مکتب انگلیسی و جایگاه حقوق بین‌الملل در جامعه بین‌المللی

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستخرج از رساله

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه حقوق بین الملل عمومی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

2 استادیار عضو هیأت علمی گروه روابط بین‌الملل، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی ، کرج، ایران.

3 استادیار عضو هیأت علمی گروه حقوق بین‌الملل، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی ، کرج، ایران.

چکیده

در نگاه رایج متاثر از نظریه واقع‌گرایی، حقوق بین‌الملل صرفا ابزاری مدرن در خدمت قدرت‌های بزرگ است تا دستیابی به اهداف آنان قانونی جلوه کند و تا زمانی مورد احترام است که برای منافع ملی سود‌آور باشد. در واقع پشت نقاب زیبا و فریبنده حقوق بین‌الملل سیاست‌های مداخله‌گرانه و منافع خودخواهانه پنهان است. در مقابل شاخه سولیداریسم مکتب انگلیسی بدون انکار نقش محوری حاکمیت دولت‌ها، درشکل‌گیری اجماع جهانی بر هنجارهای حقوق بین‌الملل وکم‌رنگ شدن خط فاصل میان جامعه داخلی و بین‌‌المللی تمرکز دارد و به عنوان یکی از پایه‌های نظری پارادایم حکمرانی خوب، با تاکید بر هنجارهای حقوق بین‌الملل بشر دولت‌ها را به سمت رعایت استانداردهای حکمرانی سوق می‌دهد. این که آیا رویکرد مکتب انگلیسی به حقوق بین‌الملل توانسته استانداردهای حقوق بشر و حکمرانی مطلوب در جامعه بین‌المللی را ارتقاء بخشد؟ سوال این مقاله است که با بهره‌گیری از روش گردآوری داده‌ها از نوع اسنادی از طریق کتاب‌ها، مقالات، سایت‌ها و منابع اینترنتی، به این نتیجه رسیدیم که گرچه نظام حقوقی بین‌الملل مشتمل بر قواعد افقی و مبتنی برهمکاری تابعان است. اما دولت‌ها به موجب همین قواعد و هنجارهای مشترک جامعه‌ بین‌المللی را می‌سازند و با محدود نمودن خود به رعایت این مقررات، تخطی از موازین حقوق بشر و استانداردهای حکمرانی را غیرمجاز می‌دانند و به لحاظ حفظ اعتبار و مشروعیت بین‌المللی خود به راحتی حاضر به کنارگذاشتن آنها نیستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The English School and the Position of International law in the International Society

نویسندگان [English]

 • Jalal Eddin Shirjian 1
 • Afshin Zargar 2
 • Fatemeh Keyhanlou 3
 • Amir Mahmoody 3
1 PhD. Student of Department of Public International Law, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
2 Assistant Professor at Department of International Relations, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
3 Assistant Professor at Department of International Law, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
چکیده [English]

