چشم‌انداز صلح خاورمیانه در سایه عادی‌سازی روابط اسرائیل و جهان عرب

نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی مستخرج از طرح پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روابط بین‌الملل، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

2 دانش آموخته دکتری تخصصی روابط بین‌الملل، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

مناقشه اسرائیل- فلسطین که ریشه های آن دست کم به بیش از یک قرن پیش باز می گردد از بغرنج ترین بحران های بین المللی است که دهه ها منطقه حساس خاورمیانه را درگیر تنش ساخته است. تلاش های فراوانی در راستای دستیابی به صلح جامع بین طرفین مناقشه از سوی افراد، نهادها و کشورهای مختلف انجام گرفته که تاکنون به نتیجۀ غایی منتج نشده است. با توجه به اینکه مناقشه اسرائیل فلسطین به عنوان یکی از محرک های اصلی تهدید امنیتی و همینطور ظهور و بروز تروریسم در خاورمیانه و جهان قلمداد می گردد، این مقاله تلاش می کند تا با بهره گیری از نظریه نو واقعگرایی و استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و منابع کتابخانه ای به واکاوی این مناقشه دیرپا پرداخته و نیز به این سوال پاسخ گوید که چرا اسرائیل و اعراب در مسیر عادی سازی روابط با یکدیگر قرار گرفته اند. مسئله ای که نقطۀ عطف مهمی در مناسبات طرفین محسوب و شرایط جدیدی را در منطقه رقم زده تا جایی که از شکل گیری خاورمیانه جدید سخن به میان آمده است. نگرانی های امنیتی مشترک اسرائیل با برخی کشورهای عرب و همینطور پیشبُرد بهتر منافع ملی را می توان به عنوان نقطه ثقل این چرایی عنوان نمود که موجبات اعتلای روابط اسرائیل و اعراب را فراهم آورده است. در این مقاله علاوه بر بررسی دیدگاه های متفاوت طرفین درگیر راجع به امنیت، نقش برجسته ایالات متحده در باب این مناقشه نیز به تصویر کشیده شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Prospect of the Middle East Peace in the Shadow of the Normalization of Relations between Israel and the Arab World

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Maleki 1
  • Farzad Mohammadzadeh Ebrahimi 2
1 Assistant Prof. at International Relations Dep., Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran.
2 Ph.D. in International Relations Dep., and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The Israeli-Palestinian conflict, which roots dates back at least to a century, is one of the most complicated and controversial international crises that has gripped the Middle East for decades. Many efforts have been made by various individuals, institutions and countries to achieve a comprehensive peace between the parties, but so far no final result has been gained. Given that the Israeli-Palestinian conflict is considered to be one of the main drivers of the security threat as well as the rise of terrorism in the Middle East and the world, the research using the neorealist theory as well as descriptive-analytical approach and library resources tries to analyze this long-standing conflict. The study also explores the reasons behind the recent normalization of ties between Israel and a number of Arab states, which is an important turning point in relationship between the parties and has created new conditions in the region as far as the dawn of new Middle East is highlighted. Common security concerns of Israel and some Arab countries along with the promotion of national interests have improved Israeli-Arab relations. This article reflects the different viewpoints on security and also shed light on the role of the United States in the Palestinian/Arab-Israeli conflict.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Neorealism
  • Middle East Peace Process
  • Israel
  • Arabs
  • Palestine
  • United States
1. Aljazeera (2020). Israel, Morocco Agree to Normalise Relations in US-brokered Deal. December 10, at: https://www.aljazeera.com/news/2020/12/10/israel-morocco-agree-to-normalise-relations-in-us-brokered-deal
2. Benn, A. (2007). Annapolis Joint Declaration to Focus on Goals of Final Status Talks. Haaretz, November 14, at: http://www.haaretz.com/news/annapolis-joint-declaration-to-focus-on-goals-of-final-status-talks-1.233192
3. Cleveland, W. L., Bunton, M. (2016). A History of the Modern Middle East. Sixth Edition. Boulder, CO: Westview Press.
4. Chernoff, F. (2007). Theory and Metatheory in International Relations: Concepts and Contending Accounts, New York, NY: Palgrave Macmillan.
