تورم جمعیت کیفری زندان‌ها و نقض مقررات بین‌المللی حقوق بشر؛ علت‌ها و راهبردها

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستخرج از رساله

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی پژوهش محور رشته حقوق کیفری و جرم شناسی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران

2 دانشیار، گروه آموزشی حقوق جزا و جرم شناسی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران

3 دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران

چکیده

بزهکاری ناشی از عوامل ساختاری و اجتماعی است که زندان در از بین بردن آن ها تأثیری ندارد و تا زمان وجود علل و زمینه‌های بزهکاری در جامعه، زندان ها هم با ازدحام جمعیت کیفری مواجه خواهند بود. لذا سوال اصلی این است که تورم جمعیت کیفری زندان ها ناشی از چه عواملی بوده و رعایت کدام راهبردهای اسناد بین المللی حقوق بشری می تواند در مدیریت آن تأثیرگذار باشد؟ تحقیق حاضر به روش توصیفی و تحلیلی و بر پایه اسناد و منابع کتابخانه‌ای نگاشته شده است. بر اساس یافته های این پژوهش، حبس محور بودن قوانین، استفاده گسترده قضات از حبس و فراهم نبودن امکانات استفاده از فناوری‌های نوین از جمله دستبندها و پابندهای الکترونیک، از دلایل مهم تورم جمعیت کیفری زندان‌ها شناسایی شده اند که مقررات بین المللی حقوق بشر زندانیان را نقض می نمایند. نتیجه اصلی این که راهبردی جامع و چند رشته ای به منظور تبیین و مقابله با آن، برابر استانداردهای بین المللی لازم است. لذا این مقاله بر آن است تا عوامل موثر بر تورم جمعیت کیفری در زندان های ایران را از منظر آموزه های علوم جنایی تجربی با تکیه بر راهبردهای حقوق بین الملل بشر در مدیریت جمعیت کیفری بررسی نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Criminal Population Inflation of Prisons and Violation of International Regulations of Human Rights; Causes and Strategies

نویسندگان [English]

 • Maryam Shiriyan Nasl 1
 • Jamal Beigi 2
 • Babak Pourgahramani 3
1 Ph.D Student in Criminal Law and Criminology, Maragheh Branch, Islamic Azad University, Maragheh, Iran
2 Associate Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Maragheh Branch, Islamic Azad University, Maragheh, Iran
3 Associate Professor of Criminal Law and Criminology, Maragheh Branch, Islamic Azad University, Maragheh, Iran
چکیده [English]