In the common view, which is influenced by the theory of realism, international law is merely a modern tool in the service of the great powers to legitimize their access to their goals and is respected until being beneficial for the national interest. In fact, interfering politics and selfish interests are hidden behind the beautiful and deceptive mask of international law. On the other hand, the solidarism approach of English school, without denying the crucial role of state sovereignty, focuses on the formation of a global consensus on norms of international law and fading away the border between internal and international society and as one of the theoretical bases of good governance paradigm, encourages states to regard the standards of democratic governance by emphasizing on the norms of international human rights. The question of this article is: “Has English school approach towards international law been able to improve human rights and good governance standards?” The question is responded by the documentary method of collecting data through books, articles, websites and internet sources. we reached to this conclusion that even though the international legal system consists of horizontal rules and is based on the co-operation of the subjects, However, governments build the international community according to these common rules and norms, and by limiting themselves to complying with these rules, they consider violations of human rights standards and governance standards unauthorized and are not willing to abandon them easily in order to maintain their international credibility and legitimacy. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • "English School Theory"
 • International society"
 • 'The international legal system'
 • "Good Governance"
 • "Human rights' Norms"
 1. Akbari Lalimi, Morteza (2016). Execution of the Right to Determine the Confrontation of Human Rights with the Sovereignty of Governments, Legal Journal of Justice, Volume 80, Issue 96, Winter, pp. 80-61 (In Persian)
 2. Alizadeh, Masoud and Rahmani, Ebrahim (2016). The Necessity of Understanding the Evolution of the Concept of the International Society in International Law and Relations, Contemporary Political Research, Institute of Humanities and Cultural Studies, Volume 7, Issue 4, Winter, pp. 39-21 (In Persian)
 3. Amini, Armin and Mofidi Ahmadi, Hossein (2009). Adherence to the rules of the international system from the perspective of rationalist theories of international relations, Quarterly Journal of Political Studies, Volume 1, Issue 4, Summer, pp. 14-1 (In Persian)
 4. Buzan, Barry (2006). From the International society to the world society, Translator: Mohammad Ali Ghasemi, Tehran, Research Institute for Strategic Studies Publications. First Edition. (In Persian)
 5. Bull, H. (1977). the anarchical society: A study of order in world politics, Macmillan, London, https://doi.org/10.1007/978-1-349-24028-9_6
 6. De Fazio, Domenica (2019). Human Rights and the International Community, International Studies Journal (ISJ). Vol. 15, No. 4(60). PP 31-41
 7. Dehghani Firoozabadi, Seyed Jalal (1998). Theory of Neoliberal Institutionalism and International Cooperation, Journal of Foreign Policy, Volume 12, Issue 3 (47). Autumn, pp. 588-567 In Persian]
 8. EbrahimGol, Alireza and Karimi, Siamak (2017). The Dialectic of Peace and Barbarism, Study and Critique of the Liberal Theory of International Law, Quarterly Journal of Public Law Studies, Volume 47, Issue 1, Spring, pp. 200-177 (In Persian)
 9. Ebrahimi, Shahrooz and Zamanian, Ruhollah (2010). Semantics from the Perspective of the English School in International Relations, Journal of Public Law Research, Volume 12(3). 1-22. (In Persian)
 10. Emami, Mohammad and Shakeri, Hamid (2017). An Overview of the Relationship between Good Governance and Human Rights, Bi-Quarterly Journal of Human Rights, Volume 12, Issue 1 (23). Spring and Summer, pp. 48-23 (In Persian)
 11. Fatemi Nejad, Seyed Ahmad and Hashemi, Mohammad Reza (2016). Russia and Central Asia: Laying the Ground for the International Regional Community, Quarterly Journal of Central Eurasian Studies, Volume 9, Issue 2, Fall and Winter, pp. 340-325 (In Persian)
