اتحاد عربستان سعودی و اسرائیل با آمریکا و پیامدهای آن بر موازنه قدرت و نفوذ جمهوری اسلامی ایران در خاورمیانه

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 دانشیار روابط بین الملل ، دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد روابط بین الملل ، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی گسترش و نزدیکی روابط عربستان و رژیم صهیونیستی و اتحاد راهبردی آن‌ها با آمریکا و تلاش در راستای ایران هراسی تقویت جبهه ضد ایرانی در غرب آسیا است. پرسش اصلی عبارت از این است که آیا همکاری عربستان و رژیم صهیونیستی و اتحاد هر دو آنها با آمریکا بر بی‌ثباتی و بی‌نظم‌سازی منطقه‌ خاورمیانه تأثیرگذار بوده است؟ فرضیه برای پاسخ به این پرسش اساسی عبارت از این است که با توجه به نفوذ سیاسی، اقتصادی، مذهبی، قدرت انرژی و اهمیت ژئوپلتیک عربستان در غرب آسیا و در میان اعراب و توان نظامی، امنیتی و اطلاعاتی رژیم صهیونیستی و اتحاد هر دو رژیم با آمریکا ثبات و نظم منطقه‌ای را به سود جبهه ضد ایرانی تغییر خواهد داد. این پژوهش با استفاده از نظریه موازنه قدرت نشان می‌دهد که همکاری عربستان و رژیم صهیونیستی به ویژه پس از توافق‌نامه برجام پررنگ‌تر شده است و آنها با توجه به همکاری استراتژیک با آمریکا به ویژه پس از روی‌کار آمدن ترامپ برای تغییر موازنه قدرت در خاورمیانه به زیان ایران اقدام کرده‌اند. در این پژوهش از روش توصیفی- تحلیلی و برای گردآوری داده ها از منابع کتابخانه‌ای و اسنادی استفاده شده و به منظور تدقیق و نظام‌مند کردن مشاهده‌ علمی و یافته‌های پژوهش از رویکرد نظری موازنه قدرت بهره‌گیری شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Alliance of Saudi Arabia and Israel with the United States and its Consequences on Influence and Balance of Power of the Islamic Republic of Iran in the Middle East

نویسندگان [English]

 • Majid Abbasi 1
 • Hamid Reza Hamidfar 2
1 Associate Professor of International Relations, Allameh Tabataba University.
2 Graduated of International Relations,Shahid Beheshti University
چکیده [English]

The main objective of this research is to examine the expansion and proximity of Saudi Arabia and Israel and their strategic alliance with the United States and efforts to strengthen Iranophobia in strengthening the anti-Iranian front in Western Asia. The main question is how the cooperation of Saudi Arabia and the Israeli regime and their alliance with the United States has affected the instability and disorder in the Middle East? The hypothesis to answer this fundamental question is that given the political, economic, religious influence, energy resources and geopolitical importance of Saudi Arabia in Western Asia chief among them (Arabs) and the military, security and intelligence capabilities of the Israel and the alliance of both regimes with the United States, the regional stability and order will changed in favor of the anti-Iranian front. Using the balance of power theory, this study shows that cooperation between Saudi Arabia and Israel has become more prominent, especially after the conclusion of JCPOA and they are considering strategic cooperation with the United States especially after Trump become the president of the U.S to change the balance of power in the Middle East to the detriment of Iran. They have acted. In this research, the descriptive-analytical method has been used to collect data from library and documentary sources and in order to refine and systematize the scientific observation and research findings, the theoretical approach of balance of power has been used.

