پیامدهای سیاسی و اقتصادی خروج آمریکا از برجام برای ایران در دوره ترامپ و آغاز دوره بایدن

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستخرج از رساله

نویسندگان

1 گروه روابط بین الملل، واحد بین‌الملل کیش ، دانشگاه آزاد اسلامی، جزیره کیش ، ایران

2 دانشیار گروه روابط بین الملل، دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه

3 استادیار گروه علوم سیاسی و روابط بین‌الملل، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 استادیار گروه علوم سیاسی و روابط بین‌الملل واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.

چکیده

برجام، موافقتنامه‌ای چندجانبه است که با کار مشترک کشورهای 1+5 و ایران پدید آمده است. این توافقنامه دستاورد بسیار مهمی در عرصه روابط بین‌الملل با کاربرد دیپلماسی برای ایجاد صلح بوده است، به‌طوری که انتظار می‌رفت، روند تحولات خاورمیانه را به سوی ثبات هدایت نماید و برای جمهوری اسلامی ایران از منظر سیاسی و ابعاد مختلف امنیتی از جمله امنیت اقتصادی، بسیار مفید باشد و البته به نظر می‌رسد چنین نیز بود و در مدت کوتاه اجرای آن، روند مثبتی دیده شد. با خروج آمریکا توسط دونالد ترامپ از برجام و به کارگیری سیاست فشار حداکثری بر ایران، این اثرات موافقتنامه نیز تا حدود بسیار زیادی متوقف شد. بنابراین پرسش این مقاله آن است که خروج آمریکا از برجام برای جمهوری اسلامی ایران چه پیامدهایی از منظر سیاسی و امنیت اقتصادی داشته است؟ هدف مقاله آن است که تنها بر اثرات سیاسی و اقتصادی این خروج تمرکز نماید. روش تحقیق آن، روش توصیفی و تحلیلی است و نتیجه کلی آن نشان می‌دهد که خروج آمریکا از برجام توسط ترامپ و به کارگیری سیاست فشار حداکثری که تا در آغاز دوره بایدن نیز از آن کاسته نشده، موجب شده است تا تهدیدات سیاسی و امنیت اقتصادی در ابعاد مختلف داخلی و خارجی علیه ایران افزایش یافته، با افزایش برخوردها میان کشورهای منطقه خلیج فارس صلح و ثبات در منطقه به خطر افتد و ایران در نگاه به شرق به قدرت‌های بزرگ روسیه و چین نزدیک‌تر شود و از اروپا نیز فاصله گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Political and Economic Consequences of the US Withdrawal from JCPOA for Iran in the Trump Era and beginning of Biden’s Presidency

نویسندگان [English]

 • Aghil Naghshbandi 1
 • Mohammadreza Dehshiri 2
 • Garineh Keshishyan Siraki 3
 • Mohamadreza Ghaedi 4
1 Department of International Relations, Kish International Branch, Islamic Azad University, Kish Island, Iran
2 Associate Professor of Department of International Relations, Faculty of International Relations of the Ministry of Foreign Affairs (SIR)
3 Department of Political Science and International Relations, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
4 Assistance Professor at Political Science and International Relations Dep., Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran.
چکیده [English]

JCPOA is a multilateral deal that was achieved with common efforts between the Islamic Republic of Iran and 5+1group. This deal, was an important achievement by pursuing intensive diplomacy for peace and international stability in international relations. JCPOA signers hoped that the deal can stabilize evolutions in the Middle East and be very useful for Islamic republic of Iran from political and economic perspectives. Although it seems that the implementation of the deal was useful for Iran and the International Community in a short time, with the United State withdrawal from JCPOA in president Trump administration and using maximum pressure policy against Iran, the positive effects of this deal was stopped. Therefore, the main question of this article is what are the political, economic and security consequences of the US withdrawal from JCPOA for the Islamic Republic of Iran? The purpose of this article is to focus only on the political and economic effects of this exit. The research method is descriptive and analytical, and the overall result shows that Trump's withdrawal from JCPOA and the application of maximum pressure policy, which has not been reduced until the beginning of the Biden era, has increased political economic and security threats against Iran in various domestic and foreign dimensions. With the escalation of the conflict between the countries of the Persian Gulf region, peace and stability in the region will be endangered, and Iran will look closer to the great powers of Russia and China in the east, and will distance itself from Europe.