 12. Foroughinia, Hossein (2012). Internationalization of Human Rights and Transformation in the Concept of Government Sovereignty in the Age of Globalization, Quarterly Journal of Islamic Human Rights Studies, Volume 1, Issue 1, Fall, pp. 188-161 (In Persian)
 13. Gallagher, Adrian (2013). An Overview of the English School’s Engagement with Human Rights, E-International Relations (E-IR.info). pp 1/3- 3/3
 14. Ghavam, Abdolali (2004). Analysis of International Politics Policy in the Framework of the International Society Approach, Journal of Law and Policy Research, 6(12). 5-14. (In Persian)
 15. Ghavam, Abdolali (2013). Principles of Foreign and International Policy, Tehran, Samat Publications. (In Persian)
 16. Ghavam, Abdolali and Fatemi Nejad, Seyed Ahmad (2008). The English School as a Pluralist Theory: Explaining the Concepts of the International System, the International society and the International society, Encyclopedia of Law and Politics, Volume 4, Issue 8, Spring and Summer, pp. 206-179 (In Persian)
 17. Ghavam, Abdolali and Mohseni, Samira (2015 a). The Relationship between International Relations and International Law in the Light of Constructivism, An Interdisciplinary Perspective, Quarterly Journal of Political and International Approaches, Vol. 6, No. 42, Summer, pp. 27- 10 (In Persian)
 18. Ghavam, Abdolali and Mohseni, Samira (2015 b). The Capacity of International Relations Theories to Create Factors and Convergence with International Law, Quarterly Journal of International Relations Research, Volume 1, Issue 18, Winter, pp. 156-137 (In Persian)
 19. Ghavam, Abdolali and Najafi Sayar, Rahman (2013). Promoting the concept of humanitarian law in the context of theories of international relations (with emphasis on the English school). Quarterly Journal of International Relations Studies, Vol. 24, Winter, pp. 60-37 (In Persian)
 20. Gohari Moghadam, Abuzar (2012). English School of International Relations: A Paradigm Transformation, Quarterly Journal of Political Research, Volume 2, Issue 1, Spring, pp. 12-1 (In Persian)
 21. Hadavand, Mehdi (2005). Good Governance, Development and Human Rights, Journal of Constitutional Rights, Volume 3, Issue 4, Summer, pp. 86-51 (In Persian)
 22. Haddadi, Mehdi (2010 a). Comparison of the Concept and Function of Public Order in the International Legal System with National Legal Systems, Quarterly Journal of Private Law, Volume 7, Issue 16, Spring and Summer, pp. 184-157 (In Persian)
 23. Haddadi, Mehdi (2010 b). Citing Government Liability for Violation of General Obligations, International Law Journal, Volume 27, Issue 42, Spring and Summer, pp. 124-89 (In Persian)
 24. Hirsch, Moshe (2012). Sociology of International Law: A Call to Study International Rules in the Context of Their Social Context, translated by Noor Mohammad Norouzi, Bi-Quarterly Journal of Legal Knowledge and Research, Volume 1, Issue 1, Spring and Summer, pp. 271-199 (In Persian)
 25. Imamzadeh Fard, Parviz (2011). The position and role of human rights in good governance, Bimonthly Quarterly of Human Rights, Volume 6, Issue 1 (Series 11). Spring and Summer, pp. 44-31 (In Persian)
 26. In Persian, Mosafa, Nasrin and Ebrahimi, Nabiullah (2008). The position of human rights in theories of international relations, Quarterly Journal of Politics, Volume 38, Issue 4, Winter, pp. 277-259 (In Persian)
 27. Islami, Reza and Beshkardana, Katayoun (2012). The Right to Democracy in Contemporary International Law, International Law Journal, Volume 29, Issue 47, Fall and Winter, pp. 71-46 (In Persian)
 28. Jackson, Robert (2002). Quasi- state: sovereignty, International Relations and third World, New York, Cambridge University Press.
 29. Jackson, Robert and Sorenson, Gork (2015). An Introduction to the International Relations of Theories and Approaches, translated by Mahdi Zakerian et al., Tehran, Mizan Publishing. (In Persian)
 30. Jafari, Ali Akbar (2011). The Great Powers and Violations of International Human Rights Regimes, Foreign Policy Quarterly, Volume 25, Issue 3, Fall, pp. 756-737 (In Persian)
