اجرای تعهدات کشورها نسبت به حق بر محیط زیست سالم (مطالعه موردی سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت)

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستخرج از رساله

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق بین الملل عمومی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)،اصفهان،ایران

2 عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران.

3 عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف اباد،نجف آباد، ایران

چکیده

محیط زیست به عنوان یک امانت عمومی است که باید برای نسلهای آینده حفظ شود و کشورها و افراد برای استفاده از آن داری حق و تکلیف هستند و با توجه به اسناد حقوق بشری نسل سوم در خصوص حق بر محیط زیست سالم تعهداتی دارند که موظف به انجام آن می باشند.از طرفی در سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت که برنامه50 سال آینده کشور در حال تدوین است،بهره برداری و اجرای حق بر محیط زیست سالم مورد تاکید قرار گرفته است مهمترین سوالی که این مقاله به دنبال پاسخ به آن می باشداین است که تعهدات کشورها در مورد حق بر محیط زیست چیست و سازوکارهای اجرای این تعهدات در سند الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت چگونه می باشد؟ روش مطالعه این پژوهش توصیفی-تحلیلی می باشد.هدف از این پژوهش نیز بررسی تعهدات کشورها در اجرای حق بر محیط زیست با تاکید براجرای آن در این سند می باشد. نتایج نشان می دهد کشورها طبق اسناد حقوق بشری و قوانین ملی،ملزم به رعایت حق بر محیط زیست می باشند.همچنین در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز که برگرفته از حقوق اسلام می باشد نیز در اصل پنجاهم قانون اساسی حفاظت از محیط زیست را مطرح نموده ودر بندهای 26-28-29 تدابیر سند الگو به شکل غیر مستقیم بر حفاظت از محیط زیست اشاره شده است.لذا تبیین حق بر محیط زیست به شکل شفاف و مستقیم به عنوان یکی از مفاهیم حقوق همبستگی در سند الگوی ایرانی اسلامی ضرورتی انکار ناپذیر می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Implementation of Countries' Commitments to the Right to a Healthy Environment (Case Study of the Document of the Iranian Islamic Model of Progress)

نویسندگان [English]

 • Mojahed Amiri 1
 • Leila Raisi 2
 • Masoud Raee 3
1 Department of law, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.
2 Department of law, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.
3 Department of law Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran
چکیده [English]

