تحلیل آثار دکترین جوچه بر ماهیت و ساختار سیاسی دولت کره شمالی

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسنده

دانشیار گروه حقوق عمومی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

نظام سیاسی کره شمالی متاثر از آموزهای سوسیالیسم، مکتب جوچه و دستاوردهای انقلابی کیم ­ایل ­سونگ (رهبر اول) سازماندهی شده است. جوچه به معنای خوداتکایی است و تاکیده ویژه­‌ای بر انسان و خودآیینی در تعیین سرنوشت دارد. هدف اساسی پژوهش با رویکردی توصیفی-تحلیلی، بررسی تاثیرات این دکترین بر قانون اساسی، ماهیت و ساختار سیاسی این کشور است. بنابراین پرسش اصلی مقاله آن است که دکترین جوچه چیست؟ چه مؤلفه‌هایی دارد و چه اثر بر ساختار سیاسی کرده شمالی دارد؟ نتایج پژوهش نشان می­دهد که دکترین جوچه با الهام از اندیشه‌­های رهبر اول کره شمالی و با تکیه بر این مفهوم، از سه مولفه: استقلال در سیاست، خودکفایی در اقتصاد و خوداتکایی در دفاع ملی، تشکیل و مبنای زمامداری در این کشور شده است. علی­رغم آثار مثبت این دکترین در رهایی ملت از استعمار ژاپن و عدم نفوذ بیگانگان در کشور، حفظ امنیت و ثبات جامعه، نتوانسته است در مسیر غایات و آرمان­‌های خود قرار گیرد و به ابزاری در ید خاندان کیم قرار گرفته تا با سوء­استفاده از مولفه‌­های این دکترین، به اقتدارگری و سطله‌­گری خود بر ملت و جامعه بپردازند و عملا نظام سیاسی کشور را به نظامی موروثی، غیردموکراتیک و ضدحقوق بشر تبدیل نمایند. در واقع، با سوء­استفاده از مولفه‌­های این مکتب، دستاوردی جز عقب­‌ماندگی، نقض حقوق بینادین بشر، عدم توسعه، رویکرد نظامی­گری و انزوای بین‌­المللی برای ملت به بار نیاورده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Effects of the Juhce Doctrine on the Political Structure and Nature of North Korea

نویسنده [English]

 • Hassan Khosravi
Associate Professor, Department of Public Law, Payame Noor University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

For various reasons, North Korea is known as a special country in the world. The North Korea's political and legal system is organized under the influence of the socialism, the Johce, and the revolutionary achievements of Kim Il Sung (the first leader). Juche means self-reliance and has a special emphasis on man and self-determination. Inspired by the ideas of North Korea's first leader and relying on this concept, Juche's doctrine consists of three components: independence in politics, self-sufficiency in the economy, and self-reliance in national defense. The main purpose of this research, by using a descriptive-analytical approach, is to follow the effects of this doctrine on the political structure and nature of this country. The results show that despite the positive effects of this doctrine on the liberation of the nation from Japanese colonialism and the lack of influence of foreigners in the country, maintaining the stability of society, has not been able to follow the path of its goals. The Kim family is trying to exploit the components of this doctrine, to exercise its authority and dominance over the nation and society and to practically turn the country's political system into a hereditary, undemocratic and anti-human rights system. In fact, with the abuse of the components of this school, an achievement other than backwardness, violation of fundamental human rights, lack of development, international militarism and isolation have not worked for the nation.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Juche Doctrine
 • Political System
 • North Korea
 • Totalitarianism
 • Kim Dynasty
 1. Amirkhani, R. (2019). Nim Dong Pyongyang, Tehran: Ofogh.
 2. Arendt, H. (2009). Totalitarianism. Translated by M. Thalasi. Tehran: Third Edition.
 3. Beauchamp, Z. (2018). Juche, Retrieved 2020. at:https://www.vox.com/world/ 2018/6/18/ 17441296/north-korea-propaganda -ideology-juche
 4. Colin, Zwirko (2019). Kim Jong Un left off List of Officials Elected to 14th Supreme People's Assembly. Retrieved 2020. at:https://www.nknews.org/2019/03/kim-jong-un-left-off-list-of-officials-elected-to-14th-supreme-peoples-assembly
 5. Encyclopedia Wikipedia (2020). List of leaders of North Korea. Retrieved 2020. at: https:// en.wikipedia.org/wiki /List_of_leaders_of_North_Korea
 6. Freedom House (2012). “Freedom in the world 2012, Retrieved 2020. at:https://freedomhouse.org/ sites/default/files /FIW%202012%20Booklet_0.pdf
 7. French, P. (2016). Government in Captivity of Illusion (North Korea, Paranoid Government). Translated by M.H. Baghi. Tehran: Sarai.
 8. Hotham, O. (2019). North Koreans vote in parliamentary elections 2019. NK News, Retrieved 2020. at: https://www.nknews.org/2019/03/north-koreans-vote-inparliamentary-elections
 9. Inter-Parliamentary Union (2020). The Parliamentary System of the Democratic People's Republic of Korea. Retrieved 2020. at: https://www.ipu.org/parliament/KP
 10. Kim, H.C., Kim, D.K. (2005). Human remolding in North Korea: A social history of education, Lanham, MD: University Press of America, Inc.
 11. Lankov, A. (2013). Real North Korea: Life and Politics in the Failed Stalinist Utopia. New York NY: Oxford University Press.
 12. Lee, G. (2003). The Political Philosophy of Juche. Stanford Journal of East Asian Affairs. 3(1), 105-112.
 13. Murray, L. (2020). Korean Workers' Party: political party, North Korea. In: Encyclopedia of Britannica, Retrieved 2020. at:https://www.britannica.com/topic/Korean-Workers-Party.
 14. Nami, M. (2006). Geography of North Korea. Tehran: Geographical Organization of the Armed Forces.
 15. North Korea Constitution (2009). Socialist Constitution of the Democratic People's Republic of Korea. Retrieved 2020. at:  https://www.servat.unibe.ch/icl/kn00000_.html
 16. Oberdorfer, D. (1997). The Two Koreas: a contemporary history, Reading. Mass: Addison-Wesley.
 17. Official USA Delegate (2014). “What is the Philosophical Principle of the Juche Idea?”, Retrieved 2020. at: https://www.kfausa.org/philosophical-principle-juche-idea
 18. Shahmoradi, H., Sheikh Al-Islami, M.H. (2018). The Comparison of Political Structure and Relevant Approaches to Unification in South and North Korea. Journal of Political and International Researches, 9(34), 308-332.
 19. Suh, C.S. (2002). North Korea’s ‘Military-First’ Policy and Inter-Korean Relations. The Korean Journal of Defense Analysis, 9(2), 167-185. at: http://kida.re.kr/data/2006/04/14/09-suh.pdf
 20. The Socialist Constitution of the Democratic People's Republic of Kore (1972). at: https://www.servat. unibe.ch/icl/kn00000_.html
 21. Trifoi, B. (2017). Kim was Korea and Korea was Kim: The Formation of Juche Ideology and Personality Cult in North Korea. FIU Electronic Theses and Dissertations, 3275, at: https://digitalcommons. fiu.edu/etd/3275.
 22. Tudor, D., Pierrson, J. (2020). Against Development: What Happens Under Pyongyang?. Translated by M.H. Baghi. Tehran: Amin al-Zarb
 23. Yongchun, L. (2015). North Korea’s Guiding Ideology and Its Impact. In: C. P. Freeman (ed.), China and North Korea. Retrieved 2020. at: https://link.springer.com/chapter/10.1057%2F9781137455666_14.