کلیدواژه‌ها [English]

 • America
 • Anti-Iran. Israel
 • Saudi Arabia
 • Balance of Power
 • Middle East
 1. Adami, A., Nazifi Naeini, N., Bijan, A. (2019).Israel and Saudi Arabia: A New Era of Bilateral Cooperation. Quarterly Journal of Strategic Policy Research, 7(27), 89- 216. (In Persian)
 2. Aghamohammadi, Z., Omidi, A. (2018). The Prospect of the United States and Saudi Arabia’s Relations in Light of the Khashoggi Murder. Journal of World Sociopolitical Studies, 2(4), 605-632. (In Persian)
 3. Akhavan Kazemi, M., Narimani, G., Sadeghi, S. (2017).An Analysis of the Strategic Relations between Saudi Arabia and the Zionist Regime against the Islamic Revolution, Journal of Islamic Revolution Studies, 13(47), 125-146. (In Persian)
 4. Anatolian News Agency (2019). Saudi Arabia's Military Budget Exceeds $ 270 Billion. May 21, at: https://www.aa.com.tr/fa/1849370/ (In Persian)
 5. Aziz, S. (2018). Political Role of Israel in the Middle East: History, Evolution and Contemporary Period. Journal of Current Affairs, 3(1), 1-26.
 6. Behzad, D. (2018). Iran and Saudi Arabia in the Middle East: Leadership and Sectarianism (2011-2017). Vestnik RUDN, International Relations, 18(1), 124-134.
 7. Blanchard, C. M. (2018). Saudi Arabia: Background and U.S. Relations. Congressional Research Service, at: https://fas.org/sgp/crs/mideast/RL33533.pdf
 8. Dehshiri, M., Maghami, I. (2016). Islamic Awakening and the Formation of New Geometry in the Middle East. Quarterly Journal of Political Research in the Islamic World, 5(4), 157-180. (In Persian)
 9. Derks, J. (2017). The Future of the U.S.-Saudi Relationship.Prince Mohammad bin Fahd Program for Strategic Research & Studies, May, 1(1), 1-11.
 10. Eftekhari, A, Babaei, A. (2018). Analysis of Factors Influencing the Foreign Policy of the Zionist Regime (with Emphasis on James Rozena's Theory). Contemporary Political Research, 9(3), 53-77, (In Persian)
 11. Ehteshami, A. (2014). Middle East Middle Powers: Regional Role, International Impact. Uluslararası İlişkiler, 11(42), 29- 49.
 12. Eslami, M., Koohi, I., Rastgoo, M. (2014). The Challenges of the Partition of Iraq: US Interests and Neighboring Countries (Iran, Turkey and Saudi Arabia). Quarterly Journal of Political Studies of the Islamic World, 3(10), 11-30. (In Persian)
 13. Euronews (2019). Which Countries are the Main Customers of Israeli Military Equipments. March 3, at: https://euronews.com/2019/03/14/which-countries-are-the-main-customers-of-israeli-military-equipments-
 14. Fattahi Ardakani, H., Imam Jomehzadeh, S., Harsij, H. (2018). Analysis of the Soft Power Pattern in the Middle East: A Case Study of Saudi Arabia”, Quarterly Journal of Political Research in the Islamic World, 8(1), 29-62. (In Persian)
 15. Ghanbarloo, A. (2018). The Zionist Regime and the Continuation of Tensions between Iran and the United States. Quarterly Journal of Strategic Studies, 11(1), 135-164. (In Persian)
 16. Ghasemi, F. (2015 A). Theories of International Relations and Regional Studies. Tehran: Mizan Publications, Second Edition, Fall. (In Persian)
 17. Ghasemi, F. (2015 B). Principles of International Relations. Tehran: Mizan Publications, Fifth Edition, Winter. (In Persian)
 18. Ghavam, A. (2011). International Relations: Theories and Approaches. Tehran: Samt Publications, Fifth Edition. (In Persian)
 19. Gimenez Cerioli, L. (2018) Roles and International Behaviour: Saudi–Iranian Rivalry in Bahrain’s and Yemen’s Arab Spring.Contexto Internacionalvol, 40(2), 295- 316.
 20. https://www.sipri.org/research/armament-and-disarmament/arms-transfers-and-military-spending