Delinquency arises from structural and social factors that the prison has no effect on eliminating and as long as there are causes and grounds for delinquency in society, prisons will also face a crowded criminal population. Therefore, the main question is what caused the criminal population inflation of prisons and observation which strategies of international human rights documents can be effective in managing it? The present research has been written in a descriptive and analytical method and based on library documents and sources. According to the findings of this research, imprisonment-based laws, judges' widespread use of imprisonment and lack of facilities to use modern technologies, including bracelets and fasteners electronic, have been identified as important causes of criminal population inflation of prisons in Iran, which violate international regulations of human rights for prisoners. The main result is that a comprehensive and multidisciplinary strategy is needed to explain and counter it, in line with international standards. Therefore, this paper aims to review the factors affecting the criminal population inflation in Iran prisons from the perspective of experimental criminal sciences doctrines relying on international human rights law strategies in the management of the criminal population.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Criminal Population
 • Prison Overcrowding
 • Extreme Imprisonment
 • Pre-Trial Detention
 • International Human Right&rsquo
 • s Documents
 1. Alishahi, A., Masoudnia, H., Soleimani Sochlmaei, H., Mohammaddost, A. (2020). The Nature of Donald Trump's Racist Policies for Black Americans: From 2016 to the Corona Pandemic. International Studies Journal (ISJ), 17(2), 131-151. (In Persian)
 2. Amirarajmand, A. (2002). Collection of International Human Rights Documents C 1, Tehran: Shahid Beheshti University Press. (In Persian)
 3. Ashouri, M., Ansari, J. (2018). Factors in the Increase in the Criminal Population Resulting from Pre-Trial Detention. Legal Quarterly of Justice, 82(102), 33-11. (In Persian)
 4. Ashouri, M., Saffari, A., Ansari, J. (2019). Standards of Minimum Pre-Trial Detention in International Documents and Iranian Law. Quarterly Journal of Judicial Law Perspectives, 24(86), 1-19. (In Persian)
 5. Bageri Hamed, Y. (2019). Human Rights Education and the Right to Health and Uncle Health. International Studies Journal (ISJ), 16(1), 63-82. (In Persian)
 6. Bahremand, H. (2017). The Policy of Deprivation of Liberty in the Legislative System of the Islamic Republic of Iran. Strategy Quarterly, 26(82), 382-357. (In Persian)
 7. Bahremand, H., Ahmadzadeh, R., Rostami, S. (2017). Investigation of Arfaqi Institutions in Drug Crimes. Detective Quarterly, 9(39): 55-39. (In Persian)
 8. Basic Principles for the Treatment of Prisoners (1990). Adopted and Proclaimed by General Assembly Resolution 45/111, December 14, at: https://www.un.org
 9. Beigi, J., Beigi, H. (2019). Alternative Punishments to Imprisonment for Juvenile Delinquency, Tehran: Fanoos Donya Publishing, First Edition. (In Persian)
 10. Beigi, J. (2008). Income on Public Services as a Social Punishment (Comparative Study). Journal of the East Azerbaijan Bar Association, 1(11), 34-2. (In Persian)
 11. BJS- Correctional Populations in the United States (2014). 2020/3/31 at: https://www.bjs.gov
 12. Body of Principles for the Protection of all Persons under any Form of Detention or Imprisonment (Principles on Detention) (1988). Adopted by General Assembly Resolution 43/173, December 9, at: https://www.un.org
 13. Bullk, B. (2012). Criminology, Translated by Ali Hossein Najafi Aberandabadi, Tehran: Majd Publishing, 8th edition. (In Persian)
 14. Carrier, R., Freeman, H., Robinson, D., Wilmsharst, E. (2018). Introduction to International Criminal Law and Procedure. Translated by Abiri, A., and Ameri, Z., Tehran: Khorsandi Publishing, Second Edition. (In Persian)
 15. Davoodi Garmaroodi, H. (2007). Thoughts of Punishment and Factors Affecting the Size of the Criminal Population, Maedeh Mirshams Shahshahani, Proceedings of the Conference on Strategies for Reducing the Prison Penal Population. Tehran: Mizan Publishing, First Edition. (In Persian)
 16. Davoodi Garmaroodi, H. (2006). Extent of Freedom versus Criminal Law, Nedaye Sadegh Quarterly, 3(43), 27-1. (In Persian)
 17. Economic and Social Council Resolution(1999). 1999/27 Annex
 18. General Assembly Resolution 45/110. Annex.
 19. General Assembly Resolution 45/111. Annex.
 20. Goodarzi Boroujerdi, M. R., Javanfar, A. (2003). Prison Insufficiency. Theology and Law Quarterly, (9-10),147-105. (In Persian)
 21. Gholami, H. (2016). Criminology; Generalities and Principles of Crime Response, Tehran: Mizan Publishing, First Edition. (In Persian)
 22. Griffiths, C. T., Murdoch, D. J. (2009). Strategies and Best Practices against Overcrowding in Correctional Institutions, the International Centre for Criminal Law Reform and Criminal Justice Policy, Vancouver: British Columbia.
 23. Grosk, T. (2001). Stabilization of Prison Population May be Deceptive, at: https://www.tgorski.com
 24. Habibzadeh, M. J., Zeinali, A. H. (2005). An Introduction to Some Limitations of Practical Criminology (Necessity of Assessing the Benefits and Benefits of Crime). Legal Quarterly, 1(1), 26-3. (In Persian)
 25. Hans Burke, A. (2015). Congestion in Prisons. Translated by Gholami, H., Tehran: Mizan Publishing. (In Persian)
 26. Jones, T., Newburn, T. (2002). Policy Convergence and Crime Control in the USA and the UK, Streams of Influence and Levels of Impact. Criminology and Criminal Justice, 2(2), 173-203.