The environment is a public trust that should be preserved for future generations and countries and individuals have the right to use it and according to the human rights documents the third generation have obligations regarding the right to a healthy environment that they are obliged to do. The most important question that this article seeks to answer is what are the obligations of countries about the right to the environment and what are the mechanisms for implementing these commitments in the Document of the Iranian Islamic Model of Progress? The purpose of this study is to investigate the obligations of countries in implementing the right to the environment with an emphasis on its implementation in this document. Also, in the legal system of the Islamic Republic of Iran, which is derived from Islamic law, article 50 of the Constitution also raises the protection of the environment and in paragraphs 26-28-29, the measures of the model document indirectly refer to the protection of the environment.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Environmental Rights
 • Solidarity Rights
 • Iranian Islamic Model
 • Obligations of countries
 • Human Rights
 1. A/hrc/35/35/25 (2017). United Nition General Assembely, at: https://undocs.org/pdf?symbol=en
 2. A/hrc/wg/crp.1 (2013). United Nition General Assembely, at: https://undocs.org/en/A/HRC/WG.2/18/CRP.1
 3. Alan, B. (2011). Human Rights and International Environmental Law: Some Current Problems,  3. 1-11, https://www.eui.eu/Documents/DepartmentsCentres/Law/ResearchTeaching/WorkingGroups/08-03-HumanRights.pdf
 4. Alexander, P. (2016). Principles of EU Environmental Law: An Appraisal. Contemporary Issues in Environmental Law, Environmental Protection in the European Union, DOI: 10.1007/978-4-431-55435-6_3.
 5. Ansari, B. (2011). Fundamentals of Solidarity Law. Law Quarterly, 42(4), Winter. (In Persian)
 6. Arabasadi, S., Ranjbarian, A. (2017). Common Human Concerns: From Emergence to Evolution in International Environmental Law. Journal of Public Law Studies, 48(2), 399-418. (In Persian)
 7. Convention on the Law of the Sea (1982).
 8. Domaradzki, S.  Margaryta, K., David, P. (2019). Karel Vasak’s Generations of Rights and the Contemporary Human Rights Discourse. Human Rights Review. 20, 423-443 https://doi.org/10.1007/s12142-019-00565-x.
 9. Fahimi, A., Arabzadeh , A. (2012). Jurisprudential Basics The law of Environment. Islamic Law Research Journal, 13(35), 189-206. (In Persian)
 10. Firoozpour, K. (2018). Researcher’s Liability in term of Damages to Environment Associated with Scientific Investigations. Journal of Legal Research, 17(35),  243-262. (In Persian)
 11. Hashemi, S. (2011). Fundamental Human Rights Rights, Tehran: Mizan Publishing. (In Persian)
 12. Hoffman, A., Sandelands, L.  (2004), Getting Right with Nature: Anthropocentrism, Ecocentrism and Theocentrism. Organization and Environment, 18(2), 1-22.
 13. Hoseyni, S., Mohamadi, M. (2017). International Environmental Law and Human Rights. Bi-Quarterly Journal of Islamic Human Rights, 6(12), 140-168. (In Persian)
 14. Iranian Islamic Model of Progress Document. (2020). Center for the Iranian Islamic Model of Progress. Tehran: Center for the Iranian Islamic Model of Progress. (In Persian)
 15. Islami, M. (2012). Islam and Environmental Ethics with Emphasis on the Opinions of Ayatollah Javadi Amoli. Israa Quarterly, 4(4), 77-111. (In Persian)
 16. Jafari, A., Ahmadi, A. (2019). Compensation for Environmental Crimes in International Law and Iranian Law. Journal of Public Law Studies. 49(2), 613-633. (In Persian)
 17. Khoshnevis, M., Pajohan, J. (2016). A Comparative Study of the Effect of Environmental Pollution on Human Development Index in Countries with Different Levels of Development. Journal of Energy Economics Studies, 12(48), 33-61. (In Persian)
 18. Mahoutchian, S., Taybi, S. (2018). Explaining the Dimensions of Environmental Protection in Light of International Development and Convergence. International Studies Journal (ISJ), 16(3), 93-112. DOI: 10.22034/ISJ.2019.107490 (In Persian)
 19. Mirzadeh , N., Speharifar, S. (2013). Right Interaction on Healthy Environment and Health. Journal of Islamic Human Rights, 2(4), 37-69. (In Persian)
 20. Momenirad, A., Barkhi, N. (2015). Regional Mechanisms of Human Rights: Species, Challenges and Solutions. Bi-Quarterly Journal of Islamic Human Rights Studies, 9(2), 115-152. (In Persian)
 21. Moradi, H. (2017). International Environmental Law, 2th Edition, Tehran: Mizan. (In Persian