کلیدواژه‌ها [English]

 • JCPOA
 • US
 • Iran
 • Policy Economy
 • Security
 • Threat
 1. Alikhani, M. (2020). The Study of Trump`s Strategy of “Maximum Pressure” on Iran from “The Power to Coerce” Perspective. International Studies Journal (ISJ), 17(1), 63-86. DOI: 10.22034/ISJ.2020.119268 (In Persian)
 2. BBC (2018), Iran Nuclear Deal: Europe Strives to Keep Agreement. BBC News Agency, May 11, at: https://www.bbc.com/news/world-europe-44090948
 3. Biglari, M., Araghi, A. (2015). Examining the Role of the United States in Starting and Continuing the Iraq War Against Iran and Ways to Avoid Surprises. Defensive Researches and Management, 13(77), 157-182. (In Persian)
 4. Bureau of Public Affairs Department of State (2011). The Office of Website Management, Comprehensive Iran Sanctions, Accountability and Divestment Act CISADA. Press Release | Fact Sheet, U.S. Department of State, May 23, at: http://www.state.gov/e/eb/esc/iransanctions/docs/160710.htm
 5. Congressional Research Service (2020). Iran Sanctions. CRS Report, November 18, at: https://fas.org/sgp/crs/mideast/RS20871.pdf
 6. Dehshiri, M., Mirkazemi, S. (2020). Scenarios ahead the Islamic Republic of Iran towards JCPOA after the US withdrawal. Journal of Iran Future Studies, 5(1), 163-187. doi: 10.30479/jfs.2020.11454.1125 (In Persian)
 7. Erlanger, S. (2020). Biden Wants to Rejoin Iran Nuclear Deal, but It Won’t Be Easy. The New York Times, November 17, at: https://www.nytimes.com/2020/11/17/world/middleeast/iran-biden-trump-nuclear-sanctions.html
 8. Euronews Persian (2021). Seizure of a South Korean ship by the IRGC. January 1, at: https://per.euronews.com/2021/01/04/iran-seizes-oil-tanker-south-korea-sends-anti-piracy-unit-to-persian-gulf 
 9. Fitzpatrick, M. (2020). Two Years After JCPOA Withdrawal, Americans are Less Safe, the Middle East Less Peaceful. IISS, 12 May, at: https://www.iiss.org/blogs/survival-blog/2020/05/jcpoa-withdrawal-pompeo-statement
 10. Gov Track US (2014). Iran and Libya Sanctions Act of 1996 (1996 .R. 3107).March 21, at: https://www.govtrack.us/congress/bills/104/hr3107
 11. Hedayati Shahidani, M., Ramazanpoor Shalmani, J. (2019). U.S. approach to China's Continued Economic-Military Development (Case Study: Donald Trump Presidency). International Studies Journal (ISJ), 16(2), 71-91. DOI: 10.22034/isj.2019.99673
 12. IMF (2020). IMF Data Mapper, October 29, at: https://www.imf.org/en/Countries/IRN
 13. Immenkamp, B. (2020). EU-Iran: The Way Forward - Can the JCPOA Survive the Trump Presidency?. European Parliament Research Service (EPRS), 7 July, 1-12, at: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/652001/EPRS_BRI(2020)652001_EN.pdf
 14. International Monetary Fund (2020), Crude Oil Exports for Iran. December 27, at: https://fred.stlouisfed.org/series/IRNNXGOCMBD
 15. Iran Economic Monitor (2020). World Bank Group, Spring, at: http://documents1.worldbank.org/curated/en/676781543436287317/pdf/Iran-Economic-Monitor-Weathering-Economic-Challenges.pdf
 16. Iran Supreme Leader (2021). Statement in a televised speech on the anniversary of the uprising of 19 January. Official Site of Iran Supreme Leader, January 19,  at: https://farsi.khamenei.ir/newspart-index?tid=1932#91974
 17. Khorasani Esmaeili, P., Azhdari, B., Masomi, M. (2019). Outward Balancing of Saudi Arabia's New Leadership Against the Islamic Republic of Iran. International Studies Journal (ISJ), 16(3), 113-147. doi: 10.22034/isj.2019.108371 (In Persian)
 18. Lynch, C. (2020 A). Anatomy of an Accidental Shootdown. Foreign Policy, January 13, at: https://foreignpolicy.com/2020/01/17/accidental-shootdown-iran-united-states-ukraine/
 19. Lynch, C. (2020 B). Iran: Maximum Pressure, Minimum Gain, Foreign Policy, December 2020, at: https://foreignpolicy.com/2020/12/23/iran-maximum-pressure-trump-policy/
 20. Macaluso, A. (2015). Economic Sanctions Inequality in the US-Iran Nuclear Negotiations. The Hague Institute for Global Justice, at: https://www.thehagueinstituteforglobaljustice.org/wp-content/uploads/2015/11/Economic-Sanctions-Inequality-in-US-Iran-Nuclear-Negotiations.pdf
