رعایت مدت زمان معقول فرآیند کیفری از منظر بایسته‌های حقوق بشر

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستخرج از رساله

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار، عضو هیأت علمی گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و زبان‌های خارجی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

3 استادیار عضو هیأت علمی گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

4 استادیار، عضو هیأت علمی گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

در اکثر نظام‌های حقوقی دنیا، دادرسی عادلانه از اهم مطالبات ملت‌ها است. رکن رکین دادرسی عادلانه، رعایت حقوق دفاعی متهم است که مدت معقول فرایندکیفری از جمله آن است. این مرحله از شروع تعقیب تا اجرای حکم را شامل می‌شود. طول این مدت در دادرسی اهمیت ویژه‌ای دارد زیرا اگر مدت معقول فرایندکیفری معین نباشد یا ضابطه‌ای برای آن مشخص نگردد، یقینا برخی از حقوق متهم سلب یا محدود خواهدشد. همچنین، روند قضایی را به نسبت سلایق قضات، متفاوت نموده و نهایتا موجب نقض حقوق دفاعی متهم و حتی شاکی می‌گردد. مسأله این است که رویکرد حقوق ایران و اسناد بین‌المللی نسبت به مدت معقول فرایند‌کیفری چگونه‌ است؟ این مقاله قصد دارد تا به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای، ضمن اشاره به مبانی و بایسته‌های حقوق بشری با هدف بررسی علل اطاله دادرسی و ارائه رهیافت‌های نوین، وضعیت مدت معقول در فرایندکیفری را مورد بررسی و ارزیابی قراردهد. آنچه از مجموع بررسی‌های پژوهش حاضر می‌توان یافت اینکه اگرچه در اسناد بین‌المللی حقوق بشری، ضابطه مشخصی برای تعیین مدت معقول‌فرایندکیفری وجودندارد؛ لیکن عوامل گوناگون تاثیر‌گذار در این فرایند از قبیل: مقررات داخلی، پیچیدگی پرونده، نوع اتهام، اعمال مقامات قضایی و غیرو را مورد توجه قرارداده‌است. اما قانونگذار ما بدون اشاره به عوامل مذکور، صرفا با اکتفاء به اشارات مجمل «رسیدگی در اسرع وقت»، تمایلی به تعریف، تبیین و ذکر بایسته‌های نوین مدت معقول فرایندکیفری نشان نداده‌ است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Observance of a Reasonable Duration of The Criminal Process from the Perspective of Human Rights Requirements

نویسندگان [English]

 • Majid Motallebi 1
 • Hamidreza Mirzajani 2
 • Ghasem Ghasemi 3
 • Nader Noroozi 4
1 PhD Student, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, Theology and Political Science, Tehran Branch of Science and Research, Azad University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Criminal Law and Criminal Sciences, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran
3 Assistant Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, Theology and Political Science, Tehran Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Science and Research Branch, Tehran, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

A major demand of nations in most of the world's legal systems is having fair trials. The main pillar of fair trials is observing the right of defense of accused, including the reasonable length of criminal trial. This stage encompasses the beginning of prosecution up to executing the sentence. The period’s length in trials is especially important because, if a reasonable period of trial is not determined or no criterion is specified for it, rights of the accused will certainly be deprived or restricted. It also differentiates the judicial process according to the judges' tastes and ultimately leads to the violation of the defense rights of the accused and even the plaintiff. The question is, what the approach of Iranian law and international documents is towards the aforementioned reasonable period. This article examines the situation of a reasonable period in trial procedures, by a descriptive-analytical method and using library resources; while pointing to the principles and requirements of human rights, aiming at investigating the causes of trial delays and offering modern approaches. What we witness from all studies of this article implies that, although no specific criterion in international human rights documents is available to determine the reasonable duration of criminal procedures, various factors influencing these procedures are addressed, such as internal regulations, complexity of the case, type of charge, judiciary authorities' actions, etc. But without mentioning these factors, our legislator has not shown a desire to define, explain and mention the new requirements of a reasonable period of the criminal process, merely by referring to the brief references to "investigation as soon as possible".

کلیدواژه‌ها [English]

 • Reasonable length of trial
 • necessity
 • fair trial
 • criminal process
 • modern approaches
 1. Adeline, G et autres. (2003). Les grand arrest de la Cour europeenne des Droits de I’Homme. Paris. Sixth Edition.

2.    African Charter on Human and Peoples' Rights. 1981.

3.    Aghaei Jannatmakan, H. (2020).  Assessing and Measuring the Calculation of Frequency of Detentions Prior to Court Rulings. Criminal Research Law. 11(1) 7-24. (In Persian)

 1. American Convention on Human Rights. 1969.
 2. American Declaration of the Rights and duties of Man. 1795.

6.     Ashouri, M. (2009).  Criminal Procedure. Tehran: The Organization for Researching and Composing University Textbooks in the Humanities. (SAMT). Eleventh Edition. (In Persian)7.     Bakaria, C. (2016). Treatise on Crimes and Punishments. Translated by Ardebili, M. Tehran: Mizan. seventh edition. (In Persian)