5. Edmondson, C. (2020). Senate Rejects Attempted Blockade of Weapons Sale to U.A.E. The New York Times. December 9, at: https://www.nytimes.com/2020/12/09/us/politics/senate-weapons-sale-uae.html
6. Elman, C. (2007). Realism. In: International Relations Theory for the Twenty-First Century: An Introduction, ed. Griffiths M. (11-20). Abingdon/New York: Routledge.
7. Federal Foreign Office (2019). History of the Middle East Peace Process. Auswaertiges Amt.de, November 5, at: https://www.auswaertiges-amt.de/en/aussenpolitik/regionaleschwerpunkte/nahermittlererosten/01-konfliktnahost/-/228380
8. Feierstein, G. M. (2018). Trump's Middle East Policy at One Year. Middle East Institute Policy Focus, March, at: https://www.mei.edu/sites/default/files/publications/PF2_Feierstein_US%20Foreign%20Policy_0.pdf
9. Fraser, T. G. (1980). The Middle East: 1914-1979, New York: St. Martin's Press.
10. Ghavam, A. (2006). International Relations: Theories and Approaches, Tehran: SAMT. (In Persian)
11. Halbfinger, D. M. (2020). Netanyahu Drops Troubled Annexation Plan for Diplomatic Gain, The New York Times. August 13, at: https://www.nytimes.com/2020/08/13/world/middleeast/israel-uae-annexation.html
12. Heywood, A. (2002). Politics, New York: Palgrave Macmillan.
13. Homayounpour, H. (1985) Fear, Hope and Prejudice, Tehran: Ketabsara. (In Persian)
14. Ismael, T. Y., Ismael, J. S. (2011). Government and Politics of the Contemporary Middle East: Continuity and Change, New York: Routledge.
15. Jackson, R., Sorensen, G. (2013). Introduction to international Relations: Theories and Approaches. Fifth edition. Oxford: Oxford University Press.
16. Laub, K. (2010). Abbas seeks active U.S. mediation in Mideast talks. The Washington Times. August 31, at: https://www.washingtontimes.com/news/2010/aug/31/abbas-seeks-active-us-mediation-mideast-talks/
17. Lesch, A. M., Tschirgi, D. (1998). Origins and Development of the Arab-Israeli Conflict. New York: Greenwood Press.
18. Lewis, B. (1995). The Middle East: A Brief History of the Last 2,000 Years, New York: Scribner.
19. Magid, J. and Ahren, R. (2020). Bahrain to Establish Full Diplomatic Relations with Israel, Trump Announces. The Times of Israel, September 11, at: https://www.timesofisrael.com/bahrain-to-establish-full-diplomatic-relations-with-israel-trump-announces/
20. Maleki, M. R. (2007). Israel's Strategy in the Middle East Region and its Impact on the Islamic Republic of Iran. Political Science Quarterly, 4(6), 23-65. (In Persian)
21. Maleki, M. R., Mohammadzadeh Ebrahimi, F. (2010). The US-Israel Special Relationship and Obama's Middle East Policy. Quarterly of Foreign Relations, 2(7), 107-136. (In Persian)
22. Maleki, M. R., Mohammadzadeh Ebrahimi, F. (2018). Critical Studies and the Middle East Peace Process. Iranian Review of Foreign Affairs, 9(2), 5-30.
23. Mark, C. R. (2005). Israeli-United States Relations. Congressional Research Service, March 7, at: https://www.everycrsreport.com/files/20050307_IB82008_bc6955de24a7755adb5f387c0862b06fde39aaa7.pdf
24. Milton-Edwards, B. (2011). Contemporary Politics in the Middle East, Third edition. Cambridge: Polity.
25. Mohammadzadeh Ebrahimi, F., Maleki, M. R., Emamjomeh Zadeh, S. J. (2018). Obama's Middle Eastern Strategy in Theory and Practice, Tabriz: Author/Self-Publisher. (In Persian)
26. Morris, B. (2008). 1948: A History of the First Arab-Israeli War. New Haven, Conn.: Yale University Press.
27. Moshirzadeh, H. (2007). Development in International Relations Theories. Third edition. Tehran: SAMT. (In Persian)
28. Muyo, H. (2015). Understanding of the Neorealist, Constructionist and Relative Deprivation Theories: A Phenomenological Study of the Israeli-Palestinian Conflict with Practice Application of Integrative Negotiation. Global Journal of Human Social Science (A), 15(7) (Ver. 1.0), 7-18.