 22. Naderi, S., et.al. (2020). Methods of Implementing the Goals of Sustainable Development in the Persian Gulf Region from the Perspective of International Environmental Law. International Studies Journal (ISJ),16(4), 111-131. DOI: 10.22034/ISJ.2020.113674 (In Persian)
 23. Panahandeh, S., Ranjbar, M. (2019). Investigation of Legal Foundations and Documents Resulting from Environmental Damages in Iranian Law. Iranian And International Comparative Legal Research Quarterly, 12(44), 149-170. (In Persian)
 24. Patrick, M. (2015). Human Rights in International Law: Three Generations or One?. Review of International Law, 3(1), 61–92.
 25. Philippe, S., Peel, A. (2012). Principles of International Environmental Law, 3th Edition, Cambridge: Cambridge University Prees.
 26. Rahimi, R. (2018). Responsibility of Government and Private Sector toward Human Rights, International Studies Journal (ISJ), 15(3), 65-88. DOI: 10.22034/ISJ.2019.89599 (In Persian).
 27. Rahim Khoi, E., Rostamzad, H. (2017). The Analysis and Criticism of the European Court of Human Rights’ Practice Regarding Alleged Violation of Obligations under Article 8 of the European Convention on Human Rights. International Law Review, 34(56), 263-289. doi: 10.22066/cilamag.2017.25173 (In Persian)
 28. Ramezani Ghavamabadi, M. (2010). The Content of Principle of Participation in International Environmental Law. Law Research Journal, 12(29), 115-160 (In Persian)
 29. Report of the Special Rapporteur on the Human Right to Safe Drinking Water and Sanitation (2012). March, at: https://www.ohchr.org/en/hrbodies/hrc/regularsessions/session27/documents/a_hrc_27_55_eng.doc
 30. A/HRC/37/5924 (2018). Report of the Special Rapporteur on the Issue of Human Rights Obligations Relating to the Enjoyment of a Safe, Clean, Healthy and Sustainable Environmen, January, at: https://www.ohchr.org/en/Issues/environment/SRenvironment/Pages/SRenvironmentIndex.aspx
 31. Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future (1987), Gro Harlem Brundtland Oslo, March 20, at: https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf
 32. Salehi, J. (2020). Components and Challenges of The   Port Government's Jurisdiction in Combating Illegal Foreign Ship Catching and Its Conformity with the Law on Conservation and Exploitation of Aquatic Resources of the Islamic Republic of Iran, Fisheries Journal of Natural Resources of Iran, 73(3), 285-300.  (In persian)
 33. Salehi, J. (2019). Responsibility for Compensation to the Environment of the Deep Seas Region in Customary International Law and Conflicting Approach of Seabed Dispute Resolution Branch, Journal of Public Law Studies, 49(1), 195-215. (In Persian)
 34. Salehi, J. (2020). Approach of the Convention on the Law of the Sea on the Management and Exploitation of Free Sea Genetic Resources and Facilitating its Benefits. Legal Studies, 12(1), 225-251. (In persian)
 35. Shahvali, M. (2018). Basic Model of Islamic Environment of Iranian Progress. Journal of Iranian Islamic Progress Model, 2(3) 79-104. (In Persian)
 36. Shelton, D., Kis, A. (2017), Environmental Law Booklet, translated by Abdollahi, M., 2th edition Khorsand: Tehran. (In Persian)
 37. U.N. Rio+20 Conference on Sustainable Development (2012). The Future We Want. U.N. Doc. A/CONF.216/L.1, at: https://undocs.org/en/A/CONF.216/L.1
 38. UNEP. (2015). Factsheet on Human Rights. Nairobi: This Factsheet Was Prepared by the Division of Environmental Programme.
 39. UNEP. (2019). Environmental Rule of Law. United Nations Environment Programme, at: https://www.unep.org/explore-topics/environmental-rights-and-governance/what-we-do/promoting-environmental-rule-law-0
 40. United Nations General Assembly (2015). A/hrc/30/39. August 5, at: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session30/Documents/A-HRC-30-2_en.doc
 41. Vafadari, A. (2007). Commitment and Responsibility of Governments in Environmental Protection.  Journal of Environmental Science and Technology, 9(1), 101-122. (In Persian)
 42. Vakil, A., Askari, P. (2012). The Third Generation of Human Rights, Solidarity Rights, Majd Scientific and Cultural Association, 2th Edition, Tehran: Mizan. (In Persian)
 43. Vijheh, M. (2004). Concept of Positive Commitments in the Procedure of the European Court of Human Rights. Theology and Law Journal, 4(5), 109-130. (In Persian)
 44. Zakerian, M. (2013), All Human Rights for All, Tehran: Mizan. (In Persian)
 45. Zakerian, M. (2018). Islamic Teachings and Human Rights. International Studies Journal (ISJ), 15(2), 1-20. DOI: 10.22034/ISJ.2018.89772 (In Persian)