نقش متغیرهای عمومی در فرایند سیاستگذاری سیاست خارجی اتحادیه اروپا

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستخرج از رساله

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه علوم سیاسی، واحد تهران مرکزی ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار گروه روابط بین الملل، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

سیاستگذاری خارجی ادامه سیاست داخلی در عرصه بین المللی و از مهمترین بخشهای سیاستگذاری عمومی است، شناخت نقش و جایگاه و میزان تاثیرگذاری داخلی و اهمیت آن بر فرآیند سیاستگذاری خارجی در شناخت هر چه بهتر شاخصهای موثر تصمیم گیری در حوزه بین الملی حایز اهمیت است، تعدادی از کشورهای قاره اروپا در قالب اتحادیه اروپا بسیاری از امور حاکمیتی خود را بر مبنای نظریه نهادگرایی به اتحادیه ای متشکل از کشورهای عضو واگذار نمودند که سیاست خارجی نیز یکی از بخشهای مهم آن می باشد.
فرآیند سیاستگذاری خارجی در اتحادیه اروپا برگرفته از عوامل و متغیرهای عمومی مختلفی در سطح جامعه اروپایی می باشد که با حضور و نفوذ در ارکان سیاستگذاری اتحادیه در تصویب و اجرای تصمیمات و سیاستها ایفای نقش می نمایند. در این مقاله برای پاسخ به این سوال که میزان نقش و جایگاه متغیرهای عمومی در سیاست خارجی چه وزن و اهمیتی دارد ضمن بررسی چرخه سیاستگذاری خارجی با تمرکز بر متغیرهای عمومی به نقش مبتنی بر نظریه نهادگرایی نئولیبرال ضریب نفوذ آنها با هدف ترسیم میزان و اولویت نقش آنها در این عرصه می پردازیم و در نتیجه گیری کلی مقاله نیز اهمیت و تاثیرهای قابل توجه این نهادهای غیردولتی به عنوان یکی از مهمترین شاخصهای موثر بر سیاستگذاری خارجی اتحادیه اروپایی بیان خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Role of Public Variables in the Foreign Policy of EU Policy-Making Process

نویسندگان [English]

  • Sajad Ebadi 1
  • Ali Tabatabaei Panah 2
  • Alireza Soltani 2
1 PhD Student, Department of Political Science, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Department of International Relations, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Foreign policies are the extension of domestic policies to the international arena and constitute a major part of the public policymaking process. To better understand the factors affecting the international decision-making process, it is essential to identify the role of domestic policies and the extent to which they affect foreign policies. Inspired by institutionalism, most European countries have entrusted a great number of their governance affairs to the European Union (EU). Foreign policies make a major part of these governance affairs. Different public factors and variables affect the foreign policymaking process in EU. These factors influence the policymaking authority in the ratification and enforcement of decisions and policies. This paper introduces and identifies major public non-governmental variables that affect the decision-making process in EU, and answers the question, how important are public variables in the foreign policymaking process and what role do they play? Adopting a desk research methodology, this analytical study investigates the cycle of foreign policymaking with an emphasis on the role NGOs, multinational corporations, media, unions and guilds, think tanks, polling agencies, councils, and parties play in passing and enforcing foreign policies. As powerful democracies, all EU member states possess various active groups of stakeholders/beneficiaries that try different avenues to affect governmental decisions in a multitude of issues. When policies used to be adopted locally or nationally, these groups paid greater attention to the local and national decision-making process; however, they have been focused on international and European scales, especially since the time the decisions and policies started to be adopted across Europe. These groups, which are made up of members from European communities, endeavor to enter major institutions such as the European Commission and the European Parliament, and affect the decisions made by them. In other words, these groups grow and adapt themselves to the new/present state of affairs in keeping with the Europeanization process in the political sphere, which was once reserved for national governments. In conclusion, the paper delves into the current foreign policy issues and problems/crises in EU and shows that public variables number among the most important factors affecting the foreign policymaking process in EU and continue to gain momentum.

کلیدواژه‌ها [English]

  • General variables
  • institutionalism
  • decision-making
  • policy-making
  • foreign policy
  • European Union