 21. Jafari, A. (2012). Explaining the factors and goals of the strategic alliance between the United States and Israel in the Middle East. Geopolitical Quarterly, 8(2), 153-191. (In Persian)
 22. Katz, Y. (2019) Why Israel has the most technologically advanced military on Earth. New York Post, 1 January, at: https://nypost.com/2017/01/29/why-israel-has-the-most-technologically-advanced-military-on-earth
 23. Lotfian, S. (2017). The Strategic Perspective of the Zionist Regime and Estimating Its Security Threat to the Middle East. Politics Quarterly, 47(1), 179-200. (In Persian)
 24. Mashreq News Agency (2017). Behind the Scenes of Anti-Iranian Positions of Saudi Officials, November 13, at: https://www.mashreghnews.ir/news/797849 (In Persian)
 25. McCarthy, N. (2018). The U.S. Has Ratcheted Up Arms Sales to Saudi Arabi. Statista, 16 November, at:  https://www.statista.com/chart/15797/the-value-of-us-arms-exports-to-saudi-arabia
 26. Mcginn, J. (2018). Saudi Arabia and Iran: Beyond Conflict and Coexistence?. LSE Middle East Centre Report, August 9, at: http://eprints.lse.ac.uk/id/eprint/89829
 27. Noor Alivand, Y. (2017). Saudi Arabia and the Effort to Rebalance Against Iran. Strategic Studies Quarterly, 11(1), 7-32. (In Persian)
 28. Parishani, F. (2008). The Role of the Zionists in the American Economic Structure. Fars News Agency, September 11, at: https://www.farsnews.com/news/8709201275%20%20%20(In Persian)
 29. Rasooli Thaniyabadi, E. (2014), An Introduction to the Most Important Concepts and Terms of International Relations. Tehran: Tisa Publications, First Edition. (In Persian)
 30. Rostami, F., Tara, A. (2018). Analysis of Saudi-Israeli Relations in the Shadow of the Iran Nuclear Agreement. World Politics Quarterly, 7(2), 115-142.  (In Persian)
 31. Rouhi Dehbneh, M., Moradi Kalareh, S. (2018). The Role of Increasing Iran's Regional Power in the Policy of the Persian Gulf Cooperation Council: 2005-2015. Journal of International Relations Research, 1(18), 277-310. (In Persian)
 32. Sadeghi, S. (2016). A Study of the Foreign Policy Model of the Zionist Regime in the Middle East, Al-Waqt, November 23, at: http://alwaght.com/fa/News/71491(In Persian)
 33. Shakoori, M., Kiani, D. Heidarpour, M. (2016). Effect of AIPAC Lobby on America's Foreign Policy towards the Islamic Republic of Iran. Journal of Politics and Law, Vol. 9(6), 129- 136. (In Persian)
 34. Siddiqa, A. (2019). Saudi–Israeli Nexus: Implications for Iran. Center for Iranian Studies in Ankara (IRAM), May 17, at: http://www.irancenter.org.
 35. Simber, R., Ghorbani, V. (2013). The Impact of the Islamic Revolution of Iran on US-Israeli Relations. Quarterly Journal of Islamic Revolution Research, 2(7), 83-102. (In Persian)
 36. Smith, S., Hadfield, E., Dan., T. (2013). Foreign Policy, Theories, Actors, and Cases. Vol. I, Translated by Haji Yousefi, A. M., Mahmoudi, M., Karimi, A., Tehran: Samat, First Edition, Winter. (In Persian)
 37. Winston, A. (2019). Srael Drops a Slot in 2019 Military Strength Ranking, Still behind Iran. Jerusalem Post, August 12, at: https://www.jpost.com/Israel-News/Israel-falls-to-17th-place-in-global-military-index-598306
 38. Yazdanfam, M. (2017). Trump's Foreign Policy and the Islamic Republic of Iran. Strategic Studies Quarterly, 19(4), 139-164. (In Persian
 39. Zanotti, J. (2018). Israel: Background and U.S. Relations. Congressional Research Service,Accessed on: 31/07/2018, at: https://fas.org/sgp/crs/mideast/RL33476.pdf.
 40. Zargham Khosravi, S., Zakerian, M., Barzegar, K., Kazemizand, S. (2020). The Impact of the Iranophobia Project on the Strategy of the New Israeli Regions. International Studies Journal (ISJ), 16(4), 67-86. (In Persian)