  Habibi, Homayoun and Eghbali, Keyvan (2018). Applying the right to self-determination as an effective strategy in the fight against corruption and the realization of the right to development, Quarterly Journal of Public Law Research, Volume 20, Issue 60, Fall, Spring, pp. 97-69  (In Persian)
 31. Jongsuk, chay (1990). culture and International relations, New York, Praeger Publisher.
 32. Jorgensen, N.H.B (2000). the responsibility of state for international crimes, New York, oxford University press.
 33. Karimifard, Hossein (2015). The position of international law in theories of international relations, International Law Journal, Vol. 32, No. 52, Spring and Summer, pp. 337-313 (In Persian)
 34. Levy, Werner (2002). The Interaction between Law and International Politics, Journal of Legal Research, Volume 1, Issue 1, Spring and Summer, pp. 108-83 (In Persian)
 35. Mafi, Homayoun (2015). Reflections on Enforcement Guarantee from the Perspective of Public International Law, Journal of Comparative Law, Volume 1, Issue 2, Fall and Winter, pp. 159-115 (In Persian)
 36. Mafi, Homayoun and Bazar, Vahid (2016). Theory of normative hierarchy in the light of human rights rules with emphasis on international jurisprudence, Quarterly Journal of Public Law Studies, Volume 46, Issue 4, Winter, pp. 1048-1027 (In Persian)
 37. Maidari, Ahmad (2004). Changes in World Bank Policies and the Emergence of Good Governance Theory, Mofid Quarterly, Volume 10, Issue 42, June and July; Pp. 118-93 (In Persian)
 38. Masoomzadeh, Nikboud (2019). English school from the dynamics of cognitive method to security discourse, International Journal of Nations Research, Volume 4, Issue 43, July, pp. 36-7 (In Persian)
 39. Meiser, Jeffrey W (2018). Introducing Liberalism in International Relations Theory, Publisher E-International Relations, ISSN 2053-8626, pp 1/4-4/4
 40. Midri, Ahmad (2006). Introduction to the Theory of Good Governance, Social Welfare Quarterly, Volume 6, Issue 22, Fall, pp. 287-261 (In Persian)
 41. Mofidi Ahmadi, Hossein (2015). Dissemination of Human Rights Norms from the Perspective of International Relations Theories (Case Study: The Doctrine of Responsibility to Support). Quarterly Journal of Political Studies, Volume 7, Issue 27, Spring, pp. 222-197 (In Persian)
  Movassaghi, Hassan (2009). The Impact of the United Nations on Adjusting the Principle of Government Satisfaction in Commitment to International Obligations, Law Research Quarterly, Vol. 11, No. 26; Spring and Summer, pp. 354-319 (In Persian)
 42. Mohebbi, Mohsen and Ebrahimi Loyeh, Soheila (2017). New Haven School in International Law, Re-reading the Relationship between Power and International Law, Strategy Quarterly, Volume 26, Issue 82, Spring, pp. 206-181 (In Persian)
 43. Moshirzadeh, Homeira (2004 a). Revival of the English School in International Relations, Journal of Foreign Policy, Volume 18, Issue 3, Fall, Spring, pp. 610-579 (In Persian)
 44. Moshirzadeh, Homeira (2004 b). Theoretical Foundations of the English School in International Relations, Quarterly Journal of Public Law Research, 6(12). 166-19. (In Persian)
 45. Moshirzadeh, Homeira (2005). Evolution in theories of international relations, Tehran, Samt Publications. (In Persian)
 46. Naghibzadeh, Ahmad (2004). Rereading the Order Arising from the Westphalian Treaties, Journal of Politics, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Vol. 65, Fall, pp. 214-187 (In Persian)
 47. Naqibi Mofrad, Hesam (2017). Good Governance in the Light of Globalization of Human Rights, Tehran, Shahr-e-Danesh Institute for Legal Studies and Research, Second Edition. (In Persian)
 48. Nikkhah, Reza and Babakhani, Fatemeh (2015). Jus cogens in the international legal system, Journal of Private and Criminal Law Research, Volume 11, Issue 2, (24 consecutive). Summer, pp. 11-29 (In Persian)
 49. Phil Sarai, Mehdi and Mirghamgin, Sedigheh (2016). The Role of the World Bank and the International Monetary Fund in the Economic Growth and Development of Countries, Economic Journal, Volume 16, Issues 3 and 4, June and July, pp. 19-19-36 (In Persian)
 50. Ghanbari, Somayeh (2019). The Concept of the International Community and the Struggle for the Link between International Law and International Relations, Quarterly Journal of International Studies, Volume 16, Issue 1 (61). Summer, pp. 7-3. (In Persian)
