انقلاب سایبری و تحول مفهوم جنگ اطلاعاتی در عرصه روابط بین الملل

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 دانشیار روابط بین الملل، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران

2 دانشجوی دکتری روابط بین الملل، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران

چکیده

جنگ اطلاعاتی جنگ در فضای اطلاعات باهدف آسیب‏زدن به سامانه‌ها، فرآیندها، منابع اطلاعاتی و ساختارهای حیاتی کشور هدف تعریف می‏شود. هدف این جنگ برخلاف گذشته که عمدتاً پیروزی نظامی در جنگ کلاسیک بود، اثرگذاری بر نظام‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، ایجاد کمپین‌های روانی گسترده جهت تضعیف ثبات جامعه و فشار بر یک دولت به‌گونه‌ای است که مطابق با منافع عاملان جنگ اطلاعاتی تصمیم‌گیری و عمل کند. در این راستا، سؤال اصلی مقاله این است که تحت تأثیر انقلاب ارتباطات و اطلاعات و انقلاب سایبری، جنگ اطلاعاتی دچار چه تحولاتی شده است؟ در پاسخ به سؤال فوق، این فرضیه مطرح می‏شود که تحت تأثیر انقلاب ارتباطات و اطلاعات و انقلاب سایبری، جنگ اطلاعاتی از سطح عملیاتی و تاکتیکی به سطح راهبردی گسترش‌یافته و ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را دربرگرفته است. روش تحقیق مقاله حاضر توصیفی و تحلیلی است. هدف نهایی مقاله، بحث در مورد تحول در مفهوم و مصداق جنگ اطلاعاتی تحت تأثیر انقلاب ارتباطات و اطلاعات و انقلاب سایبری است. یافته‏های تحقیق نشان می‏دهند، دانش و به‏ویژه دانش سایبری کلید موفقیت در عرصه جنگ اطلاعاتی بهشمار می‏آید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Cyber Revolution and The Evolution of the Concept of Information Warfare in the Field of International Relations

نویسندگان [English]

  • Ghasem Toraby 1
  • mohammad naser taheri zadeh 2
1 Associate Professor of International Relations, Islamic Azad University, Hamadan Branch
2 Ph.D. student of international relations, Islamic Azad University of Hamadan, Iran
چکیده [English]

Information warfare is war in information space with the aim of manipulating the systems, processes, information sources, and infrastructure of the target state. The aim of this war, unlike in the past, which was mainly a military victory in the classical war, is to influence the political, economic, cultural and social systems, to create widespread psychological campaigns to undermine the stability of society and to put pressure on a government to decide and act in the interests of information warfare. In this regard, the main question of the article is that under the influence of the ICT revolution and the cyber revolution, what changes has taken place in the information war? In answering to the above-mentioned question, it is hypothesized that under the influence of the ICT revolution and the cyber revolution, information warfare has expanded from the operational and tactical level to the strategic level and has included political, economic, cultural and social dimensions. The research method of this article is descriptive and analytical. The ultimate goal of the article is to discuss the evolution of the concept and application of information warfare under the influence of the information and communication revolution and the cyber revolution. Research findings show that knowledge, especially cyber knowledge, is the key to success in the field of information warfare.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information Warfare
  • Cyber Revolution
  • Disinformation
  • Misinformation
  • Propaganda