سیاست خارجی ایران و عربستان درباره تحولات سوریه(2019-2011)

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستخرج از رساله

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی، گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران .

2 استاد تمام و عضو هیئت علمی، گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استاد گروه حقوق بین‌الملل،دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران .

چکیده

با شروع بحران سیاسی در سوریه، بازیگران منطقه ای بر اساس منافع خود جهت گیریهای مختلفی را در رابطه با این کشور، اتخاذ نموده اند.عربستان، بحران سوریه را فرصتی در جهت ارتقاء جایگاه منطقه ای خود می دانست.با این حال نقش تأثیرگذار ایران در بحران سوریه به افزایش قدرت منطقه ای ایران انجامیده که موجب نگرانی رقیب منطقه ای ایران، عربستان شده است.با توجه به فضای رئالیستی حاکم بر منطقه خاورمیانه،عربستان با حمایت از مخالفان دولت بشارالاسد، درصدد مقابله با قدرت منطقه ای ایران برآمد.هدف ازانجام این پژوهش بررسی ریشه های شکل گیری تنش میان ایران و عربستان در قبال بحران سوریه،با استفاده از نظریه موازنه قدرت است.بر این اساس سوال اساسی پژوهش این است که سیاست خارجی ایران و عربستان در قبال بحران سوریه چه تحولاتی داشته است؟روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیلی وگردآوری اطلاعات آن منابع کتابخانه ای می باشد.یافته های پژوهش نشان می-دهد، دولتهای ایران و عربستان در بحران سوریه به نوعی درگیر جنگ نیابتی بوده و درصدد افزایش نفوذ خود و کاهش نفوذ رقیب هستند به طوری که پیگیری منافع در سوریه برای عربستان در تغییر دولت بشارالاسد و برای ایران در ابقای آن است.این تعارض منافع و رقابت میان عربستان و ایران، بازی با حاصل جمع جبری صفر را ایجاد کرده است که باعث طولانی شدن بحران در سوریه، و افزایش اختلاف بین این دو کشور شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Iran and Saudi Arabia’s Foreign Policy on Syria Developments (2019-2011)

نویسندگان [English]

 • Liyla Khodabakhsi 1
 • Alireza Azghandi 2
 • Davood Hermidas Bavand 3
1 PhD Student, Department of Political Science, Faculty of Law, Theology and Political Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Full Prof. at Political Science Department, Faculty of Law, Theology and Political Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Prof. at International Law Dep., Faculty of Law, Theology and Political Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