 27. Losel, F. (1998). The Importance of Offender Programming: German and International Evaluations, A Paper Presented at the International Beyond Prisons Symposium, March 15-19 1998. Donald Gordon Centre, Kingston: Queen's University, at: https://www.csc-scc.gc.ca
 28. Mansourabadi, A., Konani, S. (2010). The Context of Community-Based Punishments with Emphasis on Iran's Criminal Policy Approach. Journal of Crime Prevention Studies, 5(15), 7-32. (In Persian)
 29. Mohammadnejad, P. (2005). Imprisonment and Deprivation of Liberty in the Book of Punishments. Journal of Correction and Education, 2(47), 36-34. (In Persian)
 30. Moradi Dalvand, A. (2015). Release from Prison and the Challenges It Faces with Emphasis on the Islamic Penal Code. Master Thesis in Criminal Law and Criminology, Hamedan: Bu Ali Sina University. (In Persian)
 31. Mirkhalili, S. M., Yaghoubi, T. (2017). Investigation of Judicial Factors of Increasing the Criminal Population of Prisoners. Strategy Quarterly, 82(102), 99-128. (In Persian)
 32. Muezzin Zadegan, H. A. (1994). The Right of the Accused to Defend Himself in the Criminal Procedure and Its Comparative Study, PhD. Thesis in Criminal law and Criminology, Tehran: Tarbiat Modares University. (In Persian)
 33. Nations Office on Drugs and Crime (2011). Prison Reform and Alternatives to Imprisonment, Prepared by the Justice Section, Division for Operations, at: https://www.unodc.org/unodc/en/justice-and-prison-reform/prison-reform-and-alternatives-to-imprisonment.html
 34. Nazerzadeh Kermani. F., Emami Ghaffari, Z. (2014). A Study of the Procedure and Attitude of Judges in Tehran Children's Courts to Alternatives – Imprisonment. Journal of Judicial Law Perspectives, 19(65), 180-157. (In Persian)
 35. Niazpour, A. H. (2007). Criminal Science: Concept and Types. Journal of Crime Prevention Studies, 2(3), 108-85. (In Persian)
 36. Pour Qahramani, B., Neghadar, I. (2019). Evaluation of Judges' Approach to Applying New Arfaqi Institutions (Case Study of Criminal Courts in Kurdistan Province). Journal of Criminal Law and Criminology Studies, 48(2), 255-227. (In Persian)
 37. Pourmahiabadi, H., Bustani, D., Ghomashi, S. (2018). The Rule of Imprisonment and the Dream of Imprisonment in Iranian Criminal Policy (Case Study of the Kerman Judiciary). Journal of Criminal Law, 9(1), 59-33. (In Persian)
 38. Pourmand, H. (2019). Practical Strategies for Reducing the Criminal Population in Iranian Prisons, Lecture at the National Conference on Criminal Population Management: Theory and Procedure, May 1, Terhran: Shahid Beheshti University. (In Persian)
 39. Rahimi Nejad., I., Habibzadeh, M. J. (2008). Disproportionate Punishments Punishments Contrary to Human Dignity. Law Quarterly, 38(2), 115-134. (In Persian)
 40. Riazat, Z/ (2018). The Role of International Documents and Human Rights in the Evolution of Imprisonment and Alternative to Imprisonment. Advocate Quarterly, 8(17), 17-36. (In Persian)
 41. Recommendation No. R. (99)22 Concerning Prison Overcrowding & Prison Population Inflation (1999). Adopted by the Committee of Ministers on 30 September at the 681st Meeting of the Ministers' Deputies, at: https://rm.coe.int/168070c8a
 42. Recommendation Rec (2006). 13 of the Committee of Ministers to Member States on the use of Remand in Custody, the Conditions in which it Takes Place and the Provision of Safeguards against Abuse (2006). Adopted by the Committee of Ministers on 27 September 2006 at the 974th meeting of the Ministers’ Deputies, at: https://pjp-eu.coe.int/documents/41781569/42171329/CMRec+%282006%29+13+on+the+use+of+remand+in+custody%2C+the+conditions+in+which+it+takes+place+and+the+provision+of+safeguard+against+abuse.pdf/ccde55db-7aa4-4e11-90ba-38e4467efd7b
 43. Saeedi Nazad, Y. (2009). A Comparative Study of Imprisonment in Iranian and British Law. Master Thesis in Criminal Law and Criminology, Tehran: Shahid Beheshti University. (In Persian)
 44. Sasaki, M. (2011). Workshop Programme on Strategies and Best Practices Against Overcrowding in Correctional Facilities. United Nations Asia and Far East Institute for the Prevention of Crime & the Treatment of Off Enders (UNAFEI) Turkey, Japan.
 45. Sparks, R. (2002). Criminal Strictness: Has the Doctrine of Merit Less Revived?. Roger Matthews and Peter Francis, Prisoners in the Third Millennium. International Perspectives on the Current and Future Status of Imprisonment, Translated by Leila Akbari, L., Tehran: Rah-e Tarbiat Publishing, First Edition. (In Persian)
 46. Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (1955). United Nations Specialized Conferences, at: https://www.refworld.org
 47. United Nations Office on Drugs and Crime (2013). Handbook on Strategies to Reduce Overcrowding in Prisons, Criminal Justice Handbook Series. Publishing Production: English, Publishing and Library Section, United Nations Office at Vienna.
 48. United Nations Standard Minimum Rules for Non– Custodial Measures (The Tokyo Rules) (1990). Adopted by General Assembly resolution 45/110, December 14, at: https://www.un.org
 49. Vaziri, M., Hosseini, H. (2018). The Necessity of Imprisoning Delinquent Female-Heads of Household in Iranian Jurisprudence and Law (with an Approach to French Law). Journal of Strategic Studies in Jurisprudence and Law, 1(1), 79-57.(In Persian)
 50. Walmsley, R. (2013). World Prison Population List: International Center for Prison Studies. London: International Prison Publications, Tenth Edition, 2020/3/31 at: http://www.prisonstudies.org
 51. Yazdanian, M. R. (2002). Special Rules and Rules Governing Temporary Detention. Legal Quarterly of Justice, 10(40), 243-238. (In Persian)