 51. Reus, smit. n (2002). Imagining society: constructivism and the English School, The British Journal of Politics and International Relations, October, vol. 4, no. 3, PP487-509
 52. Rostamzadeh, Hossein Gholi (2005). The International Society and International Obligations erga omnes, International Law Journal, Vol. 33, Fall and Winter, pp. 71-9 (In Persian)
 53. Nabizadeh, Ainuddin (2015). Liberalism Approach in International Relations, Negah Aql website, http://findaqistan.blogfa.com/post/5 (In Persian)
 54. Saunders, Elizabeth N (2006). Setting Boundaries: Can International Society Exclude Rogue States, International Studies Review, Vol 8, pp 23–53.
 55. Seifzadeh, Hassan (1991). Evolution in the concept of national interests: its replacement with the concept of mutual human interests, Foreign Policy Quarterly, Volume 5, Issue 20, (In Persian)
 56. Shirjian, Jalaleddin (2020). International Law and Good Governance in Developing Countries, PhD Thesis in International Law, Faculty of Law and Political Science, Islamic Azad University, Karaj Branch. (In Persian)
 57. Simpson, J. Gerry (1994). Imagined Consent: Democratic Liberalism in International Legal Theory, Australian Year Book of International Law, pp 103-128
 58. Sohrabloo, A., et al. (2019). The Impact of Domestic Law on International Rules and Norms, Quarterly Journal of Public Law Studies, Volume 49, Issue 2, Summer, pp. 470-449 (In Persian)
 59. Stivachtis, Yannis (2018). Introducing the English School in International Relations Theory, website E-International Relations, (https://www.e-ir.info/). 1/5- 5/5) 
 60. Suganami, Hidemi (2010). the English School in a Nutshell, the International Studies Association of Ritsumeikan University: Ritsumeikan Annual Review of International.
 61. Talebi Araei, Ruhollah (2017 a). A Critical Evaluation of the English School's Perspective on the Expansion of the International Society, World Politics Quarterly, Volume 6, Issue 22, Winter, pp. 108-67 (In Persian)
 62. Talebi Araei, Ruhollah (2017 b). The concept of international Society from the perspective of the English school: a critical analysis, Journal of Political Science, Volume 12, Issue 4, Fall, Spring, pp. 136-105 (In Persian)
 63. Teson, Fernando (2013). Philosophy of International Law, Translator: Mohsen Mohebbi, Tehran, Shahr-e-Danesh Institute for Legal Studies and Research, Second Edition. (In Persian)
 64. Wight, Martin (1979). Power Politics, New York, Pelican books.
 65. Wight, Martin (1992). International Theory, The tree Traditions, New York, Holms and Meier.
 66. Wilson, peter (2011). The English school's approach to international, Publisher Palgrave Macmillan.
 67. Yazdan Fam, Mahmoud (2008). International Rules and Norms: The Origin of Transformation and Influence, Quarterly Journal of Strategic Studies, Volume 11, Issue 42, Winter, pp. 778-757 (In Persian)
 68. Yousefi Joybari, Mohammad and Khorshidi, Nasser (2018). The Dialectic of Law and Politics in the Approach of the English School of International Relations, Quarterly Journal of Politics, Volume 48, Issue 2, Summer, pp. 550-535 (In Persian)
 69. Zakerian, Mehdi and Mofidi Ahmadi, Hossein (2012). Adherence to the rules of the international system from the perspective of normative theories of international relations, Quarterly Journal of International Political Research, Volume 4, Issue 12, Fall, pp. 184-153 In Persian]
 70. Zamani, Seyed Ghasem (2005). Law of International Organizations, Tehran, Shahr-e-Danesh Publishing. (In Persian)
 71. Zargar, Afshin (2007). The Normative Theory of International Relations in the Contemporary World, Foreign Policy Quarterly, Volume 21, Issue 3, Fall, spring, pp. 636-59 (In Persian)
 72. Ziaei Bigdeli, Mohammad Reza and Bagherzadeh, Hassan (1398). Theories of governments' compliance with international law from the perspective of persuasion, International Law Journal, Vol. 60, Spring and Summer, pp. 34-7 (In Persian)
 73. Ziaei, Mohsen (1397). The Role and Performance of International Organizations in Ensuring World Peace, International Journal of Nations Research, Volume 3, Issue 30, June, pp. 89-75 (In Persian)