With the onset of the political crisis in Syria, regional actors have adopted different orientations based on their interests in relation to this country. Saudi Arabia saw the Syrian crisis as an opportunity to improve its regional position. However, Iran's influential role in the Syrian crisis has increased Iran's regional power, which has raised concerns among Iran's regional rival, Saudi Arabia. The purpose of this study is to investigate the roots of the formation of tension between Iran and Saudi Arabia in the face of the Syrian crisis, using balance of power theory. The research findings show that the governments of Iran and Saudi Arabia are somehow involved in proxy war in the Syrian crisis and are seeking to increase their influence and reduce the influence of rivals so that the pursuit of interests in Syria for Saudi Arabia in changing the government of Bashar al-Assad and for Iran in maintaining it. This conflict of interest and rivalry between Saudi Arabia and Iran, has created a zero-sum game that has prolonged the crisis in Syria, and increased the difference between the two countries.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Foreign policy
 • the Syrian crisis
 • the zero-sum game
 • Iran
 • Saudi Arabia.Proxy war
 1. Abbasi, M. (2015). The Syrian Crisis, the Crystallization of the Theory of Realism in the Foreign Policy of the Islamic Republic of Iran. Islamic Revolution Approach, 9(32), 85-104. (In Persian)
 2. Abdullah Khani, A. (2010). Security Theories, Tehran: Abrar Moaser Publications. (In Persian)
 3. Alipour, J., Gheitasi, S. (2016). The Impact of Imam Khomeini's Political Islam Discourse on the Islamic Awakening of Yemen. Proceedings of the International Conference on Imam Khomeini's Political Islam Discourse and the Contemporary World. (In Persian)
 4. Asadi, A. A. (2012). The Syrian Crisis and Its Impact on Actors and Regional Issues. Strategic Studies of the Islamic World, 13(50), 147-178. (In Persian)
 5. Barzegar, K. (2011). Iran and Developments in the Arab World, Interests and Values, Vice President for Foreign Policy Research, Middle East and Persian Gulf StudiesGroup, at: http://www.isrjournals.com/fa/essay/191-essay-farsi-47.html (In Persian)
 6. Dehghani Firoozabadi, S. J. (2015). Foreign Policy of the Islamic Republic of Iran, Tehran: Samat. (In Persian)
 7. Dorj, H., Imam Jomehzadeh, S. J. (2017). Analysis of Saudi Arabia's Approach to the Developments in Syria, Political and International Approaches.Political and International Approaches, 8(4), 120-86. (In Persian)
 8. Farazmand, M. (2009). Iran and the New Power Relations in the Middle East, in Iran and the Arabs, Tehran: Strategic Research Institute Publications. (In Persian)
 9. Fulton, W., Holliday, J., Wyer, S. (2013). Iranian Strategy in Syria; A Joint Report by AEI’s Critical Threats Project & Institute for the Study of War, Washington, D.C.: Institute for the Study of War.
 10. Guzansky, Y. (2011). Saudi Activism in a Changing Middle East. Strategic Assessment,14(3), 35-48.
 11. Hamayatian, E., Taghvaeipour, G. (2013). A Comparative Study of the Foreign Policy of Iran and Saudi Arabia in Relation to the Developments of the Islamic Awakening (Case Study of Syria and Bahrain). International Conference on Biology and Geopolitics of the Persian Gulf. (In Persian)
 12. Helton, S. (2014). US-NATO Proxy War in Iraq and Syria: US Financing and Training of “Moderate” ISIS Rebels in Syria. Global Research, June 29, at: http://www.globalresearch.ca/us-nato-proxy-war-in-iraq-and-syria-us-financing-and-training-of-moderate-isis-rebels-in-syria/5389053 James R. A., Roberta W. (2012). Cold War: The Essential Reference Guide (Santa Barbara,CA: ABC-CLIO.
 13. Khorasani Ismaili, P., Ajdari, B., Masoumi, M. (2019). The Extroverted Balance of the New Leadership Board of Saudi Arabia Against the Islamic Republic of Iran. International Studies Journal (ISJ), 16(3), 137-113. (In Persian)
 14. Kinninmont, J. (2014). The Syria Conflict and the Geopolitics of the Region. European Institute of the Mediterranean, IEMed. Mediterranean Yearbook Med, May, 1-5, at: https://www.iemed.org/publicacions/historic-de-publicacions/anuari-de-la-mediterrania/sumaris/avancaments-anuari-2013/The%20Syria%20Conflict_Med2014.pdf
 15. Little, R. (2010). Evolution in Theories of Balance of Power, Review and Translation by Chegnizadeh, G. A., Tehran: Abrar International Institute for Contemporary Studies and Research. (In Persian)
 16. Madadi, J. (2013). Saudi Arabia's approach to the developments in Syria. Strategic Studies of the Islamic World, 14(53), 61-88. (In Persian)
 17. Miller, B. (2007). States, Nationas, and Greeat Powers: The Sources of Regional War and Peace, Cambrindge: Cambrindge University Press.
 18. Moradi, J. (2019). Investigating the reasons for the presence of the advisor of the Islamic Republic of Iran in Syria, International Studies Journal (ISJ), 16(3), 1-21. (In Persian)
 19. Koohkan, Alireza, Tajri, Saeed (2014) The Syrian Crisis and Regional Policy of Saudi Arabia (2011-2014). Strategic Policy Research, 3(10), 114-128. (In Persian)
 20. Nejat, S. A. (2014). Strategies of the Islamic Republic of Iran and Saudi Arabia in the Face of the Syrian Crisis. Foreign Policy, 28(4), 655-631. (In Persian)
 21. Nerguizian, A. (2012). U.S and Iranian Strategic Competition. Center for Strategic and International Studies (CSIS), at: https://www.csis.org/programs/burke-chair-strategy/iran/us-and-iranian-strategic-competition
 22. Niakoei, A. (2015). Study of the Factors of the Spread of Takfiri Currents in the Middle East (2011-2015), World Politics, 4(4), 103-128. (In Persian)
 23. Niakoei, A., Behmanesh, H. (2012). Opposition Actors in the Syrian Crisis: Goals and Approaches, Foreign Relations, 4(4), 97-135. (In Persian)
 24. Niakoei, S. A. (2012). Autopsy of Contemporary Revolutions in the Arab World, Tehran: Mizan Publishing. (In Persian)
 25. Phillips, C. (2015). Gulf Actors and the Syria Crisis, Middle EastCentre, London: School of Economics and Political Science.
 26. Reese, A. (2013). Sectarian and Regional Conflict in the Middle East. Institute for the Study of War (ISW), Middle East Security Report, 13.
 27. Rydle, M. (2017). Syria: Iran's and Saudi Arabia's New Playground?: A Case Study of Iran’s and Saudi Arabia’s Involvement in the Syrian Civil War, Department of Political Science, Lund University Libraries, at: https://lup.lub.lu.se/student-papers/search/publication/8909212
 28. Samiei Isfahani, A., Shafiee Seifabadi, M. (2015). The Future of Takfiri Groups and Stabilization Strategies of the Syrian and Iraqi Governments. Strategic Policy Research, 4(14), 231-261 (In Persian)
 29. Sazmand, B., Azimi, A., Nazari, A. A. (2010). Waltz Power Balance Theory: A Critique of Its Efficiency in the Present Age. Foreign Relations, 2(8), 251-274. (In Persian)
 30. Shahriari, M. A., Shafiei, I., Vaez, N. (2016). Analysis of the Foreign Policy of the Islamic Republic of Iran and Saudi Arabia in Syria (in the Framework of Game Theory). Political Studies of the Islamic World, 5(20), 99-128 (In Persian)
 31. Shirazi, H. A. (2015). Measuring the Effect of the Element of Competition on the Proxy Wars of Iran and Saudi Arabia. Political Research of the Islamic World, 5(1), 77-102. (In Persian)
 32. Solomon, A. (2013). Saudi Mufti: Clerics Should Unite in Fatwa on Assad. The Jpost, March 14, at: https://www.jpost.com/middle-east/saudi-mufti-clerics-should-unite-in-fatwa-on-assad
 33. Waltz, K. N. (2012‌), Why‌ Iran Should Get the Bomb: Nuclear Balancing Would Mean Stability.Foreign Affairs, July/Agust, at:   https://www.foreignaffairs.com/articles/iran/2012-06-15/why-iran-should-get-bomb
 34. Yazdan Panah Droo, K., Namdari, M. M. (2013). Syrian Crisis; With Emphasis on the Approach of the Western System and Turkey's Strategy in this Country. Islamic Awakening Studies, 3(1), 101-117. (In Persian)