دوره و شماره: دوره 17، شماره 4 - شماره پیاپی 68، فروردین 1400، صفحه 7-174 

مقاله علمی- پژوهشی مستخرج از رساله

چالش‌های توسعه سیاسی در عربستان سعودی در دوران بن‌سلمان با تأکید بر مدل برنارد کریک

صفحه 67-86

10.22034/isj.2021.270705.1365

ابراهیم برزگر؛ محمدباقر خرمشاد؛ عباسعلی رهبر؛ عبدالرضا عالیشاهی


مکتب انگلیسی و جایگاه حقوق بین‌الملل در جامعه بین‌المللی

صفحه 87-116

10.22034/isj.2020.118516

جلال الدین شیرژیان؛ افشین زرگر؛ فاطمه کیهان لو؛ امیر محمودی


مقایسه تطبیقی راهبرد دیپلماسی عمومی چین و ترکیه در آفریقا

صفحه 117-138

10.22034/isj.2021.255642.1296

مریم مرادی؛ مهدی ذاکریان؛ سید علی اصغر کاظمی زند؛ محمدرضا دهشیری