 1. Bradly, A. (2001). European Human Rights Law. Text and Materials. Oxford Press. second Edition.
 2. Criminal Procedure Code approved in 2014.
 3. Ebrahimi Varkiani, F. )2010). The right to a fair trial for children in conflict with the law. Tehran: Javadneh Publishin. first edition. (In Persian)
 4. Edel, F. (2007). The length of civil and criminal proceedings in the case-law of the European Court of Human Rights. Second edition.
 5. Elham, Gh. Danesh Nari, H. (2014). A reflection on the theory of computational selection, Foundations and T Transformation Studies in Humanities. 2(2).45-62. (In Persian)
 6. European Convention on Human Rights. 1950.
 7. Fakhar Tusi, J. )2012(. Defendants' rights. Qom: Institute of Islamic Sciences and Culture. first edition. (In Persian)
 8. Fattahi Zafarghandi, A. (2016). Introduction to the Concepts of Public Law and the Study of the Concept of Justice Office of Islamic Systems Studies. Guardian Council Research Institute. (In Persian)

16.  Fazeli, H. (2014). Essentials and Challenges of Electronic Criminal Procedure, Master Thesis. (In Persian)

 1. Fazio, D., (2019), International Studies Journal(ISL), Human Rights and the International Community, Vol.15, No 4 (60).
 2. Gholizadeh, E, Mirzajani, H., (2017). Individualizing the Criminal Response of the Pre-trial Stage (prosecution) in Iranian Criminal Law with a View to the Relevant Legal Standards in French Quarterly Journal of Political Science. Law and Jurisprudence. Volume 3. Number 1/4. (In Persian)
 3. Ghorbani, A. (2011). Fair Trial in the Procedure of the European Court of Human Rights. Qom: Publishing Law (In Persian)
 4. Grattet, J. (1998). The Homogenization and Differentiation of Hate Crime Law in the U.S. American sociology review. vol 63.
 5. Gregory H. , Brad R. Roth. (2001). Democracy and International Law. Review of International Studies. Vol. 27. No.3.

22.       Hayden, P. (2013). Philosophy of Human Rights, Translated by Mehdi Yousefi and Reza Almirzaei, Under the Supervision of MohammadJavad Javid.23.  Jafari Langroudi, M.J. (2001). Legal Terminology. Tehran: Ganje Danesh, Eleventh Edition. (In Persian)24.  Jalali Farahani, A.H. (2013). Electronic Trial: From Case Management to Litigation Management. Research Requirements in the Criminal Justice System the First National Conference on Criminal Justice Research; Opportunities and Challenge.Tehran: Mizan. (In Persian)25.  Kaija, S. (2013). Completion of Criminal Proceeding withen a Reasonable Time in Lavita. Criminal Proceedings in the Case-Law of the - European Court of Human Rights. 2nd Edition.26.  Katouzian, N. (2011). Introduction to Law and Study in the Iranian Legal System. Tehran: Enteshar Co. Seventy-Fourth Edition. (In Persian)

 1. Khaleghi, A. (2014). Notes on the Code of Criminal Procedure.Tehran: Shahre Danesh. Third Edition. (In Persian)
 2. Khaleghi, A. (2016). Criminal Procedure Code.Tehran: Shahre Danesh. Volume One. Thirteenth Edition. (In Persian)
 3. Leach, Ph. (2017). Taking a Case to European Convention of Human Rights. Blackstone Press Limited. Fourth Published.
 4. McBride, J. (2009). Human Rights and Criminal Procedure the Case Law of the European Court of Human Rights.Council of Europe.
 5. Molaverdi, Sh. (2016). The Effect of International Criminal Laws and Tribunals on Human Rights and Humanitarian Laws. International Studies Journal. 13(1). 119-126. (In Persian)
 6. Nasiri, M. (2020). A Comparative Study of the Manifestations of Fair Criminal Procedure in ADC Law and ADC French Law of Symbolic or Pragmatic. Quarterly, Jurisprudence and Criminal Law. No. 1. 39-56. (In Persian)
 7. Nourian, N. Salimi, E. (2017). Reasonable Time in the Criminal Pre-Trial Stage from Enforcement Mechanisms to Guaranteeing the Implementation of Violations. Quarterly Journal of Parliament and Strategy of the Twenty-Fourth Year. Winter. No. 92. 229-253. (In Persian
 8. Pradel, J. Corstens, G. Vermeulen, G. (2015). Europian Council of Criminal Law. Translated by Mohammad Ashouri. Tehran: First Edition. (In Persian)
 9. Rahimi, R. (2019). Responsibilities of Government and Private Sector Toward Human Rights. International Studies Journal. 15(3). 65-88. (In Persian)
 10. Roagna, I. (2018). The Right to Trial Within Reasonable Time Under Article 6 ECHR A Practical Handbook.  Council of Europe.
 11. Rome Statute of the International Criminal Court. 1998.
 12. Saber, M. (2009). International Criminal Court Procedural Law, Tehran: Dadgostar, First Edition. (In Persian)
 13. Sadegh Manesh, J. )2016(. Judicial Officers. Tehran: JudiciaryPress and Publications Center. (In Persian)
 14. Siegel, l. (2012). Wadsworth Cengage Learning. Eleventh Edition.
 15. Sixth Amendment to the United States Constitution (1971).
 16. Symonides, J. (2018). Human Rights: Concept and Standards. UNESCO.

43.  Tahmasbi, J.  )2016(. Criminal Procedure Code. Tehran: Mizan. Volume 2. Second Edition. (In Persian)

 1. Universal Declaration of Human Rights. 1948.