29. Quandt, W. B. (2005). Peace process: American diplomacy and the Arab-Israeli conflict since 1967, Third edition. Washington DC and Berkeley, CA: Brookings Institution Press and University of California Press.
30. Ramani, S. (2017). Israel Is Strengthening Its Ties with The Gulf Monarchies. The Huffington Post. September 13, at: https://www.huffpost.com/entry/why-israel-is-strengthening_b_11946660
31. Ramsbotham, O., Woodhouse, T., Miall, H. (2011). Contemporary Conflict Resolution, Cambridge: Polity Press.
32. Reuters (2020). U.S. Designates Bahrain-based Group as Terrorist, Accusing It of Having Iran Backing. December 15, at: https://www.reuters.com/article/iran-usa-sanctions/u-s-designates-bahrain-based-group-as-terrorist-accusing-it-of-having-iran-backing-idUSKBN28P24E
33. Reuters (2021). Sudan Quietly signs Abraham Accords Weeks after Israel Deal. January 7, at: https://www.reuters.com/article/sudan-usa-israel-int-idUSKBN29B2MS
34. Sachs, J. D. (2018). A New Foreign Policy: Beyond American Exceptionalism, New York: Columbia University Press.
35. Sachs, N. and Huggard, K. (2020). Israel in the Middle East: The Next Two Decades. The Brookings Institution, November, at: https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2020/11/FP_20201120_israel_me_sachs_huggard-1.pdf
36. Segev, T. (2000). One Palestine, Complete: Jews and Arabs under the British Mandate, New York: Metropolitan Books.
37. Shlaim, A. (2014). The Iron Wall: Israel and the Arab world, New York: W. W. Norton and Company.
38. Slater, J. (2001). What Went Wrong? The Collapse of the Israeli-Palestinian Peace Process. Political Science Quarterly, 116(2), 171-199.
39. Smith, C. D. (2004). Palestine and the Arab Israeli Conflict: A History with Documents, Boston: Bedford/St. Martin’s.
40. Somfalvi, A. (2014). Sanctions and suspended talks - Israel Responds to Palestinian Reconciliation. Ynet, April 24, at: http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4513046,00.html
41. Spetalnick, M. and Holland, S. (2019). Exclusive: White House's Kushner Unveils Economic Portion of Middle East Peace Plan. Reuters, June 22, at: https://www.reuters.com/article/us-israel-palestinians-plan-exclusive/exclusive-trumps-economy-first-approach-to-mideast-peace-built-on-big-money-projects-idUSKCN1TN0ES
42. The Saban Forum (2017). America First and The Middle East: A Keynote Conversation with Jared Kushner. The Brookings Institution, December 3, at: https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2017/11/fp_20171205_keynote_kushner.pdf
43. The Times of Israel (2019). At UN, Abbas Threatens to Nix Agreements with Israel If West Bank land Annexed. September 26, at: https://www.timesofisrael.com/at-un-abbas-threatens-to-nix-agreements-with-israel-if-west-bank-land-annexed/
44. The Times of Israel (2020). Mossad Chief Indicates Saudis Could Join Nations Normalizing Ties with Israel. September 17, at: https://www.timesofisrael.com/mossad-chief-indicates-saudis-could-join-nations-normalizing-ties-with-israel/
45. The White House (2017). President Donald J. Trump's Proclamation on Jerusalem as the Capital of the State of Israel. December 06, at: https://web.archive.org/web/20171206191507/https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/12/06/president-donald-j-trumps-proclamation-jerusalem-capital-state-israel
46. Waltz, K. N. (1979). Theory of International Politics, Reading, Mass.: Addison-Wesley.
47. Whitbeck, J. V. (2013). The 'State of Palestine' Exists. Aljazeera, January 10, at: http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2013/01/20131810252183781.html
48. Williams, D. (2019). Israeli Spymaster Sees "One-Time" Chance for Peace with Arabs Sharing Iran Worries. Reuters, July 1, at: https://www.reuters.com/article/us-israel-mossad/israeli-spymaster-says-one-time-chance-for-peace-with-arabs-sharing-iran-worries-idUSKCN1TW2KZ