دوره و شماره: دوره 17، شماره 3 - شماره پیاپی 67، دی 1399 

مقاله علمی-پژوهشی مستخرج از طرح پژوهشی

چشم‌انداز صلح خاورمیانه در سایه عادی‌سازی روابط اسرائیل و جهان عرب

صفحه 45-64

10.22034/isj.2021.271531.1381

محمدرضا ملکی؛ فرزاد محمدزاده ابراهیمی


مقاله علمی- پژوهشی مستخرج از رساله

تورم جمعیت کیفری زندان‌ها و نقض مقررات بین‌المللی حقوق بشر؛ علت‌ها و راهبردها

صفحه 65-90

10.22034/isj.2021.251690.1229

مریم شیریان نسل؛ جمال بیگی؛ بابک پورقهرمانی


کاربرد فناوری نانو از منظر حقوق بین الملل محیط زیست

صفحه 91-111

10.22034/isj.2020.120753

نیلوفر صادقی؛ سیدعباس پورهاشمی؛ علی مشهدی؛ علی فقیه حبیبی