 21. Martosko, D. (2015). EXCLUSIVE: Trump Trademarked Slogan 'Make America Great Again' just DAYS after the 2012 Election and Says Ted Cruz has Agreed not to Use It Again after Scott Walker Booms It TWICE in Speech. Daily Mail, May 12, at: https://www.dailymail.co.uk/news/article-3077773/Trump-trademarked-slogan-Make-America-Great-just-DAYS-2012-election-says-Ted-Cruz-agreed-not-use-Scott-Walker-booms-TWICE-speech.html
 22. Mearsheimer, J. J. (2014). The Tragedy of Great Power Politics. Updated edition, New York: W. W. Norton & Company.
 23. Mohammadi, M., Javdani Moghadam, M. (2020). Assessing Iran's Position in Putin's Eurasian Doctrine (2012 -2020). Journal of Political Strategy, 3(11), 1-23. (In Persian)
 24. OPEC (2019). Iran Crude Oil: Exports. December 28, at: https://www.ceicdata.com/en/indicator/iran/crude-oil-exports
 25. OPEC Oil Price Annually (2021). Average Annual OPEC Oil Price from 1960 to 2021. Statista, January 1, at: https://www.statista.com/statistics/262858/change-in-opec-crude-oil-prices-since-1960/
 26. Pribadi, W. A. (2013). On Structural Theories of International Relations: Examining Waltzian Structural Realism and Wallerstein’s World System Theory. Journal Hubungan International, 2(1), 25-34. DOI: 10.18196/hi.2013.0024.25-34
 27. Rohani, H. (2019). The United States Made a Big Mistake by Leaving JCPOA. Foreign Ministry of I.R. Iran, October 14, at: https://mfa.gov.ir/portal/newsview/546080/
 28. Rome, H. (2020). Sanctions 3: Iran's Economy in 2020. United States Institute of Peace, December 16, at: https://iranprimer.usip.org/blog/2020/dec/16/irans-economy-2020
 29. Sajedi, A., Sajedi, S. (2019). America's Exit from Joint Comprehensive Plan of Action and Turbulence in Iran's economy. Research Letter of International Relations, 12(46), 123-155. doi: DOR:20.1001.1.24234974.1398.12.46.4.7 (In Persian)
 30. Salehi, A., Dehshiri, M., Hajimineh, R. (2019). The Legal-Political Nature of the United States Exit of the Joint Comprehensive Plan of Action. Journal of Political Strategy, 3(9), 133-154. (In Persian)
 31. Shiping, T. (2015). From Offensive Realism to Defensive Realism: A Social Evolutionary Interpretation of China’s Security Strategy. In: Art, R., China’s Ascent, New York: Cornell University Press, Chapter 6, 141-162, DOI: https://doi.org/10.7591/9780801456992-009
 32. Tasnim (2019). Gasoline Quotas Have Started. Tasnim News Agency, November 15, at: https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/08/24/2140705/  (In Persian)
 33. Tasnim (2020). Report | A Look at Iran's 5 Steps in Reducing JCPOA Obligations. Tasnim News Agency, May 8, at: https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/02/18/2258434/ (In Persian)
 34. The Law Was Only Approved One Year Later (2005). S.333 - 109th US Congress (2005-2006): Iran Freedom and Support Act. Legislation, at: https://beta.congress.gov/bill/109thcongress/
 35. The World Bank (2020). GDP (current US$) - Iran, Islamic Rep. World Bank, 13 November, at: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=IR
 36. Torbat, A. E. (2005). Impacts of the US Trade and Financial Sanctions on Iran. World Economy, 28(3), at: http://www.defenddemocracy.org/united-states-sanctions
 37. United Nations Security Council (2015). Resolution 2231 (2015) on Iran Nuclear Issue, 14 July, at: https://www.un.org/securitycouncil/content/2231/background
 38. US Department of State (2011). Background Reefing on the Recently Announced Sanctions on Iran. Special Briefing, November 21, at: http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2011/11/177 613.htm
 39. US Department of State (2021). Iran Sanctions. February 3,  at: https://www.state.gov/iran-sanctions/
 40. US Department of the Treasury (2011). Fact Sheet: New Sanctions on Iran. at: http://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/tg1367.aspx
 41. Wong, E. (2019). Trump Administration Says It Will Negotiate with Iran with ‘No Preconditions’. The New York Times, June 2, at: https://www.nytimes.com/2019/06/02/world/middleeast/us-iran-mike-pompeo.html
 42. Zamani, M., Niyakuei, S. (2019). A Survey on the Factors Affecting the Exit of the United States from the JCPOA. Research Letter of International Relations, 12(45), 85-110. DOR: 20.1001.1.24234974.1398.12.45.4.5 (In Persian)