Walmsley, A.R. (1995). The European Prison Rules in Central and Eastern Europe, European Journal on Criminal Policy and Research, 3(1), 73-90.
 57. Williams, B.A., Sudore, R.L., Greifinger, R., Morrison, S.R. (2011). Balancing Punishment and Compassion for Seriously Ill Prisoners. Annals of Internal Medicine, 155(2), 122-126.
 58. Yadav, M. (2020). Judicial Activism, Prison Management and Prisoners’ Rights in India: An Analysis. Journal of Critical Reviews, 7(14), 714-716.