دوره و شماره: دوره 17، شماره 2 - شماره پیاپی 66، مهر 1399، صفحه 1-169 

مقاله علمی- پژوهشی مستخرج از رساله

بررسی تطبیقی سیاست خارجی جمهوری گرجستان و جمهوری ارمنستان ؛ تمایل به غرب یا شرق (2008-2020)

صفحه 53-75

10.22034/isj.2020.118451

ژیلا احمدی؛ افشین زرگر؛ فخرالدین سلطانی